KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
02- Allah'tan Uzak Olmanın Belirtileri

 ALLAH’TAN UZAK OLMANIN BELİRTİLERİ

 

A’raf 146- Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları, ayetlerimizi anlamaktan uzak tutacağım. Onlar ki, bütün ayetlerimizi görseler de onlara iman etmezler. Doğru yolu görseler de o yolu tutup gitmezler. Eğer sapıklık yolunu görürlerse tutar onu izlerler. Çünkü onlar ayetlerimizi inkâr etmeyi âdet edinmişler ve onlardan hep gafil olagelmişlerdir.

 

Hümeze 2- O ki birçok mal toplamış ve onu sayıp durmaktadır... 3- Sanıyor ki onun malı, kendisini (dünyada) ebedîleştirecektir.

 

Zümer 45- Böyle iken, Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların yürekleri burkulur da, O'ndan başkaları anıldığı zaman derhal yüzleri güler.

 

Ma’un 4- Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, 5- Onlar namazlarını ciddiye almazlar6- Onlar gösteriş yapanlardır, 7- Ve hayra da mâni olurlar.

 

Tekasür  1- Soy-sopunuzla öğünmek, sizi (Allah’a ibadet etmekten) öyle meşgul etti ki, 2- Kabirlere varıncaya kadar ziyaret ettiniz (ölülerinizi sayıp onların yokluğu ile öğündünüz).

 

Alak 9-10- Gördün mü namaz kıldığı zaman peygamberi yasaklayanı?

 

Alak 15- Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), yakalarız (cehenneme atarız).

 

Tin 4- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. 5- Sonra onu, (küfre varınca) aşağıların aşağısına çevirdik (cehennemlik yaptık).

 

Necm 57- Kıyamet yaklaştı... 58- Onun vaktini Allah’tan başka açıklayacak yoktur. 59- Şimdi siz, bu Kur’an’a mı şaşıyorsunuz? (Ey Gafiller). 60- Bir de gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? (Alay edip eğleniyorsunuz da felâketinize ağlamıyorsunuz.)

 

Casiye 23- (Ey Resulüm) şimdi o kimseyi gördün ya (hidayeti bırakıp keyfine taparcasına) zevkini kendisine ilah edinmiş, Allah’ta (sapıklığını bildiği) bir ilim üzerine onu şaşırtmış, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne de bir perde çekmiştir. Artık onu Allah’tan başka kim yola getirir? Hâlâ düşünmez misiniz?

 

Kalem 10- Şunların hiçbirine boyun eğme: Yemin edip duran aşağılık, 11- Daima kusur arayıp kınayan, hep lâf götürüp getiren, 12- Hayra engel olan, saldırgan, günahkâr, 13- Kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı, 14- Mal ve oğulları var diye (böyle davranır).

 

Rad 25- Allah'a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar; işte lânet onlar içindir. Ve kötü yurt (cehennem) onlarındır.

 

İnşikak 21- Kendilerine Kur’an okunduğu zaman teslim olup gerçeği kabul etmezler (namaz kılmazlar)?

 

Meryem 59- Sonra bu peygamberlerle, salih kimselerin arkalarından (kötü) bir nesil geldi ki namazı terk ettiler, şehvetlerine uydular. Bunlar da Cehennemdeki “Gayya” vadisini boylayacaklardır.

 

Mutaffifin 1- Eksik ölçüp noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!

 

Mearic 20- Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder.

 

Mücadele 14- (Ey Resulüm, müminlerin esrarını Yahudi’lere nakleden) şu münafıklara bakmaz mısın? Allah’ın gazap etmiş olduğu bir kavme yardaklık etmektedirler. Onlar ne sizdendirler, ne onlardan... (Yeminlerinde yalancı olduklarını) bilip dururlarken de yalan yere yemin ederler.

 

Casiye 7- Şiddetli azap olsun, insafsız yalancıya, çok günah işleyene! 8- Yüzüne karşı Allah’ın ayetleri okunurken işitir de sonra kibrinden bunları hiç işitmemiş gibi (küfrü üzerinde) ısrar eder. İşte (Ey Resulüm) onu, acıklı bir azap ile müjdele. 9- (Kur’an) ayetlerimizden bir şey ona ulaşıp da Kur’an’dan olduğunu bilince onu eğlenceye alır. İşte bu halde olanlar (var ya) onlar için perişan edici bir azap vardır.

 

Bakara 279- Yok, eğer bu faizi terk etmezseniz bilin ki Allah’a ve peygamberinize karşı harbe girmişsiniz. Eğer ribâ almaktan tevbe ederseniz anaparanız sizindir ve böylece ne zalim olursunuz, ne de zulme uğramış bulunursunuz.

 

Ahzab 57- Şüphe yok ki Allah’a ve Resulüne eziyet verenlere, Allah, dünyada ve ahirette lânet etmiştir (onları rahmetinden kovmuştur). Onlara, pek hor düşürücü bir azap da hazırlamıştır.

 

Al-i İmran 28- Müminler, müminlerden ayrılıp kâfirleri dost edinmesin. Bunu her kim yaparsa artık Allah’tan ilişiği kesilmiş olur. Meğerki onlardan gelebilecek bir tehlikeden dolayı sakınmış bulunasınız. (Bu takdirde zararlarından korunmak için görünüşte dostluk yapabilirsiniz.) Allah size kendinden korkmanızı emrediyor. Nihayet dönüş Allah’adır.

 

Şuara 200- Biz, o küfrü mücrimlerin kalplerine öyle sokmuşuz ki 201- O acıklı azabı görecekleri ana kadar bu Kur’an’a iman etmezler.

 

Furkan 27- O gün zalim kimse ellerini ısıracak: "Eyvah!" diyecek, "keşke Peygamberin yanında bir yol tutsaydım!" 28- "Eyvah!" diyecek, "keşke falancayı dost edinmeseydim.             29- Çünkü zikir (Kur'ân) bana gelmişken o, hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı (uçuruma sürükleyip sonra) yapayalnız ve yardımcısız bırakmaktadır. 30- Peygamber dedi ki: "Ey Rabbim! Kavmim bu Kur'ân'ı terkedilmiş (bir şey yerinde) tuttular."

 

Mümin 60- Hâlbuki Rabbiniz: "Bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibadet etmekten kibirlenip yüz çevirenler yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir." buyurdu.

 

Bakara 174- Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi (âhir zaman Peygamberinin vasıflarını) gizleyip onu az bir paha ile değişenler yok mu, işte onların yeyip de karınlarına doldurdukları, ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır.

 

Taha 124- Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. 125- O: Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben, hakikaten görür idim!, der. 126- (Allah) buyurur ki: İşte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi; ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun!

 

Zuhruf 36- Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden (Kuran’dan) yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur. 37- Şüphesiz ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. 38- Nihayet kıyamet günü bize gelince, arkadaşına: "Keşke seninle benim aramda doğu ile batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın!" der

 

ALLAH’TAN UZAK OLMAYI GÖSTEREN DAVRANIŞLAR NELERDİR? SORUSUNA

AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1.     Şeytan gibi büyüklük taslayıp Kuranı anlamaktan uzaklaştırılanlar arasına girmek,

2.     Haram helal dinlemeden mal birikleyip ebedileştirecek zannı ile sayıp durmak,

3.     Allah’tan bahsedilince sıkıntı duymak,

4.     Her yerde övgü ve takdir bekleyip buna rağmen namaza önem vermeyip ve hayra engel olmak,

5.     Geçici şeylerle övünmenin mezara kadar meşgul etmesi,

6.     Bir takım sebepler bahane ederek namaz kılanı engellemek,

7.     Güzel yaratılmasına rağmen küfrü ve isyanı tercih ederek çirkinleşmek,

8.     Acıklı günün haberleri ile ağlanacak durumlarına gırgır ve şamatayla gülmek,

9.     Kendisinin ve cahil kalabalıkların istek ve arzularını Allah’ın emirlerinin ilerisine geçirmek,

10.  Basit işlerle adileşmek, düzelteceği yerde kusur aramak ve kınamak, ortamı bozmak için laf taşımak, hayra engel olmak, kötülükle damgalanmak, imtihan aracı olan mal ve evlatla övünmek,

11.  Söz ve antlaşmaları bozmak ve fesat çıkarmak,

12.  Kuran’ı kerimi dinleyince reddetmek ve namazı kılmamak,

13.  Hayatın amacını kulluktan alıp zevk ve eğlenceye çevirmek,

14.  Hayatın her alanında ölçü ve gerekli prensiplere uymamak,

15.  Sabredeceği yerde feryat etmek,

16.  Gazap olmuş Yahudilere ve onun siyasallaşmış şekli olan Siyonistlere yardakçılık yapmak,

17.  Kuran’ı Kerimi duyduğu halde işitmemiş gibi davranmak ve basite almak,

18.  Faiz yemeye devam etmek,

19.  Allah ve Resulünün emirlerini çiğneyerek eziyet etmek,

20.  Allah ve Resulüne düşmanlık yapanları sırdaş edinmek,

21.  İnanmamaya şartlanmak,

22.  Hz. Peygamberimize inanmasına rağmen bâtılı savunan önder ve ideolojilerin peşinde koşmak,

23.  İbadetleri küçümsemek,

24.  Hakkı gizleyerek dini menfaatine kullanmak,

25.  Allah’ı unutmuş gibi bir hayat yaşamak,

26.  Cahilleşerek küfür gerektiren söz ve davranışta bulunmasına rağmen kendisini hala Müslüman sanmak,