KONUYU OKU
DOSDOĞRU YOLUN İLKELERİ (FATİHA)
04- Yalnız Allaha İbadet Etmek Ve Yalnız Allahtan İstemek

YALNIZ ALLAH’A İBADET ETMEK

 

Fatiha 5- (Allah'ım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.

 

Bakara 21- Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki (Allah'ın) azabından korunasınız. 22- O (Rab) ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirdi, onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de, bile bile Allah'a eşler koşmayın.

 

Bakara 83- Hani bir vakitler İsrailoğulları’ndan şöylece misak (kesin bir söz) almıştık: Allah'tan başkasına tapmayacaksınız, ana-babaya iyilik, yakınlığı olanlara, öksüzlere, çaresizlere de iyilik yapacaksınız, insanlara güzellikle söz söyleyecek, namazı kılacak, zekâtı vereceksiniz. Sonra çok azınız müstesna olmak üzere sözünüzden döndünüz, hâlâ da dönüyorsunuz.

 

Nisa 36- Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, sahip olduğunuz kölelere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez.

 

Enam 3- O, göklerde de, yerde de (tek) Allah'tır. Sizin gizlinizi, açığınızı ve ne kazandığınızı bilir.

 

Enam 102- İşte Rabbiniz Allah bu! O'ndan başka ilâh yoktur. O, her şeyin yaratanıdır. O'na kulluk edin. O her şeye vekildir.

 

Enam 162- De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir.

 

Yunus 3- Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle biz, sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Gerçek şu ki daha önce senin bundan hiç haberin yoktu.

 

Hud 2- (Şöyle ki:) Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size O'nun tarafından müjde vermek ve uyarmak için gönderilmiş gerçek bir peygamberim.

 

Hud 123- Göklerin ve yerin gaybını bilmek yalnızca Allah'a mahsustur. Her iş O'na döndürülür. Sen yalnızca O'na ibadet et ve yalnızca O'na dayan. Rabbin yaptıklarınızın hiçbirinden gafil değildir.

 

Nahl 52- Göklerde ve yerde olan her şey yalnız O'nundur. Din de daima O'nundur. Böyle iken siz Allah'tan başkasından mı korkarsınız? 53- Sizde nimet namına ne varsa hep Allah’tandır. Sonra size sıkıntı dokununca Allah a feryat edersiniz.

 

İsra 23- Rabbin kesin olarak şunları emretti: Ancak kendisine ibadet edin, anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara " öf " bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle.

 

Meryem 65- O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. O halde, O'na ibadet et ve O'na ibadet etmekte sabırlı ol. Hiç sen Allah'ın ismini taşıyan başka birini bilir misin?

 

Zümer 2- Emin ol, biz sana kitabı hakkıyla indirdik. Onun için dini yalnız kendisine halis kılarak Allah'a ibadet ve kulluk et.

 

Zümer 66- Hayır, onun için yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol.

 

Fussilet 37- Gece ile gündüz ve güneş ile ay Allah'ın kudretinin delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin. 38- Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz O'nu tespih ederler ve hiç usanmazlar.

 

Rum 28- Allah, size kendinizden bir misal verdi: Hiç size rızık olarak verdiğimiz şeylerde elleriniz altındaki kölelerinizden ortaklarınız bulunur da onlarla siz eşit olur, aranızda birbirinizi saydığınız gibi, onları da sayar mısınız? İşte biz, düşünecek bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz.

 

Enbiya 90- Biz de duasını kabul ile icabet ettik de kendisine Yahya'yı ihsan ettik ve eşini (doğum yapmaya) elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar iyiliklerde yarışıyorlar, umarak ve korkarak bize yalvarıyorlardı. Bize karşı derin saygı duyuyorlardı.

 

Ahzab 7- Unutma o peygamberlerden misaklarını (kesin sözlerini) aldığımız vakti! Hele senden, Nuh, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan ki onlardan ağır bir misak (sağlam bir söz) aldık. 8- (Bunu Allah), sadıklara sadakatlerinden sormak için yaptı. Kâfirler için ise acı verecek bir azap hazırladı.

 

Araf 29- De ki: Rabbim bana adaleti emretti. Her mescitte yüzünüzü O'na doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz.

 

Zümer 11- De ki: Bana, dini sadece kendisine halis kılarak Allah'a ibadet etmem emredildi.

 

Zümer 14- De ki: Ben dinimi kendisine halis kılarak yalnız Allah'a kulluk ederim.

 

Furkan 68- Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar…

 

YALNIZ ALLAH'TAN İSTEMEK

 

Fatiha 5- (Allah'ım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.

 

Bakara 45- Bir de sabırla, namazla yardım isteyin. Şüphesiz bu, (Allah'a) saygılı olanlardan başkasına ağır gelir.

 

Bakara 153- Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah, sabredenlerle beraberdir.

 

Araf 126- Senin bize kızman da sırf Rabbimizin ayetleri gelince onlara iman etmemizden dolayıdır. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve canımızı müslüman olarak al, derler. 127- Firavun kavminin ileri gelenleri dediler ki: Seni ve ilâhlarını terk etsinler de yeryüzünde fesat çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun da dedi ki: Onların oğullarını öldüreceğiz, kızlarını sağ bırakacağız ve onlar üzerinde kahredici bir üstünlüğe sahibiz. 128- Musa, kavmine dedi ki: Allah'ın yardımını ve lütfünü isteyin ve sabır gösterin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı kılar. Sonunda kurtuluş muttakilerindir.

 

Enbiya 112- (Hz. Peygamber şöyle) dedi: Ey Rabbim! Aramızda gerçekle hükmet. Rabbimiz O Rahman’dır ki isnat ettiğiniz (yalan) vasıflarınıza karşı yardımına sığınılacak olan ancak O'dur.

 

Bakara 286- Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevla’mız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize.

 

Enfal 45- Ey iman edenler, bir düşman topluluğu ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz.

 

Yunus 84- Musa dedi ki: Ey kavmim! Siz gerçekten Allah'a iman ettinizse, O'na samimiyetle teslim olan müslümanlardan oldunuzsa artık O'na güvenin! 85- Onlar da: Biz Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz, bizi o zalim kavmin fitnesine uğratma! dediler. 86- Bizi rahmetinle o kâfir kavmin elinden kurtar.

 

Mümin 56- Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin göğüslerinde ancak yetişemeyecekleri bir kibir vardır. Sen hemen Allah'a sığın. Çünkü her şeyi işiten ve gören O'dur.

 

Mümtehine 5- Rabbimiz! Bizi inkâr edenler için bir fitne kılma, (onlara mağlup etme!) bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Yegâne galip ve hikmet sahibi ancak sensin.

 

Şuara 83- Ya Rab! Bana hikmet (hüküm) ver ve beni iyiler (zümresin)e kat. 84- Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle!