KONUYU OKU
18. İHLÂS VE ŞİRK
Şirk Ve Müşriklerin Özellikleri

            C) ŞİRK VE MÜŞRİKLERİN ÖZELLİKLERİ

 

1) Lokman 13 / 411 - Bir vakit Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: Yavrum,  Allah’ a ortak koşma çünkü Allah’ a ortak koşmak (şirk) çok büyük bir zulümdür.

 

Müşrikler;

      a) İnsanları,

      b) İdeolojileri,

      c) Nesneleri Allah’ a tercih ederek kendilerine zulmederler.

 

2) Mü’minun 117 / 348 - Her kim Allah ile beraber diğer bir ilaha onu ispat edecek bir delili olmamasına rağmen ibadet ederse onun cezası ancak Rabbinin katındadır. Gerçek şudur ki: Kâfirler felah bulmazlar.

Müşrikler gerekli delilleri olmamasına rağmen şirk koşarlar.

 

3) Enam 100 / 139 - Böyle iken tuttular Allah’ a cinleri ortak koştular. Hâlbuki onları da Allah yaratmıştır. Bir de bilgileri olmadan Allah’ ın oğulları, kızları olduğunu uydururlar. Allah onların (ortak ve çocuk edinme) vasıflarından münezzehtir.

 

4) Tur 39 / 524 - Yoksa (kendiniz için hoşlanmadığınız) kızlar ona, oğullar size mi?

 

Unutulmamalı ki erkek çocuklarına önem verip kız çocuklarına önem vermemek müşrik mantığına dâhildir.

 

5) Enam 63 / 134 - De ki: Karada ve denizde olan karanlıklardan (tehlikelerden) sizi kim kurtarır? O halde iken ki gizli ve aşikâr Allah’ a şöyle dua edersiniz. Andolsun eğer bizi bu tehlikeden kurtarırsan muhakkak şükredenlerden olacağız derler, (kurtulunca yine şirk koşmaya devam ederler).

 

Müşriklerin mantıki yapısı;

      a) Karada ve denizde bir tehlike esnasında samimi olarak Allah’ a dua ederler,

      b) Tehlike geçince yine ortaklar koşmaya devam ederler.

      c) Hâlbuki bilinmelidir ki tehlike ikisinde de her an geri gelebilir.

 

6) Enam 140 / 145 - Bilgisizlik yüzünden budalaca çocuklarını öldürenler ve Allah’ ın kendilerine verdiği helal rızkı Allah’ a iftira ederek yasaklayanlar, muhakkak ki ziyana uğramışlardır, gerçekten sapmışlar ve doğru yolu da bulamamışlardır.

 

Müşrikler ve gafiller bilgisizlik yüzünden sahip oldukları imkânlarını doğacak nesilleri ile paylaşmak istememeleri veya kıskanmaları nedeniyle;

      a) Ya kendi çocuklarının doğumunu engelleyerek yâda maddeten ve manen şirke iterek nesillerini bir nevi öldürürler,

      b) Verilen helal rızkı da yasaklarlar.

 

7) Mü’min 26 / 469 - Firavun dedi ki: Bırakın beni Musa’ yı öldüreyim de o Rabbine dua etsin, çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden yahut yeryüzünde bir fesat çıkarmasından korkuyorum.

 

Firavun ve takipçisi olan müşrikler;

      a) Kurdukları statükoyu ya da kendi sistemlerini din,

      b) Peygamberleri bile fitne olarak kabul ederler.

 

8) Tevbe 28 / 190 - Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktirler, artık bu yıllardan (Hicri 9. yy) sonra Mescidi Haram’ a yaklaşmasınlar, eğer fakirlikten korkarsanız Allah sizi fazlından zenginleştirecektir inşallah, gerçekten Allah âlimdir, hâkimdir.

 

Müşrikler;

      a) Pislik hükmündedir,

      b) Has bir dokunulmazlığı nedeniyle Mescidi Haram’ a girmeleri yasaklanmıştır.

      c) Maddi menfaat kaygısı ile de olsa bu sınır aşılmamalıdır.

 

9) Fussilet 7 / 476 - O müşrikler zekâtı vermezler ve onlar ahireti de inkâr ederler.

 

Müşrikler;

      a) Zekatı vermezler,

      b) Ahireti de inkar ederler.

 

10) Enfal 35 / 180 - Onların Kâbe yanındaki duaları ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir...

 

Müşrikler Peygamberimiz Kâbe’ yi tavaf ederken veya namaz kılarken yanıltmak için ıslık çalarak el çırparlardı.

     

Not: Günümüzde cenaze kaldırılırken cenazenin sevdiği şarkıyı söylemek ve alkışlamak bilerek veya bilmeyerek bu geleneğin bir devamıdır.

 

11) Mutaffifin 29 / 587 - Doğrusu günahkâr müşrikler iman edenlere gülüyorlardı 30) Mü’minler o kâfirlerin yanlarından geçtiklerinde birbirlerine işaret yaparak (mü’minleri) ayıplıyorlardı 31) Evlerine (ailelerine) döndükleri zaman zevk duyarak dönüyorlardı 32) Mü’minleri gördükleri vakit, işte sapıklardır diyorlardı.

 

Müşrikler iman edenleri;

      a) Küçümserler,

      b) Görünce gülerler,

      c) Kaş göz işareti yaparak ayıplarlar,

      d) Alay ve eğlence konusu yaparlar,

      e) Sapık gözü ile bakarlar.

 

Not: İslam’ ın ilk günlerinde birisi iman edince müşrikler;

      a) “ Sende mi iman ettin? “ diye alay ederler, baskı ve alayla geri döndürmeye çalışırlardı,

      b) Birisi bir puta saygı duymadığı zaman put bekçisi ortamı karıştırırdı,

      c) Bir köle iman ettiği zaman onu efendisine şikâyet ederler ve olmadık işkencelere tabii tutarlardı,

      d) Günümüzdeki gerici, yobaz ve irticacı gibi suçlamalarında bilerek veya bilmeyerek bu mantığı çağrıştırdığı unutulmamalıdır.

 

12) Mü’minun 55 / 344 - Onlar zannediyorlar mı ki biz onlara verdiğimiz servet ve oğullarla 56) Onlara hayırda bulunmak hususunda koşuşuyoruz? Hayır, onlar işin farkında değiller.

 

Müşrikler;

      a) Allah’ ın kendilerine verdiği servet ve oğullara takılırlar,

      b) İşin farkına varmadan Allah’ ın kendileri için uğraştığını, mü’minlerin de kendileri için koşuşturarak ve kendilerine bir nevi kulluk yaptığını düşünürler.

 

13) Bakara 96 / 14 - ... Bu müşriklerden bazısı bin sene yaşamayı arzu eder, hâlbuki böyle yaşamak onu azaptan uzaklaştıracak değildir...

 

Müşriklerin dünya sevgisi ve yaşama arzuları o kadar güçlüdür ki ellerinde olsa bin yıl hatta sonsuz yaşamayı arzu ederler.

 

Not: İnsanlar mal ve evladın;

      a) Dünyada sorumluluğunu ve ahirette ise hesabını düşünmeleri gerekirken

      b) Ne acı ki övünme, isyan ve gaflet içinde yaşamaktadırlar.

 

14) Tevbe 8 / 187 - Müşriklerle nasıl sözleşme olabilir ki; size galip gelseler hakkınızda ne bir yemin ne de bir sözleşme gözetmezler, ağızları ile sizi razı etmeye çalışırlar fakat kalpleri geri çekilir. Onların çoğu küfürde ısrar eden fasıklardır.

 

Müşriklerin;

      a) Sözleriyle kalpleri farklıdır,

      b) Galip geldikleri zaman sözleşmeye uymazlar,

      c) İnkârda da ısrarlıdırlar.

 

15) Hac 31 / 335 -  ... Her kim Allah’ a ortak koşarsa sanki o gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgâr onu uzak bir yere atmış gibidir.

 

Müşrik insanın sonu;

      a) Gökten düşerken kuşların kapıştığı,

      b) Rüzgârın savurduğu ve bir kenara attığı,

      c) Artık hiçbir işe yaramayan saman ve kül gibidir.

 

16) Furkan 17 / 360 - Rabbin müşrikleri ve onların Allah’ tan başka taptıkları (putları) toplayacağı gün şöyle der: Bu kullarımı siz mi sapıklığa düşürdünüz, yoksa onlar mı yolu şaşırdılar? 18) Derler ki: Hâşâ sen her türlü noksanlıktan uzaksın, senin dışında dostlar edinmek bize yakışmaz, fakat sen onları ve atalarını nimet içinde yaşattın da sonunda seni anmayı unuttular, helak olmuş bir topluluk oldular. 19) İşte taptıklarınızda, söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar...

 

Kıyamet gününde müşrikler ve putları toplanır, Allah putlara:

      a) Kullarımı siz mi sapıklığa düşürdünüz, yoksa onlar mı şaşırdılar? diye sorar,

      b) Onlar da hep birden:

                  a) Haşa, seni tenzih ederiz,

                  b) Senin dışında dostlar edinmek bize yakışmaz,

                  c) Fakat sen onları ve atalarını nimet içinde yaşattın,

                  d) Sonunda seni anmayı unuttular,

                  e) Helak olmuş bir topluluk oldular derler,

      c) Buna karşı putperestlere şöyle denir:

      d) İşte taptıklarınızda, söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar.

 

17) Kamer 47 / 529 - Muhakkak ki mücrimler (müşrikler) şaşkınlık ve çılgın ateş içindedirler 48) O gün yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler (ve onlara) tadın cehennemin dokunuşunu denilecek.

 

Azap içindeki durumları;

Müşrikler şaşkınlık ve çılgın ateş içinde yüzleri üstü ateşte sürüklenirler ve melekler de onlara “ tadın azabı “ diyeceklerdir.

 

ŞİRK KOŞANLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR? SORUSUNA

BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Şirk koşanlar yalnız Allah’ a kulluk yapması gerekirken ibadetlerine başkalarını da ortak ederek ve Allah’ ın hakkını çiğneyerek zulmeder,

2) Kesin bir delile dayanmadan şirk koştuğu için kurtuluş yolunu bulamaz,

3) Bazıları cinleri ortak koşar, bazıları da Allah’ ın oğulları ve kızları olduğunu isnat ederek şirk koşarlar,

4) Bazıları denizde veya karada bir tehlike esnasında “ kurtulursam şükredeceğim ” diye dua etmesine rağmen kurtulunca yine şirk koşmaya devam eder,

5) Bazıları bilgisizlik yüzünden çocuklarını öldürür,

6) Firavun’ un Hz. Musa’ yı fitne olarak gördüğü gibi Firavun’ un takipçileri de gerçek İslam tebliğcilerini fitne olarak görürler,

7) Şirk koşanlar pislik hükmünde oldukları için Mescid-i Haram’ a girmeleri yasaktır,

8) Zekât vermezler ve ahireti de inkâr ederler,

9) Alkış ve ıslıkları ile peygamberimizin tavaf ve namazındaki hûşûyu bozmaya çalıştıkları gibi günümüzde de mü’minlerin rahat ibadet yapmalarını engellerler,

10) Mü’minlerle karşılaştıklarında küçümseyerek gülerler, kaş göz işareti yaparlar, her fırsatta onları ayıplarlar, evlerine dönünce de mü’minleri konu edinerek, onlara sapık diyerek eğlence konusu yaparlar,

11) Allah’ ın kendine verdiği servet ve evlatlarla adeta Allah’ ın kendilerine hayır yapmak için koşuşturduğunu ve minnet duyduğunu zannederler,

12) Azaptan uzaklaşacağını zannederek 1000 yıl yaşamayı arzu ederler,

13) Üstün geldiklerinde sözleriyle razı etmeye çalışırlar fakat sözleşmelerine uymazlar, inkârlarında da ısrarcıdırlar,

14) Gökten düşen ve kuşların kapıştığı veya rüzgârın uzak bir yere attığı kül veya saman çuvalını andırırlar,

15) Allah’ tan başka dostlar edinerek Allah’ ı anmayı unuturlar.