KONUYU OKU
DOSDOĞRU YOLUN İLKELERİ (FATİHA)
01- Allah Alemlerin Rabbidir Ona Hamd Ve Şükür Bilinci

ALLAH ÂLEMLERİN RABBİDİR

 

Enam 162- De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir.

 

Araf 54- Şüphesiz Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş üzerine hükümran oldu. O, geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter; güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.

 

Yunus 37- Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulamaz lâkin kendinden önceki kitapları tasdik eder ve o kitabı (levhi mahfuzu) ayrıntılı olarak açıklar. Onda şüphe edilecek hiç bir şey yoktur. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

 

Rad 16- De ki: Göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki: Allah’tır. De ki: Allah'tan başkalarını, o kendi kendilerine ne bir fayda, ne de bir zarar verebilenleri dostlar mı ediniyorsunuz? De ki: Hiç kör ile gören bir olur mu? Hiç karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a, O'nun gibi yaratan birtakım ortaklar buldular da, bu yaratış kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki: Allah, her şeyi yaratandır. O, birdir. Her şeye üstün ve kahredicidir.

 

Meryem 65- O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. O halde, O'na ibadet et ve O'na ibadet etmekte sabırlı ol. Hiç sen Allah'ın ismini taşıyan başka birini bilir misin?

 

Enbiya 19- Göklerde ve yerde olan bütün varlıklar O'nundur. Katında olanlar O'na kulluk etmekten ne çekinirler, ne de yorulurlar.

 

Mümin 64- Allah, O'dur ki sizin için yeri bir karargâh, göğü de bir bina yapmıştır. Size şekil vermiş, sonra şekillerinizi güzelleştirmiştir. Hoş nimetlerden size rızık vermiştir. İşte Rabbiniz o Allah'tır. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir! 65- Daimî bir hayat sahibi ancak O'dur. O'ndan başka ilâh yoktur. Onun için dini halis kılarak O'na, hep O'na yalvarın. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. 66- De ki: Bana Rabbimden apaçık deliller geldiği zaman, ben o sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınıza ibadet etmekten kesinlikle men edildim ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

 

Duhan 7- Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. 8- Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. O hem yaşatır, hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir.

 

Haşr 23- O, öyle bir Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, malik ve sahiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

 

Müzemmil 9- O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka tanrı yoktur. O halde yalnız O'nu vekil tut.

 

Nebe 37- O, göklerle yerin ve bütün aralarındakilerin Rabbidir, Rahman’dır, O’na hiç bir sözde (ve itirazda) bulunamazlar.

 

Tekvir 29- Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz.

 

Mutaffifin 6- Öyle bir gün ki, insanlar o gün Rablerinin huzurunda divan duracaklar.

 

A) ÂLEMLERİN RABBİNE HAMDETME BİLİNCİ

Fatiha 2- Hamd, tüm âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

 

Bakara 267- Ey iman edenler! İnfakı gerek kazandıklarınızın, gerek sizin için yerden çıkardıklarımızın temizlerinden yapın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olamayacağınız fenasını vermeye yeltenmeyin. Biliniz ki Allah sadakalarınıza muhtaç değildir ve hamda layık olandır.

 

Nisa 131- Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size Allah'tan korkmanızı emrettik. Eğer inkâr ederseniz, biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, hamd ve sena O'na yakışır.

 

İbrahim 1- Elif, Lâm, Râ. Bu Kur'an öyle büyük bir kitaptır ki insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamda lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik.

 

Teğabün 6- Böyledir, çünkü onlara peygamberleri, açık deliller getirirlerdi, fakat onlar: Bir insan mı bize yol gösterecek? dediler ve yüz çevirdiler. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Allah zengindir, övülmeye lâyıktır.

 

Nahl 75- Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köle ile kendisine güzel bir rızık verilen ve o rızıktan gizli ve açık olarak harcayan hür bir insanı misal verdi. Hiç bunlar eşit olur mu? Bütün hamd Allah'a mahsustur. Doğrusu insanların çoğu bilmezler.

 

Kehf 1- Hamd, o Allah'a mahsustur ki kulu (Muhammed'e) kitabı indirdi ve ona hiçbir eğrilik koymadı.

 

Kasas 70- İşte O, Allah'tır. O'ndan başka tanrı yoktur. Önünde de, sonunda da hamd O'nundur, hüküm O'nundur ve ancak O'na döndürüleceksiniz.

 

Ankebut 63- Andolsun ki onlara, " Gökten su indirip, onunla ölümünün ardından yeryüzünü canlandıran kimdir? " diye sorsan, mutlaka " Allah " derler. De ki: (Öyleyse) hamd da Allah'a mahsustur. Fakat çokları akıllarını kullanmazlar.

 

Secde 15- Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman eder ki onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerine hamd ile tespih ederler de büyüklük taslamazlar.

 

Sebe 1- Hamd, o Allah'ındır ki göklerde ne var, yerde ne varsa hep O'nundur. Ahirette de hamd O'nundur. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.

 

Fatır 1- Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O, yaratmada dilediği kadar artırır. Gerçekten Allah her şeye kadirdir.

 

Fatır 34- Onlar orada şöyle derler: Hamd olsun Allah'a, bizden o üzüntüyü giderdi. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayıcı ve şükrün karşılığını vericidir. 35- Lütfünden bizi durulacak bir yurda kondurdu. Burada bize yorgunluk gelmeyecek, burada bize usanç gelmeyecektir.

 

Zümer 72- (Onlara): Ebedî olarak içinde kalmak üzere girin cehennemin kapılarından, denir. Bak, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür! 73- Rablerinden korkanlar da bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıkları zaman kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selâm sizlere, ne hoşsunuz! Ebedî olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya! derler. 74- Onlar da: Hamdolsun o Allah'a ki, bize vaadini doğru çıkardı ve bizi cennet arzına varis kıldı. Cennette istediğimiz yerde oturuyoruz, derler. Bak ne güzeldir mükâfatı o iyi amel işleyenlerin! 75- Meleklerin de arşın etrafını kuşatarak, Rablerine hamd ile tespih ettiklerini görürsün. Artık halk arasında hak ile hüküm icra edilip  " âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun " denilmektedir.

 

Mümin 7- Arşı taşıyanlar ve onun etrafındakiler, Rablerinin hamdıyla tespih ederler ve O'na inanırlar. İman etmişler için de şöyle bağışlanma dilerler: Ey Rabbimiz! Rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O, tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem azabından koru.

Mümin 55- O halde sabret. Çünkü Allah'ın vaadi haktır. Hem günahından dolayı istiğfar et ve akşam sabah Rabbini hamdıyla tespih et.

 

Mümin 65- Daimi bir hayat sahibi ancak O'dur. O'ndan başka ilâh yoktur. Onun için dini halis kılarak O'na, hep O'na yalvarın. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

 

Şura 5- Nerde ise gökler O'nun azametinden tâ üstlerinden çatlayacak gibi titreşiyorlar. Melekler Rablerini hamd ile tespih ediyorlar ve yeryüzünde bulunan kimseler için mağfiret diliyorlar. İyi bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

 

Nasr 1- Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde, 2- Ve insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde, 3- Rabbini överek tespih et, O'ndan bağışlanmanı dile, çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

           

Tevbe 112- (Bunlar), O tevbekâr olanlar, o ibadet edenler, o hamd edenler, o oruçlular, o rükua varanlar, o secdeye kapananlar, iyiliği emredip, kötülükten vazgeçirenler, Allah'ın hududunu koruyanlar (emirleriyle yasaklarının ölçülerine riayet edenler)dır. Müjde ver o müminlere, müjde!

 

B) ŞÜKRETME BİLİNCİ

Bakara 152- O halde beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük etmeyin.

 

Bakara 172- Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların hoş ve temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer yalnız O'na kulluk ediyorsanız.

 

Nahl 114- Artık Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Allah'ın nimetine şükredin, eğer gerçekten O'na ibadet edecekseniz.

 

Ankebut 17- Sizler Allah'ı bir yana bırakarak birtakım putlara tapıyor, düzmece iddialar ortaya atıyorsunuz. Allah'ı bir yana bırakarak taptığınız putlar size rızık veremezler. Rızkınızı Allah katında arayınız, O'na kulluk ediniz, O'na şükrediniz, O'nun huzuruna döndürüleceksiniz.

 

Şura 32- Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de O'nun kudretinin delillerindendir. 33- Eğer O dilerse rüzgârı durdurur da yelkenle giden gemiler denizin üzerinde duruverirler. Şüphesiz ki bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için nice ibretler vardır. 34- Yahut da Allah kazandıkları günahlar yüzünden onları helâk eder ve birçoğunu da bağışlar.

 

Nisa 147- Eğer Allah'a şükreder, inanırsanız, O sizi niye azaba çarptırsın ki? Hiç şüphesiz Allah, şükre karşılık verir ve her şeyi bilir.

 

Lokman 12- Andolsun ki biz, Lokman'a " Allah'a şükret! " diye hikmet verdik. Kim şükrederse kendi iyiliğine eder. Kim de nankörlük ederse, şüphesiz ki Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir, daima övülmeye layıktır.

 

Araf 10- Doğrusu biz sizi yeryüzünde, yerleştirdik, orada size geçimlikler verdik; ne kadar da az şükrediyorsunuz!

 

İbrahim 7- Ve hatırlayın ki Rabbiniz size şöyle bildirmişti: Yüceliğim hakkı için şükrederseniz elbette size (nimetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım (mahrumiyetim) çok şiddetlidir.

 

Neml 19- Süleyman, karıncanın dediklerini işitince gülümseyerek dedi ki; Ya Rabbi gerek bana ve gerekse ana babama bağışladığın nimetlere olanca gücümle şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi işler yapmamı nasip eyle, rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat.

 

ALLAH’IN ÂLEMLERİN RABBİ OLDUĞUNU ANLAYAN BİR KİMSEDE GÖRÜNEN ÖZELLİKLER NELERDİR? SORUSUNA

AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

A)    RAB İLE İLGİLİ

1.     İbadetleri, hayatı ve ölümü Allah için olur.

2.     Her şeyi Allah’ın yarattığını, yönettiğini ve kemâle eriştirdiğini anlar.

3.     Göklerin ve yerin sahibi Allah olduğunu bilir ve ona göre sabırla ibadetine devam eder.

4.     Tüm varlıkların onun olduğunu ve katında olanların çekinmeden ve yorulmadan ibadet ettiğini anlar.

5.     Yalnız Allah’a yalvarır ve teslim olur.

6.     Öncekileri ve bizleri yaşatan ve öldürenin Allah olduğunu anlar.

7.     Allah’ın El-Melik ismi ile mülk ve saltanatının devamlı olduğunu,

8.     El-Kuddüs ismi ile her türlü ayıp ve noksanlıktan uzak olduğunu,

9.     El-Selam ismi ile her türlü keder ve afetten uzak olduğunu,

10.  El-Mümin ismi ile emniyet verdiğini,

11.  El-Müheymin ismi ile her şeyi gözetip koruduğunu,

12.  El-Aziz ismi ile her şeye galip olduğunu,

13.  El-Cabbar ismi ile kullarının hal ve ihtiyaçlarını düzelttiğini, çok güçlü ve yüce olduğunu,

14.  El-Mütekebbir ismi ile azamet ve ululuk sahibi olduğunu,

15.  El-Halik ismi ile her şeyi yaratıp takdir ettiğini,

16.  El Bari ismi ile her şeyi yoktan var ettiğini,

17.  El Musavvir ismi ile varlıklara şekil verdiğini,

18.  Esmaül Husna ile yani En güzel isimlerin onun olduğunu bilerek hareket eder.

19.  Doğunun ve batının rabbi ve en güzel vekil olduğunu,

20.  Ona itirazda bulunamayacağını

21.  O dilemedikçe, bizim de dileyemeyeceğimizi ve onun huzurunda hesap vereceğimizi unutmaz.

 

B) HAMD İLE İLGİLİ

1.     Yalnız ona hamd eder ve ondan korkar.

2.     Nimetin temizinden, helalinden yer ve infak eder.

3.     Onun kimseye muhtaç olmadığını fakat hamde layık olduğunu anlar.

4.     Kuranın aydınlığa götürdüğünü, Allah’a eş koşulamayacağını öğrenir.

5.     Hükmün yalnız ona ait olduğunu ve ona dönüleceğini bilir.

6.     Yağmur ile yeri onun canlandırdığını

7.     Gerçekten onu anlayanın secdeye kapanacağını

8.     Onun her şeyden haberdar olduğunu

9.     Hem kâinatı hem de melekleri onun yarattığını

10.  Cennette bile ona sürekli hamd edileceğini Kuran’dan öğrenir.

11.  Yer ve gök nerdeyse onun azametinden çatlayacağını

12.  Meleklerin onu tesbih ettiğini

13.  Fetihlerle dine grup grup insan girdikçe hamd ve tesbih edileceğini

14.  Hamd edenlerin bir gün cennete gireceğini yine Kuran’dan öğrenir.

 

B)    ŞÜKÜR İLE İLGİLİ

1.     Daima şükreder ve nankörlükten kaçar,

2.     Şükrettikçe nimetin artacağını bilir ve yalnız Allah’a kulluk eder.

3.     Putların acizliğini, Allah’ın ise her şeye kadir ve rızık veren olduğunu,

4.     Gemiyi suda yara yara götürdüğü ve rüzgâr estirdiği için yine ona şükreder.

5.     Nankörlük yapanın ise mahrumiyete yöneldiğini,

6.      Bütün nimetlere rağmen az şükredildiğini hâlbuki çok şükür edilmesi gereğini anlar

7.      Hz. Süleyman gibi nimete şükreder, duasında iyi amel yaptırmasını, rahmet göndermesini ve iyiler arasına katmasını ister.