KONUYU OKU
DOSDOĞRU YOLUN İLKELERİ (FATİHA)
07- Nimetlenen İnsanlardan Sadıkların Özellikleri

ALLAH’IN NİMETLENDİRDİĞİ KULLARINDAN OLAN

SADIKLARIN ÖZELLİKLERİ

 

Tevbe 119- Ey iman edenler! Allah‘ tan korkun ve doğrularla beraber olun.

 

Bakara 177- Yüzlerinizi bazen doğu, bazen batı tarafına çevirmeniz erginlik değildir. Fakat eren o kimselerdir ki, Allah‘a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve bütün peygamberlere iman edip, yakınlığı olanlara, öksüzlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verirler. Namazı kılarlar, zekâtı verirler. Bir de antlaştıkları zaman sözlerini yerine getirenler, hele sıkıntı ve hastalık durumlarında ve harbin şiddetli zamanında sabır ve kararlılık gösterenler var ya, işte doğru olanlar da bunlardır, korunanlar da bunlardır.

 

Hucurat 15- Gerçek müminler ancak Allah‘ a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır.

 

Araf 201- Allah’ tan korkanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman, Allah’ı ve azabını düşünürler; bir de hemen bakarsın ki, onlar doğru yolu bulup şeytan’ın vesvesesini atmışlardır bile.


Bakara 249- Tâlut, ordu ile hareket edince dedi ki: “ Allah sizi mutlaka bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse, benden değildir. Kim de onu tatmazsa, işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka (bu kadarına ruhsat vardır). " Derken içlerinden pek azı hariç, hepsi de varır varmaz ondan içtiler. Tâlut ve beraberindeki iman eden kimseler nehri geçtiklerinde. “ Bizim bugün, Câlut ile ordusuna karşı duracak gücümüz yok " dediler. Allah'a kavuşacaklarına inanıp, bilenler ise şu cevabı verdiler: “ Nice az topluluklar, Allah'ın izniyle nice çok topluluklara galip gelmişlerdir. Allah, sabırlılarla beraberdir. " 250- Câlut ve ordusuna karşı savaş meydanına çıktıkları zaman da şöyle dediler: Ey Rabbimiz! Üzerlerimize sabır dök, ayaklarımızı sabit tut ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!

 

Kehf 28- Sabah ve akşam Allah’ın rızasını dileyerek Rablerine dua eden kimselerle beraber nefsini sabırlı tut; dünya hayatının süsünü arzu edip de gözlerini onlardan (o Rablerine dua edenlerden) başkasına (dünya ehline) çevirme. Bizi anmak hususunda kalbine gaflet verdiğimiz kimseye itaat etme ki, o, keyfinin ardına düşmüş ve işi de, haddini aşmak olmuştur.

 

Tevbe 92- Kendilerini bindirip savaşa gönderesin diye gönüllü olarak sana geldiklerinde, “ Sizi bindirecek bir şey bulamıyorum " dediğin zaman, bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzülüp gözlerinden yaş döke döke geri dönüp gidenlere de bir günah yoktur.

 

Ahzab 6- Peygamber, müminlere kendi nefislerinden önce gelir. O'nun hanımları da onların analarıdır. Akraba da Allah‘ ın kitabında birbirlerine, diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar…

 

Ahzab 23- Müminlerden öyle erkekler vardır ki, Allah’a verdikleri sözde sadakat ettiler: Kimi (şehit oluncaya kadar dövüşeceğine dair) adağını ödedi (şehit oldu), kimi de (şehit olmayı) bekliyor. Onlar asla verdikleri sözü değiştirmediler.

 

Ahzab 35- Şüphe yok ki müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah‘ ı çok zikreden erkeklerle Allah‘ ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.

 

Ahzab 70- Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sağlam söz söyleyin 71- Ki ( Allah ) işlerinizi yoluna koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Her kim Allah‘ a ve Resulü‘ ne itaat ederse, o gerçekten büyük murada ermiştir.

 

Hadid 18- Şüphesiz sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah‘ a güzel bir ödünç verenlere, verdikleri kat kat artırılır ve onlara şerefli bir mükâfat vardır. 19- Allah‘ a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar, Rableri yanında sözü özü doğru olanlar ve şehitlik mertebesine erenlerdir. Onların mükâfatları ve nurları vardır. İnkâr edip de ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennemin adamlarıdır.

 

Secde 15- Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman eder ki, onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tespih ederler de büyüklük taslamazlar. 16- Onların yanları yataklardan uzaklaşır, korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra sarf ederler.

 

Tevbe 40- Eğer siz ona (Peygamber‘ e) yardım etmezseniz, Allah ona yardım eder. Hani o kâfirler, onu Mekke‘ den çıkardıkları vakit sadece iki kişiden biri iken, ikisi de mağarada bulundukları sırada arkadaşına (Ebu Bekir’ e) “ Üzülme, çünkü Allah bizimledir " diyordu. Allah onun kalbine sükûnet ve kuvvet indirmişti ve onu görmediğiniz bir orduyla desteklemişti. Kâfirlerin sözünü alçaltmıştı. Yüce olan Allah'ın kelimesidir. Ve Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.

 

Enfal 65- Ey Peygamber! Müminleri cihada teşvik eyle. Eğer sizden sabredecek yirmi kişi olursa iki yüz kişiye galip gelirler ve eğer sizden yüz kişi olursa kâfirlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar hakkı ve akıbeti düşünmeyen anlayışsız bir kavimdirler.

 

Şûrâ 15- Ey Muhammed! İşte bunun için insanları tevhide davet et ve sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Onların keyiflerine uyma ve de ki: Ben Allah'ın kitaptan indirdiğine inandım ve bana aranızda adaleti gerçekleştirmem emredildi. Allah bizim de Rabbimiz sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Sizinle bizim aramızda hiçbir tartışmaya yer yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş yalnız O'nadır.

 

Şûrâ 38- Onlar, Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar.

 

Nur 62- Müminler ancak, Allah'a ve Resulüne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar o Peygamber ile birlikte sosyal bir işle meşgul iken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler…

 

Fussilet 30- “ Rabbimiz Allah‘ tır " deyip, sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki: “ Korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. "

 

SADIKLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? SORUSUNA

AYETLERLE CEVAPLAR

 

1- Allah’ tan korkarlar, doğruluktan ve doğru kişilerden ayrılmazlar

2- Kalplerini şirk, küfür ve fitne oluşturacak şüphelerden uzak tutarlar

3- Allah yolunda canları ve malları ile mücadele ederler

4- Gerekli ihtiyaç sahiplerine seve seve yardım ederler

5- Hiçbir ibadetlerinde ihmallik göstermezler

6- Her türlü hastalık ve savaş sıkıntılarına katlanırlar

7- Söz ve antlaşmalarına sadık kalırlar

8- İçlerinde çürük kişileri barındırmayan kaliteli bir topluluktur

9- Sıkıntılı anlarında

10- Allah’tan sabır ve kalplerinin kaymamasını isterler

11- Sabah ve akşam Allah’ ın rızasını isteyerek dünyanın süsüne kapılmazlar

12- Allah yolunda gereği gibi savaşamadıklarında gözyaşı dökerler

13- Hz. Peygamberimizi canlarından daha çok severler

14- Allah yolunda yerine göre sadaka, infak veya karzı hasen yaparlar

15- Öğüt verilince secdeye kapanarak dua ederler

16- Devamlı hamd ve tespih ederler asla gururlanmazlar

17- Tek başlarına on düşmana karşı daha etkilidirler

18- Bir tehlike esnasında birbirlerine sabır ve cesaret telkin ederler

19- Sadıklar, doğru hallerini koruyarak ölürken melekler onları cennetle müjdelerler

20- Sadıklar, hayati ve önemli konularda ortak karar almadan kendi başlarına hareket etmezler

11- Geleceği yönlendiren işlerde kesinlikle kaytarmak için izin istemezler.