KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
10- Manevi Yükselmenin İşaretleri

MANEVİ YÜKSELMENİN İŞARETLERİ

 

Bakara 129- Ey bizim Rabbimiz, bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki, onlara senin ayetlerini tilavet eylesin, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin, içlerini ve dışlarını tertemiz yapıp onları pak eylesin. Hiç şüphesiz Aziz sensin, hikmet sahibi Sensin.

 

Bakara 151- Nitekim içinizden size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor.

 

Naziat 18- De ki (Firavuna): İster misin arınasın? 19- Seni Rabbinin yoluna ileteyim de ondan korkasın.

 

Ala 10- Saygısı olan öğüt alacaktır. 11- Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır.

 

Leyl 17- En çok korunan ise ondan (cehennemden) uzaklaştırılacaktır. 18- O ki, Allah yolunda malını verir, temizlenir.

 

Tevbe 28- Ey iman edenler! Müşrikler bir pisliktirler. Artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız Allah sizi dilediğinde lütuf ve ihsanıyla zenginleştirecektir. Allah gerçekten âlimdir, hakîmdir.

 

İsra 107- Ey Muhammed! De ki: İster ona (Kur'ân'a) inanın, ister inanmayın; o daha önce kendilerine ilim verilenlere okunduğunda onlar, yüzleri üstü secdeye kapanırlar. 108- Ve derler ki: Rabbimizi tenzih ederiz. Şüphesiz ki Rabbimizin vaadi gerçekleşir.

 

Müminun 1- Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir, 2- Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler,

 

Necm 29- Onun için bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir.

 

Enfal 2- Gerçek müminler ancak o müminlerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, âyetleri okunduğu zaman imanlarını arttırır. Ve bunlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler.

 

Muhammed 17- Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini artırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini ilham etmiştir.

 

Müminun 96- Sen, kötülüğü en güzel bir tutumla sav, çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz.

 

Haşr 10- Onlardan sonra gelenler derler ki: "Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma! Rabbimiz! Sen çok şefkatli, çok merhametlisin!"

 

Şems 9- Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur. 10- Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir.

 

Zümer 22- Allah, kimin bağrını İslâm'a açmış ise işte o, Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? Artık Allah'ın zikri hususunda kalpleri katılaşmış olanların vay haline! İşte bunlar, apaçık bir sapıklık içindedirler. 23- Allah, kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri ürperir. Sonra derileri de, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Allah'ın rehberidir. Allah, onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek yoktur.

 

Secde 16- Onların yanları yataklardan uzaklaşır, korku ve ümid içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayıra sarfederler.

 

Tegabün 11- Allah'ın izni olmayınca hiç bir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir.

 

Naziat 40- Kim de Rabbinin divanında durmaktan korkmuş, nefsini boş heveslerden menetmiş ise, 41- Kuşkusuz onun varacağı yer cennettir.

 

Casiye 18- Sonra (Ey Muhammed) seni din hususunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin hevâ ve heveslerine uyma.

 

Kaf 37- Şüphesiz ki bunda kalbi olan ve hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır.

 

Yunus 57- Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi.

 

Rad 28- Onlar, iman etmiş ve kalpleri Allah zikriyle yatışmış olanlardır. Evet, iyi bilin ki, kalpler Allah'ın zikri ile yatışır. 29- Onlar ki, iman etmişler ve salih ameller işlemişlerdir, ne mutlu onlara, varacakları yer de ne güzeldir!

 

Maide 82- İman edenlere karşı düşmanlık yönünden insanların en şiddetlisi olarak Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun. Ve yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da: "Biz Hıristiyanlarız" diyenleri bulursun. Çünkü onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar büyüklük taslamazlar. 83- Peygamber'e indirilen (Kur'ân)i dinledikleri zaman, onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar: " Ey Rabbimiz iman ettik, bizi de şahitlerden yaz" derler.

 

Furkan 63- O çok merhametli Allah'ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman (incitmeksizin) "selam" derler (geçerler). 64- Ve onlar ki, Rablerine secdeler ve kıyamlar ederek yatarlar. 65- Onlar ki, şöyle derler: Cehennem azabını üzerimizden sav! Doğrusu onun azabı geçici bir şey değildir. 66- Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır. 67- Ve onlar ki, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar. 68- Yine onlar ki, Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahı(nın cezasını) bulur. 69- Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada alçaltılmış olarak temelli kalır. 70- Ancak tövbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunanlar başka; Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. 71- Ve her kim tövbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. 72- Ve onlar ki, yalan şahitlik etmezler, boş bir şeye rastladıkları zaman vakar ile (oradan) geçip giderler.  73- Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. 74- Ve onlar ki: "Ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl" derler. 75- İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamları ile mükâfatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır.

 

MANEVİ YÜKSELMENİN İŞARETLERİ NELERDİR? SORUSUNA

AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1.     Kuranı ve hikmeti araştırmak içi ve dışıyla tertemiz olmak,

2.     Öğüt alma ve arınma arzusunu sürdürmek,

3.     Gizli ve açık günahlardan sakınmak,

4.     Malı, makamı, parayı, şehveti, ırkı, gücü Allah’a ortak etmemek,

5.     Kuranı Kerimi dinleyince secdeye kapanıp Allah’ı eksikliklerden tenzih etmek,

6.     Namazda huşu (korku, ürperti ve ümit) içinde olmak,

7.     Dünyaperestlerin peşine takılmamak,

8.     Allah anılınca kalbi ürpermek ve Kuran okudukça imanı pekişmek, görevlerini yapmanın ardından Allah’a tevekkül etmek,

9.     Dosdoğru gitme arzunun kalbinde yer etmesi ve imanın sadakate dönüşmesi,

10.  Kötülüğe karşı sadece iyilikle cevap vermek,

11.  Kendilerinin ve din kardeşlerinin affını ve kalplerinde kinin oluşmamasını istemek,

12.  Kurtuluş çizgisi olan nefsini arındırmak ve parlak tutmaya çalışmak,

13.  Göğüslerinin İslam’a açılması ve Kuran dinledikçe saygılarının artması, derilerinin ürpermesi,

14.  Geceleri yataklarından uzaklaşarak korku ve ümit içinde dua ermek ve infakı sürdürmek,

15.  İmanlarını muhafaza ettikçe Allah da onları doğru yolda istikrarlı kılması,

16.  Nefislerini her türlü kötü arzularından korumaları,

17.  Cahillerin istek, heva ve heveslerine uymayışları,

18.  Kuranı Kerimle gönüllerinin şifa, rahmet ve huzur bulması,

19.  Kuranı Kerimi dinleyince gözyaşı döküp, biz iman ettik, bizi şahitlerden yaz demeleri,

20.  Yollarda vakarla yürümeleri, olur olmazla tartışmamaları,

21.  Gecenin bir kısmını kuran ve secde ile değerlendirmeleri,

22.  Bizi cehennem azabından koru diye dua etmeleri,

23.  İsraf ve cimrilikten kaçınmaları,

24.  Allah’tan gayrsısına yalvarmayışları,

25.  Cinayet ve zinadan kaçınmaları,

26.  Daima tövbe ve istiğfara devam etmeleri,

27.  Yalan şahitliğinden uzak durmaları,

28.  Dünya ve ahiret hayatına faydası olmayan boş işlerden uzak durmaları,

29.  Ayetlere kör ve sağır gibi yaklaşmamalı; bilakis önem vermeleri,

30.  Eş ve zürriyetlerinin hayırlı olmasını ve bizi takvalara önder kıl diye dua etmeleri,

31.  Bu özelliklere sahip olanların cennetin yüksek makamlarıyla müjdelendiği görülmektedir.