KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
14- Sanayi Ve Teknoloji

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ

 

Alak 1- Yaratan Rabbinin adıyla oku!

 

Nahl 89- …Bu kitabı da, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik.

 

Hud 37- Bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulüm yapanlar hakkında da bana bir şey söyleme. Çünkü onlar kesinlikle suda boğulacaklardır. 38- Gemiyi yapıyordu, kavminden bazı ileri gelen gruplar, onun yanından gelip geçtikçe, onunla alay ediyorlardı. Nuh dedi ki: "Bizimle eğleniyorsunuz, biz de sizinle tıpkı bizimle eğlendiğiniz gibi alay edip eğleneceğiz."

 

Nahl 5- Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizi ısıtacak şeyler ve birçok faydalar vardır. Ve siz onlardan bir kısmını da yersiniz. 6- O hayvanları, akşam vakti getirirken ve sabahleyin salarken, onlarda sizin için bir güzellik ve zevk vardır. 7- Bu hayvanlar, ancak güçlükle varabileceğiniz bir memlekete yüklerinizi taşır. Rabbiniz, şüphesiz çok şefkatlidir, çok merhametlidir. 8- Hem kendilerine binesiniz, hem de zinet olsun diye atları, katırları, ve merkepleri yarattı. Ve şu anda bilemeyeceğiniz daha nice şeyler yaratacak.

 

Nahl 80- Allah size evlerinizden bir huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuğunuzda ve gerekse konaklama zamanlarınızda kolayca taşıyacağınız hafif evler (çadırlar v.s.) ve yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar (giyinecek, kuşanacak, serilecek ve döşenecek) bir eşya ve ticaret malı yaptı. 81- Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve sizin için dağlarda barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyan elbiseler (zırhlar) yarattı. İşte böylece Allah müslüman olasınız diye üzerinize nimetini tamamlamaktadır.

 

Sebe 10- Andolsun ki, biz Davud'a tarafımızdan bir fazilet verdik. "Ey dağlar! Onunla beraber tesbih edin." dedik ve bunu kuşlara da (emrettik) ve ona demiri yumuşattık. 11- Bol bol zırhlar yap ve biçimlemede ölçüyü gözet dedik. Siz de iyi işler yapın, çünkü ben her yapacağınızı gözetiyorum. 12- Süleyman'ın emrine de rüzgarı verdik. Sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü bir aylık yol idi. Erimiş bakır menbaını da ona sel gibi akıttık. Hem Rabbi'nin izniyle elinin altında cinlerden de çalışan vardı. Onlardan da kim emrimizden dışarı çıkarsa ona ateş azabından tattırırdık. 13- Onlar, ona mihrablar, timsaller (heykeller) ve havuzlar gibi çanaklar ve sâbit kazanlardan her ne isterse yaparlardı. Çalışın ey Davud hanedanı, şükür için çalışın. Ama kullarım içinde şükreden azdır.

 

Kehf 96- "(Zülkarneyn) Bana, demir kütleleri getirin." Nihayet dağın iki ucunu denkleştirdiği vakit: "Ateş yakıp körükleyin" dedi. Demiri bir ateş koru haline getirince. "Bana erimiş bakır getirin üzerine dökeyim" dedi.

 

Hadid 25- Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah'ın dinine ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür.

 

Kıyamet 26- Hayır hayır, ne zaman ki can köprücük kemiklerine dayanır, 27- "Tedavi edebilecek kimdir?" denilir.

 

Nahl 66- Gerçekten süt veren hayvanlarda da size bir ibret vardır. Size işkembelerindeki yem artıklarıyla kandan meydana gelen, içenlere içimi kolay halis bir süt içirmekteyiz.

 

Nahl 68- Senin Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin. 69- Sonra meyvelerin hepsinden ye de, Rabbinin (sana) kolay kıldığı yollara gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir bal çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir millet için, büyük bir ibret vardır.

 

Casiye 12- Allah O (yüce) zâttır ki, emriyle içinde gemilerin seyretmesi, sizin de O'nun lütfünden rızık aramanız ve şükretmeniz için denizi emrinize vermiştir. 13- O, göklerde ve yerde bulunan her şeyi kendinden bir lütuf olarak sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz bunda düşünen topluluklar için ibret ve deliller vardır.

 

Zariyat 22- Gökte de rızkınız ve size vaat edilen şeyler var.

 

Vakia 63- Ektiğinizi gördünüz mü? 64- Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

 

Fatır 12- Hem iki deniz eşit olmuyor. Şu tatlı, hararet keser, içerken (boğazdan) kayar; şu da tuzlu, yakar kavurur. Bununla beraber her birinden taze bir et yersiniz ve bir ziynet çıkarır, giyinirsiniz. Allah'ın lütfundan nasib arayasınız diye suyu yara yara giden gemileri de görürsün. Gerek ki şükredeceksiniz.

 

Maide 4- Sana, kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: "Size iyi ve temiz şeyler helal kılındı." Allah'ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın (besmele çekin), Allah'tan korkun. Muhakkak Allah, hesabı çabuk görendir.

 

Neml 22- Çok geçmeden (Hüdhüd) gelip: "Ben, dedi, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe'den sana çok doğru (ve önemli) bir haber getirdim.

 

Enfal 60- Siz de gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her çeşitten kuvvet biriktirin ve cihad için atlar hazırlayın ki, onlarla hem Allah'ın düşmanlarını, hem de kendi düşmanlarınızı, ayrıca Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz daha başkalarını korkutasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız onun sevabı size eksiksiz ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız.

 

Fil 3- Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. 4- Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı.

 

Not: Son çare saldırıya karşı misliyle cevap verebilmek için gerekli sanayi kurulmalıdır.

 

Bakara 194- Hürmetli ay hürmetli aya ve bütün hürmetler birbirine karşılıktır. O halde kim size saldırdıysa, siz de ona yaptığı saldırının aynıyla saldırın da ileri gitmeye Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir.

 

Sanayi ve ticaret birbirini tamamladığı için aşağıdaki ayete dikkat etmelidir.

 

Bakara 275- Riba (faiz) yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa ancak öyle kalkarlar. Bu ceza onlara, "alışveriş de faiz gibidir" demeleri yüzündendir. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır. Bundan böyle her kim, Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine faizciliğe son verirse, geçmişte olanlar kendisine ve hakkındaki hüküm de Allah'a kalmıştır. Her kim de yeniden faize dönerse işte onlar cehennem ehlidirler ve orada süresiz kalacaklardır. 276- Allah faizi mahveder, oysa sadakaları bereketlendirir. Allah günahta ve inkârda direnen hiç kimseyi sevmez.

 

Al-i İmran 148- …Allah güzel iş yapanları sever.

 

Ayetinden dolayı her şeyi kaliteli olarak yapılmasının gereğini anlıyoruz.

 

Kasas 77- "Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu gözet, ama dünyadan da nasibini unutma!...

     

      İş ve ibadeti paralel götürmenin gereğini görmekteyiz.

 

İnşirah 7- O halde boş kaldın mı, yine kalk (başka bir iş ve ibadetle) yorul. Buyrulmaktadır.

 

NİÇİN BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İLE UĞRAŞMALIYIZ?

SORUSUNA AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1.     İlk emir oku olduğu için her müslüman gerekli ilimleri öğrenmekle sorumludur.

2.     Çünkü her şey direk veya endirek olarak belirtilmiştir.

3.     Allah (c.c), Hz. Nuh’a gemi yapmasını emretmekle inanlara da bu gemi yapımı bir teşvik hükmünde olup model sunulmaktadır.

4.     “Onlarda sizi ısıtacak şeyler ve birçok faydalar vardır.” Beyanı ile soğuktan koruyacak her türlü araç ve eşya sanayisine,

5.      “Ve siz onlardan bir kısmını da yersiniz.” Beyanı ile et ürünlerine,

6.     “Bu hayvanlar, ancak güçlükle varabileceğiniz bir memlekete yüklerinizi taşır.” Beyanı ile her türlü taşımacılık ve ulaşım sanayisine “Ve şu anda bilemeyeceğiniz daha nice şeyler yaratacak.” Beyanı ile kıyamete kadar ulaşım araçlarının geliştirileceğine işaret vardır.

7.     “Allah size evlerinizden bir huzur ve dinlenme yeri yaptı.” Beyanı ile konut sanayisine,

8.     “Ona demiri yumuşattık.” Bol bol zırhlar yap ve biçimlemede ölçüyü gözet dedik.” Beyanı ile metal ve savaş sanayisine,

9.     “Onlar, ona mihrablar, timsaller (heykeller) ve havuzlar gibi çanaklar ve sâbit kazanlardan her ne isterse yaparlardı.” Beyanı ile mimarlığa ev eşyaları üretmeye,

10.  “Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır.” Beyanı ile metal ve elektrik sanayisine,

11.  “Tedavi edebilecek kimdir?" beyanı ile Tıp ilmine ve doktor yetiştirmeye,

12.  “İçenlere içimi kolay halis bir süt içirmekteyiz.” Beyanı ile süt ürünlerine dikkat çekildiği,

13.  “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye…” Beyanı ile bal ve meyve kökenli gıda ürünlerine,

14.  Allah (cc), yerleri, gökleri, denizleri kullarının hizmetine sunmuştur. Ayrıca “Gökte rızkınız ve vaat olunan şeyler vardır.” Beyanına göre yağmur, rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanmaya,

15.  “Her birinden taze bir et yersiniz ve bir ziynet çıkarır, giyinirsiniz.” Beyanı ile deniz ürünleri ve giyim sanayine,

16.  “Avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yiyin.” Beyanı ile av veya diğer hizmetler için hayvan eğitimine,

17.  “(Hüdhüd kuşunun) Ben senin bilmediğini öğrendim.” beyanı ile kuşlardan haber, bekçilik veya daha başka hizmetler için eğitimine,

18.  “Cihad için atlar hazırlayın.” Beyanı ile düşman saldırılarına karşı koyacak her türlü savaş aracı hazırlamaya,

19.  “Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdik. Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı.” Beyanı ile savaş uçakları ve bomba yapımına,

20.  “Oysa Allah, alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır.” Beyanı ile faiz karışmayan bir ticarete işaret ve teşvik vardır.

 

Not: Her konuda olduğu gibi bu konuda en iyisini Allah bilir derken ayetlerin derinliğine baktığımızda yukarıdaki sorumlulukların verildiğini düşünmeliyiz.

 

Yukarıdaki Ayetlerine göre hem ibadetleri hem de bu işaret edilen bilim, teknoloji ve ticareti birlikte yürütmek zorundayız. Çünkü Gazze’de mağlup olan İslam değildir. Sapan taşına mahkûm eden mistik zihniyettir. Artık müslümanlar sapan taşları ile değil bilim, sanayi ve teknoloji ile mücadele etmek zorundadır.