KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
07- Hz. İbrahim'in Duasında İstediği Neslin Özellikleri

HZ. İBRAHİMİN DUASINDA İSTEDİĞİ NESLİN ÖZELLİKLERİ

 

Meryem 41- Kur'an'da İbrahim'i(n kıssasını da) an. Şüphesiz ki o, sıddık (özü, sözü doğru) bir peygamberdi.

 

Bakara 124- Şunu da unutmayın ki bir zamanlar İbrahim'i Rabbi, birtakım kelimeler ile imtihan etti. O, onları sona erdirince Rabbi ona "Ben seni bütün insanlara imam yapacağım" buyurdu. İbrahim "Zürriyetimden de yap!" dedi. Rabbi ona "zalimler benim ahdime nail olamaz!" buyurdu.

 

Nahl 120- Şüphesiz İbrahim Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelen bir önderdi ve hiçbir zaman müşriklerden olmadı. 121- Allah'ın nimetlerine şükredendi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. 122- Ve biz ona (İbrahim'e) iyilik verdik. Şüphesiz ki o, ahirette de salihlerdendir.

 

Bakara 127- Ve ne vakit ki İbrahim, Beyt'in temellerini yükseltmeye başladı. İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler: Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur, hiç şüphesiz işiten sensin, bilen sensin. 128- Ey bizim Rabbimiz, hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen müslümanlar kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster, tevbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz Tevvâb sensin, Rahim sensin. 129- Ey bizim Rabbimiz, bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki onlara senin ayetlerini tilavet eylesin, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin, içlerini ve dışlarını tertemiz yapıp onları pak eylesin. Hiç şüphesiz Aziz sensin, hikmet sahibi sensin. 130- İbrahim'in milletinden, kendine kıyan beyinsizden başka kim yüz çevirir? Biz onu dünyada seçkin birisi yaptık, hiç şüphesiz o, ahirette de iyilerden biridir. 131- Rabbi ona "İslâm ol!" emrini verince o "Ben âlemlerin Rabbine teslim oldum" dedi. 132- Bu dini, İbrahim kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da öyle yaptı. "Ey oğullarım! Muhakkak ki bu dini size Allah seçti, başka dinlerden uzak durun, yalnızca müslüman olarak can verin!" dedi.

 

İbrahim 35- Hatırla ki bir zaman İbrahim şöyle demişti: Rabbim! Bu şehri güvenli kıl! Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut! 36- "Rabbim! Çünkü onlar (putlar) insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular. Şimdi kim bana uyarsa o bendendir, kim bana karşı gelirse artık sen gerçekten çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. 37- "Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bir kısmını namazı dosdoğru kılmaları için senin Beyti Haram'ının yanında, ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmını onlara meylettir ve onları bazı meyvelerle rızıklandır ki şükretsinler. 38- "Ey Rabbimiz! Sen bizim gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da şüphesiz bilirsin. Çünkü yerde ve gökte, hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. 39- İhtiyarlık halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamd olsun. Şüphesiz ki Rabbim duamı çok iyi işitir. 40- Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul et! 41- Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!

 

Şuara 83- Ya Rab! Bana hikmet (hüküm) ver ve beni iyiler (zümresin)e kat.

 

Saffet 108- Kendisine sonradan gelenler içinde iyi bir nam bıraktık. 109- Selam olsun İbrahim'e...

 

Enbiya 72- Ona (İbrahim'e) İshak'ı, üstelik bir de Yakup’u ihsan ettik ve her birini salih kimseler kıldık. 73- Onları buyruğumuz altında (insanlara) doğru yolu gösterecek önderler kıldık. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekât vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdir.

 

Al-i İmran 95- De ki: Allah doğru söylemiştir. Öyle ise dosdoğru, Allah'ı birleyici olarak İbrahim'in dinine uyun. O, müşriklerden değildi.

 

Fetih 29- Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûa varırken secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ziraatçıların da hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vaat etmiştir.

 

Maide 54- Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler, müminlere karşı yumuşak, kâfirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler, Allah yolunda mücahede eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu, Allah'ın bir lütfüdür, onu dilediğine verir. Allah, geniş ihsan sahibidir, her şeyi çok iyi bilendir.

 

HZ. İBRAHİM’İN KENDİSİNİN ve DUASINDA İSTEDİĞİ NESLİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? SORUSUNA AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1.     Kendisinin özü ve sözünün doğru oluşu,

2.     Allah (cc) Hz. İbrahim’e seni imam yapacağım buyurunca neslimi de yap diye ister. Fakat Allah zalimlerin (imam-önder) olamayacağını bildirilir.

3.     Hz. İbrahim’in itaatkâr bir önder olduğu, asla şirk koşmadığı, dünyada şükredenlerden ahirette de salihlerden olduğu,

4.     Kâbe’yi İsmail ile inşa edip Allah’tan kabulü için yalvardığı,

5.     Kendisinin, iki oğlunun ve neslinin Allah’a boyun eğenlerden olması için dua ettiği,

6.     Allah’tan Hz. Peygamberimizin gönderilmesini isteyerek kitabı ve hikmeti öğretmesini insanların içini ve dışını temizlemesini arzu etmesi,

7.     Nesline yalnız müslüman olarak yaşamalarını ve can vermelerini vasiyet etmesi,

8.     Allah’tan Mekke’yi emin bir bölge yapmasını kendisini ve oğullarını puta tapmaktan uzak kılınmasını istemesi,

9.     Şirksiz bir ibadet yapmaları için çocuklarının bir kısmını Kâbe’nin yanında ekin bitmeyen bir bölgeye yerleştirmesi,

10.  Allah’tan insanları Mekke’ye meylettirmesini ve rızıklandırmasını istemesi,

11.  Tekrar tekrar soyunun namazlı olmasını için dua etmesi,

12.  Allah’ın, Hz. İbrahim’i şöhretli ve neslini de önderler kıldığı bildirilmektedir.

13.  Biz de Hz. İbrahim’in yolunda ve peygamberimizin yanında yer almamız için mümine yumuşak ve mütevazı, kâfire karşı ise onurlu olmalıyız. Rükû ve secde ederek Allah’tan hoşnut olmasını istemeliyiz.

14.  Kim dinden ve ibadetten uzaklaşırsa Allah’ın bu şerefi kendisinin onları onlarında kendisini seveceği onurlu bir nesil getireceğini ve bu neslin hiçbir fitneye aldırmadan İslam için mücadele edeceğini bildirmiştir. Marifet bu ideal neslin yanında yer alabilmektir.

 

HZ. İBRAHİMİN DUASINDAKİ NESLE DÂHİL OLMAK İÇİN YAPMAMIZ GEREKENLER

 

1.     Hz. Ebu Bekir’deki sadakati, Hz. Ömer’deki adalet ve feraseti, Hz. Osman’daki hayâ ve cömertliği, Hz. Ali’deki ilim ve duyarlılığı örnek almalıyız.

2.     Bedir’den Çanakkale’ye uzanan ihlâsı devam ettirmeliyiz.

3.     Uhud’da dağılmayan ve Hz. Peygamberimiz etrafında etten duvar ören sahabeleri örnek almalıyız.

4.     Halid B. Velid, Amr B. As ve İkrime’nin iman etmesine sebep olan sahabeler arasındaki sevgi ve saygıyı yaygınlaştırmalıyız.

5.     Tebük seferine imkânsızlık nedeniyle gidemeyenlerin gözyaşlarını ve gidenlerin de sıcağa rağmen aldırmayışlarını devam ettirmeliyiz.

6.     Hz. Hamza, Hübeyb ve Musa B. Ümeyr’in şahadet mücadelesindeki yiğitlikleri ile özdeşim kurmalıyız.

7.     Hz. Eyyüb El Ensari’nin Hicrette Hz. Peygamberimizi misafir ettiği zaman üst katta uyuyamayıp Hz. Peygamberimizi üst kata çıkarmasındaki inceliği örnek almalıyız.

8.     Tarık B. Ziyad’ın Endülüs’ü fethedince sarayda değil de sıradan bir odada uyumasındaki alçakgönüllülüğü sürdürmeliyiz.

9.     Selehaddin Eyyübü ölmeden önce kefenini Şam’ da dolaştırtarak “ boşuna dünyaya dalmayın, Selehaddin bu kefenden başka bir şey götüremiyor, hayatın meyvesi İslam’ a hizmet ve cihaddır” sözünü söyletiyor.

10.  Osman Gazi’nin Osmanlı İmparatorluğunu kurarken kaldığı odada Kur’an’a saygısından uyuyamayışını iyi değerlendirmeliyiz.

11.  Alparslan’ın Anadolu’ya girerken şehit olursam üstümde kefenim, dileyen sıcak yuvasına dönebilir konuşmasıyla askerlerini motive etmesini sürdürmeliyiz.

12.  Viyana seferine giden askerlerin kopardığı üzümlerin yerine altın kesesi asmalarındaki inceliği sürdürmeliyiz.

13.  Hasan El Benna, Seyyid Kutup ve Ömer Muhtar’ın şahadet mücadelesini güçlendirmeliyiz.

14.  Hintli müslümanların Osmanlının yıkılmaması için yardımlarını ve Muhammed ikbal’in saygı duruşunu unutmamalıyız.

15.  Sonuç olarak bu dua almış neslin sadakatini batıdaki Hansların anlamasına rağmen bizdeki holigan ruhlu insanların hala anlayamayışını bizim örnek ve önder olamayışımıza yorumlamalıyız. Daha iyi ispat veya ikna etmemiz için ne kadar çok çalışmamızın ve kendimizi geliştirmemizin gereğini artık anlamalıyız.