KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
18- Doğum Günü Kutlamalarında Üzerinde Durulması Gereken Noktalar

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARINDA ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN NOKTALAR

 

Hac 5- Ey insanlar! Eğer öldükten sonra dirilmekten şüphede iseniz, (bilin ki) ne olduğunuzu size açıklamak için şüphesiz biz sizi topraktan, sonra nutfeden (spermadan) sonra bir alakadan (embriyodan) sonra yapısı belli belirsiz bir et parçasından yaratmışızdır. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkartırız, sonra sizi, olgunluk çağına erişmeniz için bırakırız. Bununla beraber kiminiz öldürülür, kiminiz de önceki bilgisinden sonra, hiçbir şey bilmemek üzere, ömrünün en fena zamanına ulaştırılır. Bir de yeryüzünü görürsün ki kupkurudur; fakat biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman, harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir.        6- İşte bunlar gösteriyor ki, Allah şüphesiz haktır. Şüphesiz ölüleri o diriltir ve o her şeye kadirdir.

 

Zariyat 56- Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.

 

Nahl 78- Allah, sizi annelerinizin karnından çıkardığı zaman hiçbir şey bilmiyordunuz. Şükredesiniz diye size işitme (duygusu), gözler ve gönüller verdi.

 

Duhan 38- Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. 39- Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

 

Mülk 2- O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır.

 

Al-i İmran 14- İnsanlara, kadınlar, oğullar, altın ve gümüşten istiflenmiş yığınlar, yaylıma salınmış (güzel) atlar, davarlar ve ekinlerden yana nefsin isteklerine muhabbet, süslenip bezendi. Fakat bunlar, dünya hayatının geçici menfaatidir. Hâlbuki sonuç güzelliği Allah katındadır.                15- Resulüm, de ki: Size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? O, nefisleri imrendiren süslerden korunanlar için, Rableri katında, ağaçları altından ırmaklar akan cennetler var. Onlar orada devamlı kalacaklardır ve yine orada pak tertemiz zevceler ile en büyük nimet olan Allah rızası vardır. Allah, kullarının hal ve işlerini hakkıyla görücüdür.

 

Ahkaf 15- Biz insana ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınması ile sütten kesilme süresi otuz aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp, kırk yaşına geldiğinde der ki: "Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim. Ve ben gerçekten Müslümanlardanım." 16- İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

 

Rad 26- Allah, dilediği kimseye rızkı genişletir de, daraltır da. Onlar ise dünya hayatı ile ferahlanmaktalar. Oysa düna hayatı ahiret hayatının yanında bir yol azığından ibarettir.

 

Nisa 77- …Onlara de ki: "Dünya zevki ne de olsa azdır, ahiret, Allah'a karşı gelmekten sakınan için daha hayırlıdır ve size kıl kadar haksızlık edilmez."

 

Fatır 5- Ey insanlar! Haberiniz olsun ki, Allah'ın vaadi muhakkak haktır. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o aldatıcı şeytan sizi, Allah hakkında da aldatmasın.

 

Kasas 60- Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve debdebesidir. Allah katında olanlar ise, daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hâlâ buna aklınız ermeyecek mi?

 

Kasas 77- "Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu gözet, ama dünyadan da nasibini unutma! Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez."

 

Kehf 46- Mal ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak olan iyi ameller ise, Rabbinin katında, sevapça da hayırlıdır, ümit yönünden de daha hayırlıdır.

 

İsra 18- Her kim peşin isterse, dünyada ona, istediğimiz kimseye, dilediğimiz kadarını peşin veririz. Sonra ona cehennemi hazırlarız; kınanmış ve (rahmetimizden) kovulmuş olarak oraya girer.

 

Naziat 37- Artık her kim azgınlık etmiş, 38- Ve dünya hayatını tercih etmişse, 39- Kuşkusuz onun varacağı yer cehennemdir.

 

Muhammed 12- Muhakkak ki Allah, iman edip salih ameller işleyenleri (ağaçları) altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyacaktır. Kâfir olanlar ise (dünyada) zevklenmeğe bakarlar, hayvanlar gibi yerler, içerler. Hâlbuki ateş, (ahirette) onların yeridir.

 

Hac 41- Onlar (o müminlerdir) ki, eğer kendilerini yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek namazı kılarlar, zekâtı verirler, iyiliği emrederler ve fenalığı yasak ederler. Bütün işlerin sonu sırf Allah'a aittir.

 

Al-i İmran 145- Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölmek yoktur. (Ölüm) belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini dilerse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız.

 

Münafikun 9- Ey İnananlar! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. 10- Birinize ölüm gelip de: "Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip iyilerden olsaydım!" demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan (Allah) için harcayın.

 

Fatır 11- Hem Allah sizi bir topraktan, sonra bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. O'nun bilgisi olmadan ne bir dişi hamile olur, ne doğurur. Kendisine ömür verilenin de ömrünün uzatılması da, ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphe yok ki bu, Allah'a göre kolaydır.

 

Yunus 49- De ki, "Ben, Allah'ın dilediğinin dışında kendi kendime ne bir zarar ne bir fayda verebilirim". Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince artık ne bir an geri, ne bir an ileri gidebilirler.

 

Abese 34- O gün kişi kaçar, kardeşinden... 35- Anasından, babasından… 36- Eşinden ve oğullarından. 37- Onlardan her birinin o gün başından aşan işi vardır.

 

Zuhruf 67- (Küfürde birleşip sevişen) dostlar, o gün birbirlerine düşmandırlar, takva sahipleri ise müstesnadır.

 

Enam 98- Sizi tek bir nefisten (Âdemden) yaratan O’dur. Böylece size, dünyada bir parça karar yeri ve kabirde muvakkaten durmak vardır. Biz, anlayan kimselere ayet ve alâmetleri açıkça bildirdik.

 

Hadid 20- Biliniz ki (Allah’a itaate ve ahiret kazancına sarf edilmeyen) dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir öğünme, mal ve evlâtta bir çoğalıştır, (nihayet hepsi yok olur gider). Bu, bir yağmurun haline benzer ki onun bitirdiği nebat, çiftçilerin hoşuna gider. Sonra (yeşil rengi) değişir, bir de onu görürsün sararmıştır. Sonra da çerçöp olmuştur. (İşte dünya da böyledir. Kuruyup yok olan bu nebat gibi, bekası yoktur.) İşte hayatı bu şekilde olan kimse için ahirette şiddetli bir azap, müminler için ise Allah’tan bir mağfiret ve bir rıza vardır. (Ahireti istemeyenler için) dünya hayatı ancak bir aldanış menfaatidir.

 

Nisa 85- Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah her şeyi gözetip karşılığını verir.

 

Enam 32- Dünya hayatı, eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise, Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız?

 

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARINDA ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN KONULAR NELERDİR? SORUSUNA AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1.     İnsanın yaratılması, dünyaya getirilmesi, kiminin çocukluk, kiminin olgunluk ve kiminin de aşırı ihtiyarlığa kadar yaşatılması ve kupkuru ovaların yağmurla yeşermesi Allah’ın varlık delillerinden oluşu

2.     İnsan ve cinin yaratılış amacının kulluk olduğu, ibadetten uzaklaşmanın yaratılış amacına uymadığı

3.     Hiçbir şeyin eğlence olsun diye yaratılmadığı

4.     Kimin daha güzel işe ve ibadet yapacağı denenmek için hayatın ve ölümün yaratıldığı

5.     Kadınlar, evlatlar, altın ve gümüş yığınları, binekler, süt hayvanları ve tarım mahsullerinin cazip gösterildiği ve bunları putlaştırmayanlara cennet vaat edildiği

6.     İnsan olgunlaştıkça nimete şükretmesi, Allah’ı hoşnut edecek amel ve nesil istemesi, tövbe edip Allah’a yönelmesinin cennet yolunda bir süreç olduğu

7.     Dünya hayatının ahiret için bir yol azığı olduğu

8.     Dünya hayatının çok kısa olduğu

9.     Tekrar tekrar sakın dünya sizi aldatmasın diye uyarılmasındaki maksat

10.  Ahiret yurdunun aranması dünyadan da nasibin unutulmamasının gereği

11.  Mal ve evladın geçici bir süse benzetilmesi, iyilik yaparak ve bozgunculuktan kaçarak ebedi kurtuluş için çalışmanın gereği

12.  Yalnız dünyayı isteyenlere isteğinin verileceği ve ahirette nasibinin olmadığı

13.  Hayvan gibi yiyip içmeyi amaç edinenlerin varacağı yerinin cehennem olduğu

14.  Gerçek Müslümanların yönetime bile geçseler namazı ve zekâtı ihmal etmeyecekleri

15.  Allah’ın izni olmadan kimsenin ölmeyeceği

16.  Ölüm gelmezden önce sadaka vermenin gerekli olduğu, mal ve çocukların hayrı engellememesinin gerekli olduğu

17.  Allah’a ömrü uzatmak ve kısaltmak çok kolay olduğu, insan ömrü belirlendikten sonra değişmeyeceği

18.  Sorumluluğunu yerine getirmeyenlerin mahşer yerinde birbirinden kaçacağı

19.  Eğlence ve günahta birleşenlerin o gün birbirine düşman olacağı

20.  İdealinden kopmuş bir dünya hayatının oyun, eğlence, çoğalma ve övünme olduğu bir ekin gibi toz toprak olmaya mahkûm olduğu

21.  İnsan temiz doğmasına rağmen bir günaha öncülük yaparsa sürekli ondan bir günah hissesi alacağı

22.  Aklını kullananlar için ahiret hayatının dünya hayatından hayırlı olduğu açık ve seçik bir şekilde tüm yukarıdaki örnekleri vererek açıklanmalı ve hayırlı ömürler dilenmelidir.