KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
83. AVENGELİZM

D) İNKÂR ÇEŞİTLERİ, İSLAM DÜŞMANLIĞI VE AVENGELİZM

 

İNKÂR ÇEŞİTLERİ

 

1) Ya Allah’ ı, ya herhangi bir peygamberini, ya Kur’an’ ı ya da Kur’an’ dan bir kısmını açıkça inkar etmek,

2) Gurur ve inatla şöhret veya makam umuduyla küfürdeki atalarının yolunu takip ederek hakkı kabul etmemek,

3) Dil ile inandığını söylese de kalbi ile inanmamak,

4) Kalben inanır gibi olsa da bir kez olsun dili ile inandığını ifade etmemek,

5) Cehalet nedeniyle imanla küfrü birbirine karıştırmak.

 

İSLAM DÜŞMANLIĞI

 

1) Her milletten küfredenler inkârcı yaşamı çoğunlukla;

      a) Ya araştırmadan,

      b) Ya çevrelerinin kışkırtması ile,

      c) Ya mutlu azınlığın çıkar kaybı endişesi ile,

      d) Ya da geleneklerinden dolayı baba veya atalarının yolunu takip ederek seçmişler ve asırlardır nesillerine İslam düşmanlığını taşımak için ve kendi ateşlerini alevlendirecek manevi odun mesabesindeki kin ve nefret hamallığı yapmışlar ve yapmaktadırlar.

 

2) Şeytan ve dostlarının kışkırtması ile İslam düşmanları;

      a) İslam’ la ilgisi olan veya olmayan hareketleri bahane ederek müslümanları üzmeleri, incitmeleri vs. ile bilerek veya bilmeyerek İslam’ a savaş açmaktadır.

      b) Bedir’ de peygamberimizle savaşanların aslında Allah’ la savaşması gibi bunlar da İslam’ ı engellemeye çalışmak için müslümanların şu veya bu sebeple eğitimini ve ekonomik gelişmesini engelleme bahanesi, aslında Allah’ la savaşmaktadırlar,

      c) Böylelikle hem kendilerinin hem de tüm insanlığın dünya ve ahiret saadeti ile oynamakta ve savaşmaktadırlar.

      d) Çünkü İslam’ la savaşmak küfrün bir iç dürtüsüdür. Bu da mü’mine karşı öfke ve nefret şeklinde kendini göstermektedir.

 

3) İslam düşmanlığı Hıristiyan bölgelerinde programlanmışsa da;

      a) Bir ağacın kendi kurdunu kendi içinden üretmesi gibi Hıristiyan bölgelerden daha çok İslam düşmanlığı müslümanların bulunduğu ülkelerde maalesef daha çok görülmektedir.

      b) Örneğin Hıristiyan âleminde tüm modern teknik araçları boykot eden Amerika’ daki Awish tarikatı için bile kökten Hıristiyancı suçlaması olmadığı halde İslam âleminde tüm bilim ve teknikten yararlanan ve takvası ile iftihar edilmesi gerekirken ya terörist ya da kökten dinci olarak suçlanması yaman bir düşmanlıktır. Bu da yeni nesli İslam’a ilgisiz bırakmak için düşmanların yaptıkları bir oyundur. 

                                                                                                

4) Batı da Ortodoks ve Protestanlar arasında birçoğu;

      a) Hıristiyanlığı siyasallaştırmış,

      b) İslam’ı kitle imha silahı gibi değerlendirerek, müslümanlara karşı çoğunlukla öfkeli, kinli, saldırgan bir yaklaşım sergilemişler,

      c) Bu gruplara mensup birçok papaz İslam düşmanlığını körükleyen talihsiz vasiyetler bırakmıştır. Bu vasiyetlerin en ilginci; Anadolu’daki Müslümanların Orta Asya’ ya kovulmasını, İslam’ ın deve sırtında tekrar Anadolu’ dan çöle gönderilmesini vs. istemektedirler.

 

5) Batılılaşma sürecine ve sevincine kapılanlar;

      a) İsmen müslüman olsalar da kalben ve mantıken İslam’ a yabancılaşmışlardır,

      b) Sanki yabancılarla işbirliği yaparak müslümanı daima potansiyel suçlu göstermişler ve sindirmeye çalışmışlardır,

      c) Müslümanlara yobaz, gerici, öcü, çember sakallı, çağ dışı, orta çağ zihniyetli diyerek saldırmışlardır.

 

6) Dört Halifeden sonra Emevi’ lerden günümüze kadar;

      a) Birçok âlim veya vatandaş takdir göreceği yerde zelil edilmiştir,

      b) Günümüzde infak hareketini bile kara para, cihadı da terörizm olarak değerlendirmektedirler,

      c) Hayatlarını vahye göre değil de güya pozitivist şartlara göre ayarlayarak müslümanı İslam’ i yaşamdan ve ekonomik gelişmelerden uzak tutmaya çalışmışlardır.

 

7) Küfredenlerden;

      a) Bazıları vicdanlarının sesine uymuş ve bazen müslümanlara destek vermişler,

      b) Bazıları da edilgen olup tahrik edilmedikçe zarar vermemişlerdir. Örneğin Katolik mensupları genellikle mütedeyyin olarak yaşamakta ve aydınlandıkça müslüman olmaktadırlar.

 

8) Tarih boyunca İslam düşmanlığı yapanlar ise;

      a) Helak olan milletler ve önderleri,

      b) Kureyş ve öncüleri,

      c) Romalı putperestler ve sonra Hıristiyanlar,

      d) Yahudiler,

      e) Özellikle Ortodoks mensupları (Rum, Ermeni, Sırp ve Rus’ lar)

      f) Orta çağdan bu yana Haçlıların öncüleri ve Avenjelizm mensupları,

      g) Oryantalistler ve takipçileri,

      h) Materyalistler, kapitalistler ve secularistler,

      ı) Yerli yardakçılar ve belirsizler,

      i) Özellikle İslam düşmanı medyalar ve bazı iş çevreleri, Ermeniler; soykırım gördüklerini iddia ederek, Yahudiler de; müslümanlar bizi kesecekler, linç edecekler, denize dökecekler diye Batı’da yaygara koparıp nesillerini ve yandaşlarını kışkırtmakta, gerilim oluşturmaktadırlar ve gerilimi de kazanç kapısı yapmaktadırlar.

 

Bu yapılanlara karşı imanının gereğini yapmayanların ve hâlâ gaflet içinde olanların da acı olaylardan yakınarak konuşmaya hakları yoktur.

 

21. yy ZULMÜNE DAMGALARINI VURAN AVENJELİZM MENSUPLARININ

BAKIŞ AÇILARI VE METOTLARI

 

1) Avenjelistler ABD ve Batıda; seçilmişler, iyi haber taşıyanlar, muhafazakâr Siyonist Hıristiyanlar ya da yeni doğmuş Hıristiyanlar ve İslam’ la savaşanlar olarak bilinmektedirler.

     

2) 1890’ dan beri siyasallaşmış bir Protestanlığın dünya egemenliğini düşleyen, siyonizimle işbirliği yapan bir teşkilattır. Özellikle ABD’ de 1700 dernekle, 170 milyon aktif taraftarıyla, tüm Hıristiyanların dörtte birini oluşturan ve 2004 verilerine göre dünyada ortalama 300 milyondan fazla taraftarı olan bir gruptur.

 

3) Özellikle İncil’ i yaygınlaştırarak yeni yeni Kudüs’ ler oluşturmaya çalışırlar. Bunun için Hıristiyanlığı koyulaştırmaya ve müslümanları da önce boşluğa itip zamanla Hıristiyanlığa çekmeye çalışırlar.

 

4) Tarihi bakımdan Anadolu’daki kiliselerden çıkıp yayıldıklarını savunurlar ve Anadolu’yu Avenjelizm’ in vatanı olarak görürler. Burada İslam’ ın yayılıp kendilerinin zayıflamasıyla buralara gelen müslümanları da işgalci olarak değerlendirirler. Roma’yı tekrar diriltmek için Anadolu’da misyonerliğe çok önem verirler. Bu nedenle Anadolu da Roma’dan kalma kiliselerin tamir edilerek açılması ve tekrar Anadolu’nun Hıristiyan olması için çalışmaktadırlar. Bu nedenle art niyetlidirler.

 

5) Özellikle Akdeniz ve Eğe bölgesindeki kiliselere gelip hacı olurlar.

 

6) Mesih’ in bir an önce gelmesi için Ortadoğu’ yu müslümanlardan arındırmalıdır görüşündedirler.

 

7) İstanbul ve Endülüs’ ün fethine açıkça lanet okurlar. Endülüs geri alınarak İspanya olduğu gibi bir gün İstanbul da Kostantine Polis olmalıdır, derler.

 

8) İslam’ ı Sovyetlerin yerini alan emperyalist şer bir güç olarak görürler,

 

9) Müslümanlarla mücadele ederek, müslümanları şeytanlıkla suçlayarak ayakta kalmaya çalışırlar.

 

10) İsrail’ e iyilik yapan iyilik bulur, İsrail’ e kötülük yapan kötülük bulur derler. Örneğin, Almanya kötülük yaptı, ikiye bölündü, Sovyetler yaptı, parçalandı, Amerika ise yardım ettiği için zenginleşecektir diye inanırlar.

 

11) İsrail’ e karşı gelmeyi Tanrı iradesine karşı gelmek olarak değerlendirirler.

 

12) En önemli yöntemleri girişkenlik ve avcının avlayacağı kuşlara yem atması gibi görünüşte bir yardım severliktir.

 

Avenjelistlerin insan kazanma yöntemleri;

1) Gerekli görülen müslümanları davet etmeli ve tanışmalı,

2) Güzel yemekler ve tatlı ziyafetleri vermeli,

3) Sevgi ve hayranlıklarını kazandıran dostluklar kurmalı,

4) İnsancıl yöntemlerle Hıristiyanlığı empoze etmeli ve gerekenlere ekonomik yardımda bulunmalı,

5) İslam’ ı gülünç gösterme ve kötüleme kampanyalarına her fırsatta devam etmeli.

6) İlgi uyandırdıktan sonra İncil vermeli ve dinini değiştirmeye çalışmalıdır görüşündedirler.

 

Not: Elbette her inanç mensubu inancı için çalışabilir, dernek kurabilir. Bu onların en doğal hakkıdır ama bu çalışmalara karşı müslümanlar da Allah’a daha iyi bir kul olmak için; sel gelmeden yangın bacayı sarmadan uyanmalı, bilgide ve imanda derinleşerek, cihad ruhu ile kenetlenerek, dinlerini iyi temsil ederek vatanlarına sahip çıkmanın şuuru içinde olmalıdırlar.

 

Sonuç olarak

Avenjelistlerin dış görünüşü Protestan, içyapısı ise siyonisttir. Bu nedenle bunların çabası aslında hem kendilerini, hem taraftarlarını, hem de kazandığı insanları Yahudi emellerine hizmet ettirmekten başka işe yaramayacaktır. Yahudiler vaad edilen topraklar için çalışırken Avenjelistler de kaybedilen topraklar için çalışmaktadırlar.

Her Batılı, her İsrailli, her Amerikalı, her Budist vs. İslam düşmanı olmayabilir ve hatta iman etmiş bile olabilirler, ama ne yazık ki İslam ülkelerinde Allah’ın dinini yüceltmek için kurulan bazı kurumlar; asırlardır gaflet ve ihmaller nedeniyle Avenjelistlerden daha da beter olarak   Allah’ ın dinini açıkça veya gizliden gizliye yok etmeye çalışır hale gelmişlerdir.

Hâlbuki İslam insanlığa şifa ve rahmet için gelmişken Allah’ ın nimetleri ile yaşamalarına rağmen İslam’ la savaşanlar hem kendi akıbetlerine hem de insanlığa sadistçe bir saldırı içindedirler. Böylece acınacak duruma düştüklerini dünyada görmeseler de ahirette göreceklerdir.

 

Demek ki Firavunlardan beri İslam’ la savaşanlar, aslında kendi hidayetlerine engel oldukları gibi Armegedon (kıyamet savaşı) ile kendi sonlarını hazırlamaktadırlar. Bunlara uyanlarda beraber ateşe gitmektedirler. Yoksa gerçek bir müslümanı, ne şeytan ne de Avenjelistler asla Allah’ ın yolundanayıramamaktadırlar. Ayırdıkları biri varsa araştırıldığında özde onlardan sözde bizden olduğu anlaşılır. Ama her şeye rağmen bu tehlikeye karşı mü’minler vahyin ışığında kenetlenmezlerse Avenjelistler güçlenir ve heran vatan tehlikesi de artar.