KONUYU OKU
DOSDOĞRU YOLUN İLKELERİ (FATİHA)
09- Nimetlenen İnsanlardan Salihlerin Özellikleri

ALLAH’IN NİMETLENDİRDİĞİ KULLARINDAN OLAN

SALİHLERİN ÖZELLİKLERİ

 

Bakara 25- (Habibim), iman edip salih ameller işleyenlere (şunu) müjdele: Onlar için, (ağaçları) altından ırmaklar akar (her türlü meyvelerle süslenmiş) cennetler var. Kendilerine, ne zaman, onlardan bir meyve rızk olarak yedirilse (her defasında): Bu, daha önce (dünyada) bizim yediğimiz şeydir, diyecekler ve o rızık (dünyadakine) benzer olarak kendilerine sunulacak. Onlar için orada tertemiz zevceler de var ve onlar, o cennette ebedî olarak kalıcıdırlar.

Müminun 57- Gerçekten Rablerinin azabından korkanlar, 58- Rablerinin ayetlerine iman edenler, 59- Rablerine hiç ortak koşmayanlar. 60- Rablerinin huzuruna varacaklarından kalpleri korkarak verdiklerini (zekâtlarını) verenler, 61- İşte bunlar; hayırlarda sürat yarışı yaparlar ve onlar hayır yapmak için öne geçenlerdir.

Araf 29- De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde (namazınızda) yüzünüzü kıble tarafına çevirin. Dinde Allah için ihlâslı kimseler olarak Allah’a ibadet edin. İlkin sizi o yarattığı gibi, yine ona döneceksiniz.

Mümin 14- O halde siz, Allah’a ibadeti hâlis kılarak hep O’na itaat edin, varsın kâfirler hoşlanmasınlar.

Zümer 11- (Ey Resulüm), de ki: Ben, Allah’a O’nun dininden ihlâs sahibi olarak ibadet etmekle emrolundum.

Zümer 14- De ki: Dinimi Allah’a hâlis kılarak O’na ibadet ederim.

Mümin 65- Ebedî hayat sahibi ancak O’dur. O’ndan başka hiç bir İlâh yoktur. O halde ibadeti O’na hâlis kılarak kendisine şöyle dua edin: Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’ındır.

Şuara 83- (Hz. İbrahim): Rabbim, bana bir hikmet (ilim ve anlayış veya peygamberlik) ver ve beni salih kimselere kat.

Al-i İmran 113- Ehl-i kitabın hepsi eşit değildir. Onlardan dosdoğru İslâm dini üzere bulunan bir ümmet vardır ki, gece vakitleri Allah’ın ayetlerini okurlar ve onlar secdeye kapanırlar, namaz kılarlar. 114- Allah’a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler ve kötülükten vaz geçirirler, hayır işlerinde de yarışırlar. İşte bu özellikleri taşıyanlar Allah katında salihlerdendir.

Zümer 2- (Ey Resulüm), emin ol ki, biz sana bu Kitap’ı hak olarak indirdik. O halde sen de, Allah’a ibadette, O’na ihlâs ile kulluk et.

Hac 31- Allah için halis müslümanlar, O’na ortak koşmayanlar olun. Her kim Allah’a ortak koşarsa, sanki o gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgâr onu uzak bir yere düşürüyor.

Nisa 85- Kim güzel bir yardımda (şefaatte) bulunursa ona o yardımdan bir hisse (sevap) olur. Kim de kötü bir yardım ve tavassutta bulunursa ondan kendisine bir günah payı vardır. Allah her şeye hakkıyla kadir ve şahittir.

Ankebut 7- İman edip de salih ameller işleyenlerin kendilerinden günahlarını muhakkak örteriz ve elbette işledikleri amellerin daha güzeli ile (on kat sevapla) onları mükâfatlandırırız.

İnsan 5- Muhakkak ki iyi insanlar, (cennette) katığı kâfur olan (şarap) dolu bir kadehten içecekler. 6- (O şarabın katığı olan Kâfur) bir kaynaktır ki, ondan Allah’ın kulları içerler. İstedikleri yere onu kolayca akıtırlar. 7- (Cennetlik olan iyi insanlar, o kimselerdir ki, dünyada) vaatlerini yerine getirirler ve azabı salgın olan bir günden korkarlar. 8- Yoksula, yetime, esire seve seve yemek yedirirler. 9- (Sonra onlara şöyle derler): Size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir hediye isteriz ne de bir teşekkür.

Enam 82- İman edip de imanlarına zulüm ve şirk bulaştırmayanlar (var ya), işte korkudan emin olmak onların hakkıdır ve hidayete erenler de onlardır.

Ankebut 9- İman edip de salih ameller işleyenleri ise elbette onları salih olan kimseler içine katacağız, (onlarla beraber kendilerini cennete koyacağız.)

Ankebut 58- İman edip de salih ameller işleyenleri, elbette onları, cennetin (ağaçları) altından ırmaklar akan yüksek yerlerine yerleştireceğiz; O halde ki, orada ebedî kalacaklar. Böyle salih amel işleyenlerin mükâfatı ne güzeldir!...

Yunus 26- İman edip güzel bir amel işleyenlere cennet ve bir de Allah’ın Cemalini görmek var. Onların yüzlerine ne bir leke bulaşır, ne de bir zillet... İşte bunlar cennetliktirler, kendileri orada ebedî olarak kalıcıdırlar.

Enam 126- Bu İslâm dini, Rabbinin doğru yoludur. Gerçekten biz, ayetlerimizi, düşünen bir topluluk için beyan ettik. 127- Düşünen ve hakkı kabul edenlere Rableri katında cennet vardır ve Allah, yapmakta oldukları hayırlı amelleri sebebiyle, onların yardımcısıdır.

Mutaffifin 20- O, (güzel) yazılmış bir kitaptır. 21- Ona (Mukarrebûn adlı) melekler şahit olur. 22- Muhakkak (Allah’a itaat eden) iyi kimseler, nimetleri devamlı olan Naîm cennetinde, 23- Koltuklar üzerinde (neşe ile etrafı) seyrederler. 24- Öyle ki nimetlenmelerinin zevkini yüzlerinden tanırsın.

Al-i İmran 193- Ey Rabbimiz, doğrusu biz bir davetçi (Kur’an veya ahir zaman peygamberi) işittik: Rabbinize iman edin, diye insanları iman etmeye davet ediyordu. Dinledik, hemen iman ettik.  Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört ve ruhlarımızı iyi kimselerle beraber al...

Kehf 110- De ki: Ben de tıpkı sizin gibi bir insanım, yalnız bana vahiy yolu ile ilahınızın tek Allah olduğu bildiriliyor. Buna göre kim açık alınla Rabbi'nin huzuruna çıkmayı istiyorsa, iyi ameller işlesin ve kulluk görevlerinde hiç kimseyi Rabbi'ne ortak koşmasın.

 

SALİH (İYİ) İNSANLAR KİMLERDİR? SORUSUNA

AYETLERLE CEVAPLAR

 

1- Allah salih kullarını cennetle müjdelemektedir

2- Amel ve ibadetlerinde riya yapmadan hayırda yarışırlar.

3- Kâfirler hoşlanmasa da hiçbir komplekse girmeden kulluk görevlerini yaparlar.

4- İslam’a hiçbir ekleme veya eksiltme yapmazlar.

5- Daima Allah’a hamd ederek onu yüceltirler.

6- Salih kimseler arasına katması için daima Allah’a dua ederler.

7- Salihler; geceleri kuran okuyarak secdeye kapanarak dua ederler.

8- Namazı kılarlar ve zekatı verirler.

9- Her fırsatta iyiliği emredip kötülüğü engellemeye çalışırlar.

10- Şirk koşanlar, yüksekten düşerken rüzgârda dağılan bir çuvala benzediği için salihler yalnız Allah’a tutunurlar, yalnız Allah’a kulluk ederler, yalnız Allah’tan isterler.

11- Her hayırda on kat sevap olduğunu bilip isteyerek hayır yaparlar.

12- Kelimeyi şahadetle Allah’a verdiği sözü yerine getirirler.

13- Allah için yedirir, içirirler bunun içinde teşekkür bile beklemezler.

14- Cennette tüm nimetlere ilaveten Allah’ın cemalini seyretme şerefi ile şereflenecekler ve mutlulukları yüzlerinden okunacaktır.

15- Allah’a iman eden ve salihler bilincine sahip olan her mümin “ Allah’ım beni salihler zümresine kat! ” diye dua ederler.

16- Salih kimse şirk ve hurafelere karşı çok uyanık ve ibadetine hiçbir gösteriş karıştırmayan, her şeyi Allah rızası için yapan berrak bir kimsedir.

 

SALİH AMELE GÖTÜREN BİLİNCİ OLUŞTURAN AYETLER

 

Rad 2- … Bütün işleri O (Allah) yönetiyor …

Bakara 255- Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (hayy’dır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek O'na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür.

Maide 3- … Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslam’ı beğendim…

Bakara 256- Dinde zorlama yoktur. Doğruluk ile sapıklık birbirinden kesinlikle ayrılmıştır...

Mücadele 7- … Nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlak O (Allah), onlarla beraberdir…

Kaf 16- … Biz ona (insana) şah damarından daha yakınız.

İnfitar 10- Oysa üzerinizde koruyucular var. 11- Değerli yazıcılar 12- Onlar, siz her ne yaparsanız bilirler 13- Kuşkusuz iyiler nimet içindedirler. 14- Kötüler de cehennemdedirler.