KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
05- Hakiki İman İçin Gerçekler

HAKİKİ BİR İMAN İÇİN GERÇEKLER

 

A) Şüphe Kaynakları

 

Nas 5- O ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. 6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

 

Haşr 16- (Yahudileri kandıran münafıkların durumu da) tıpkı şeytanın durumuna benzer ki insana "İnkâr et" dedi. (İnsan) inkâr edince de "Ben senden uzağım, ben âlemlerin Rabbi Allah'tan korkarım!" dedi.

 

Araf 200- Eğer şeytandan bir engel, seni, emrolunduğun şeyi yapmaktan çevirecek olursa hemen Allah’a sığın. Çünkü O, (söylenenleri) hakkıyla işitendir, kalplerindekini tam bilendir. 201- Allah’tan korkanlar, kendilerine Şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman Allah’ı ve azabını düşünürler, bir de hemen bakarsın ki onlar doğru yolu bulup Şeytan’ın vesvesesini atmışlardır bile.

 

Tevbe 32- Allah'ın nurunu ağızlarıyla (iftiralarıyla) söndürmek istiyorlar, Allah da razı olmuyor. Fakat kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor.

 

Bakara 257- Allah, iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin velileri de tağuttur, onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî olarak kalırlar.

 

Mutaffifin 13- Ona ayetlerimiz okunduğu zaman "eskilerin masalları" der. 14- Hayır hayır, öyle değil. Aksine onların kazandığı günahlar kalplerinin üzerine pas olmuştur.

 

Casiye 23- (Ey Muhammed!) Heva ve hevesini kendine ilâh edinen, Allah'ın kendi ilmi dâhilinde saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne perde çektiği kimseyi görüyor musun? Şimdi onu Allah'tan başka kim hidayete erdirebilir? Hala düşünmez misiniz?

 

Bakara 72- Hani siz birisini öldürmüş ve onun hakkında suçu birbirinize atmıştınız. Oysa Allah gizlemekte oldu­ğunuz şeyi ortaya çıkaracaktı. 73- "Öldürülen adama kesilen sığırın bir parçasıyla vurun" dedik. İşte Allah ölüleri böyle diriltir ve size ayetlerini gösterir ki aklınızı başınıza alasınız. 74- Sonra bunun ardından yine kalple­riniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi hatta daha da katıdır. Çünkü taşlardan öyleleri vardır ki içinden nehirler fışkırır. Öylesi de vardır ki çatlar da ondan su çıkar. Öyle taşlar da var ki Allah korku­sundan aşağı düşer. Allah yaptıklarınızı bilmez değildir.

 

ŞÜPHE KAYNAKLARI NELERDİR? SORUSUNA AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1.     İnsan veya cinden olan şeytanlar sürekli kalbe vesvese verirler.

2.     Münafıklar da şeytanlar da Allah’ı inkâra çağırırlar. İnkâr ettirince ben senden uzağım derler.

3.     Kâfirler, iftira, alaya alma ve yaygaralarla sürekli kafa karıştırırlar.

4.     Allah’a ve Resulüne karşı düşmanlık besleyen insanlar ideolojiler, ideolojik eğitimler, ortamlar verdikleri şüphelerle hep Allah’tan uzaklaştırmaya ve cehenneme çağırırlar.

5.     Kalp günahlarla karardıkça Kuran’ı Kerime masal olarak bakmaya başlar. Hâlbuki Kuran’ı Kerimde hiçbir masal yoktur.

6.     İnsan şehvetine ve cahil çoğunluğa uydukça, toplumu ilahlaştırdıkça ve bunu da gurur meselesi yaptıkça kalbi mühürlenir.

7.     Yahudilik sürecine giren İsrail oğullarında olduğu gibi açık mucizeleri görmelerine rağmen ibret almayanların kalpleri taştan daha katı olduğu bildirilmektedir.

8.     Bu duruma düşmemek için aşağıdaki ayetleri ibretle düşünmelidir.

 

B) Şüpheden Uzak ve Berrak Bir İman İçin Gerçekler

 

Alak 1- Yaratan Rabbinin adıyla oku! 2- O, insanı bir alakadan (embriyodan) yarattı.

 

Kıyamet 16- Onu (Kuran’ı) hemen okumak için dilini depretme (yorma). 17- Kuşkusuz onu toplamak ve okumak bize aittir.

 

Nisa 82- Onlar hâlâ Kur'an'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı.

 

İsra 88- Ey Muhammed! De ki: Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir.

 

Enbiya 22- Eğer yer ile gökte Allah'tan başka ilâhlar olsaydı, bunların ikisi de muhakkak fesada uğrar yok olurdu. O halde Arş'ın Rabbi olan Allah, onların vakfetmekte oldukları şeylerden (bütün noksanlıklardan) beridir, münezzehtir.

 

Ala 2- Yaratıp düzene koyan O'dur. 3- Takdir edip hidayeti gösteren O'dur.

 

Bakara 164- Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeylerle denizde akıp giden gemide, Allah'ın yukarıdan bir su indirip de onunla yeri ölümünden sonra diriltmesinde, diriltip de üzerinde deprenen hayvanları yaymasında, rüzgârları değiştirmesinde, gök ile yer arasında emre hazır olan bulutta şüphesiz akıllı olan bir topluluk için elbette Allah'ın birliğine deliller vardır.

 

Mülk 3- O, yedi göğü, birbiri üzerine yarattı. Rahman’ın yaratmasında bir aykırılk, uygunsuzluk görmezsin. Gözünü döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun? 4- Sonra gözünü tekrar tekrar döndür (bak). Göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) aciz ve bitkin halde sana dönecektir. 5- Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık ve onları, şeytanlar için taşlamalar yaptık ve onlar için alevli ateş azabını hazırladık.

 

Enam 96- Karanlığı yarıp tanyerini ağartan O'dur. Geceyi, dinlenmek için Güneş'i, Ay'ı (vakitlerinizi) hesaplamak için yaratmıştır. İşte bu, her şeye galip gelen ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.

 

Fatır 41- Doğrusu gökleri ve yeri yok oluvermekten, Allah tutuyor. Andolsun ki eğer yok oluverirlerse onları O'ndan başka kimse tutamaz. Gerçekten O, çok yumuşak davranır, çok bağışlayıcıdır.

 

Rahman 17- (O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

 

Fatır 12- Hem iki deniz eşit olmuyor. Şu tatlı, hararet keser, içerken (boğazdan) kayar, şu da tuzlu, yakar kavurur. Bununla beraber her birinden taze bir et yersiniz ve bir ziynet çıkarır, giyinirsiniz. Allah'ın lütfünden nasip arayasınız diye suyu yara yara giden gemileri de görürsün. Gerek ki şükredeceksiniz.

 

Rahman 19- (Acı ve tatlı) iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar. 20- Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar.

 

Vakıa 69- Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? 70- Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretseniz ya!

 

Nahl 66- Gerçekten süt veren hayvanlarda da size bir ibret vardır. Size, onların karnındaki işkembe pisliği ile kan arasından halis bir süt içiriyoruz ki içenlerin boğazından afiyetle geçer.

 

Nahl 68- Senin Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin. 69- Sonra meyvelerin hepsinden ye de, Rabbinin (sana) kolay kıldığı yollara gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir bal çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir millet için, büyük bir ibret vardır.

Enam 95- Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkaran O'dur. İşte Allah budur. O halde nasıl yüz çevirirsiniz?

 

Abese 24- Bir de o insan yiyeceğine baksın. 25- Biz o suyu bol bol döktük. 26- Sonra toprağı nasıl da yardık. 27- Bu suretle orada ekinler bitirdik. 28- Üzümler, yoncalar, 29- Zeytinlikler, hurmalıklar, 30- İri ve sık ağaçlı bahçeler, 31- Meyveler, çayırlar bitirdik. 32- Siz ve hayvanlarınız faydalansın diye.

 

Gaşiye 17- Bakmıyorlar mı o develere, nasıl yaratılmış? 18- Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiş? 19- Bakmıyorlar mı dağlara, nasıl dikilmiş? 20- Yere bakmıyorlar mı, nasıl yayılmış?    21- Haydi öğüt ver, sen şimdi sırf bir öğütçüsün…

 

Zariyat 49- Biz her şeyden iki çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz.

 

Hicr 22- Biz rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirip sizi onunla suladık. O suyu hazinelerde tutan da siz değilsiniz.

 

Müminun 12- Andolsun biz insanı, çamurdan bir sülâleden (süzülüp çıkarılmış çamurdan) yarattık. 13- Sonra onu emin ve sağlam bir karargâhta (rahimde) nütfe (sperma) haline getirdik. 14- Sonra nütfeyi bir alaka (embriyo) yarattık, derken o alakayı bir mudga (bir çiğnem et parçası halinde) yarattık, derken o mudgayı bir takım kemik yarattık, derken o kemiklere bir et giydirdik, sonra onu diğer bir yaratık olarak teşekkül ettirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah, pek yücedir.

İnsan 2- Doğrusu biz insanı, imtihan etmek için karışık bir nütfeden (erkek ve kadın sularından) yarattık da onu işitici, görücü yaptık.

 

Kıyamet 3- İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? 4- Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.

 

Zuhruf 11- Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Biz onunla ölü bir memlekete yeniden hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle diriltilip çıkarılacaksınız.

 

Hac 73- Ey insanlar! Bir misal verilmektedir, şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınız bir araya gelseler, bir sinek bile yaratamayacaklardır. Sinek onlardan bir şey kapsa onu kurtaramazlar. İsteyen de, istenen de acizdir.

 

            Namaz sırasında açık bir mucizeye dikkat edersek:

 

Bakara 144- …Haydi bakalım, yüzünü Mescidi Haram'a doğru çevir. Siz de ey müminler, nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa doğru çevirin!...

 

Ala 9- O halde, eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. 10- (Allah’tan) korkacak olan öğüt alır.       11- Bedbaht olan da o öğütten kaçınır. 12- O, en büyük ateşe girecek olandır. 13- Sonra o ateşin içinde ne ölür, ne de yaşar. 14- Doğrusu felaha ermiştir (kurtulmuştur) temizle­nen, 15- Rabbinin adını zikredip namaz kılan.

 

ŞÜPHEYE DÜŞMEMEK veya DÜŞMÜŞSE BUNU GİDERMENİN YOLLARI NELERDİR? SORUSUNA AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1.     İnsanın bir kan pıhtısından yaratıldığını düşünerek,

2.     Hz. Peygamberimizin vahy olunan ayetleri unutmayayım diye tekrardan yorulduğunda dilini yorma sana unutturmayız hitabı,

3.     Kur’an’da hiç çelişkinin olmayışı,

4.     Kur’an’ın tek ayetinin bile benzerinin getirilemeyişi,

5.     Kâinatta hiç şaşmayan bir düzenliğin devam edişi; örneğin gece ve gündüzün devamı, ilkbahardaki diriliş, hayvanların dağılımı, emre hazır bulutların gerektiği yere su taşıması gibi.

6.     Semaya baktığımızda hiçbir bozukluğun olmayışı,

7.     Güneş ve ayın takvim görevi yapması,

8.     Yer ve göğün boşlukta tutulması,

9.     Güneşin kış ve yaz mevsimlerinde farklı yerlerden doğup batması,

10.  Tuzlu veya tatlı suda tatlı balıkların yaşatılması,

11.  Allah dilerse suyu acılaştırabileceği, acılaştırmadığı için şükretme gereği

12.  Kan ve pislik arasından tertemiz süt yaratılması,

13.  Zehirli bir arıya şifa veren bal yaptırılması,

14.  Sert taşların veya toprağın içinden yarılarak bir tohumun çimlendirilmesi ve büyütülmesi,

15.  Buğday, üzüm, zeytin, hurma ve benzerlerindeki ilahi sanatın taklit edilemeyişi,

16.  Her şeyin çift yaratılması, sebze ve meyvelerin rüzgârla aşılanması,

17.  İnsanın önce çamurdan yaratılması sonra kandan ve kanın ete dönüştürülmesi, etin de kemiğe dönüştürülmesi, kemiğin dışına et sıvanması daha sonra ruh verilmesi ile görür ve işitir yapılması,

18.  Kemik ve tırnak izlerinin yeniden yaratılacağı,

19.  Kuru toprağın yağmurla diriltilmesi gibi insanında çürüdükten sonra tekrar diriltileceği,

20.  Putların ve putlaştırılan varlıkların bir sinek bile yaratamadığı,

21.  Bu ayetlerden Allah’tan korkan herkes düşünerek ibret almalı, dinlemekten ve ibret almaktan cehenneme doğru kaçan nasipsizlere benzememelidir. Tevbe ederek, sürekli Allah’ı hatırlayarak namaz kılarak kurtulanlar arasına girmeye çalışmalıdır.