KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
08- İslam Fobi

İSLAM FOBİ (İSLAM’DAN KORKMA AKIMI)

 

Mümin 26- Bir de Firavun: "Bırakın beni, öldüreyim Musa'yı da o Rabbine dua etsin. Çünkü ben onun, dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum" dedi.

 

Taha 57- (Firavun Musa'ya şöyle) dedi: "Ey Musa! Sen sihrinle bizi yerimizden çıkarmak için mi geldin bize?"

 

Tevbe 34- Ey iman edenler, şurası bir gerçektir ki, Yahudi hahamları ile Hıristiyan rahiplerinin birçoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve Allah yolundan saptırırlar. Bir de altın ve gümüşü hazineye doldurup, onları Allah yolunda sarf etmeyenleri bu yüzden acıklı bir azap ile müjdele!

 

Nuh 23- Dediler ki: "Sakın tanrılarınızı (putlarınızı) bırakmayın, ne Vedd'i, ne Suva'ı ve ne de Yeğus'u, Yeûk'u ve Nesr'i."

 

Buruc 8- Müminlere kızmalarının sebebi de, onların yalnız çok güçlü ve övgüye lâyık olan Allah'a iman etmeleri idi.

 

Neml 48- O şehirde dokuz çete vardı ki, bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. 49- Allah'a and içerek birbirlerine şöyle dediler: "Gece ona (Salih Peygamber’e) ve ailesine baskın yapalım; sonra da velisine, 'Biz o ailenin yok edilişi sırasında orada değildik, inanın ki doğru söylüyoruz' diyelim." 50- Onlar böyle bir tuzak kurdular, biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını altüst ettik.

 

Bakara 120- Sen onların milletlerine tabi olmadıkça ne Yahudiler, ne de Hıristiyanlar senden asla hoşnud ve razı olmayacaklar…

 

Münafikun 4- Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider, konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki dayanmış keresteler gibidirler. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın. Allah onları kahretsin! Nasıl olup da döndürülüyorlar?

 

Al-i İmran 118- Ey iman edenler! Kendi dışınızdakilerden sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar, hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Kin ve düşmanlıkları ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Düşünürseniz, biz size ayetleri açıkladık. 119- İşte siz öyle kimselersiniz ki, onları seversiniz, hâlbuki onlar sizi sevmezler, siz kitap(lar)ın hepsine inanırsınız, onlarsa sizinle buluştukları zaman "inandık" derler. Baş başa kaldıkları zaman da kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki: "kininizle geberin!". Şüphesiz ki Allah göğüslerin (gönüllerin) özünü bilir. 120- Size bir iyilik dokunsa fenalarına gider, başınıza bir kötülük gelse onunla sevinirler. Eğer sabreder ve Allah’tan gereğince korkarsanız, onların hileleri size hiçbir zarar vermez; çünkü Allah onları kendi amelleriyle kuşatmıştır.

 

Şuara 151- Kâfirlerin emrine itaat etmeyin 152- Onlar o kimselerdir ki yeryüzünü fesada verirler de düzeltmezler

 

Bakara 204- İnsanlardan kimi de vardır ki, dünya hayatı hakkındaki sözleri senin hoşuna gider ve o kalbindekine Allah'ı şahit tutar. Hâlbuki O, İslâm düşmanlarının en yamanıdır. 205- İş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için koşar. Allah ise bozgunculuğu sevmez.

 

Gaşiye 21- Haydi öğüt ver; sen şimdi sırf bir öğütçüsün. 22- Onların üzerinde bir zorba değilsin.

 

Furkan 68- Yine onlar ki, Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahı(nın cezasını) bulur.

 

 

Haşr 13- Onların kalplerinde sizin korkunuz, Allah'ın korkusundan fazladır. Böyledir, çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. 14- Onlar toplu olarak sizinle savaşamazlar, ancak, müstahkem şehirlerde yahut duvarların ardından (sizinle savaşmak isterler). Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Böyledir, çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur.

 

Müddesir 49- Şimdi o Kuran’dan yüz çevirirlerken ne mazeretleri var? 50- Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri. 51- Aslandan kaçmaktalar.

 

Bakara 217- …Ey mü’minler! Kâfirlerin gücü yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar…

 

Mümtehine 2- Şayet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman kesilecekler, size ellerini ve dillerini kötülükle uzatacaklardır. Zaten inkar edivermenizi istemektedirler.

 

Hud 91- Onlar şöyle dediler: Ey Şuayb! Biz, senin söylediklerinin çoğunu iyice anlamıyoruz ve seni de içimizde hakikaten zayıf (aciz) görüyoruz. Eğer aşiretin olmasaydı muhakkak seni taşla öldürürdük. Senin bize karşı hiç bir üstünlüğün ve kıymetin yok (ancak dinimize bağlı aşiretinin önemi vardır).

 

İsra 53- Mümin kullarıma söyle de (kâfirlere) en güzel olan sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat sokar. Şüphesiz şeytan, insan için apaçık bir düşmandır.

 

Fussilet 34- Hem iyilik de bir değildir, kötülük de. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin, sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün.

 

Bakara 193- Hem bir fitne kalmayıp, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın. Vazgeçerlerse, düşmanlık ancak zalimlere karşıdır

 

Ahzab 66- Yüzleri ateşte evirilip çevrildiği gün: Eyvah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, Peygamber'e de itaat etseydik! Derler. 67- Ey Rabbimiz! Biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yolda saptırdılar, derler. 68- Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lânetle rahmetinden kov.

 

İSLAM FOBİNİN KAYNAKLARI NELERDİR? SORUSUNA AYETER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1.     Firavunun kendi kurduğu sistemin ve sahip olduğu imkânların Hz. Musa tarafından değiştirmesinden ve alınmasından endişe duyması ve bu endişenin Firavunun takipçileri tarafından sürdürülmesi,

2.     Papaz ve Hahamların dindaşlarını hem aldatıp hem sömürmeleri ve bu rantlarını kaybetmemek için düşmanlık körüklemeleri,

3.     Putperestlerin, Hz. Nuh’tan beri menfaatlerini kaybetmemek için sakın putlarınızı bırakmayın telkinleri,

4.     İnkârcıların, Müminlere kızmalarının nedeni özellikle Allah’a iman etmiş olmalarıdır,

5.     Yahudi ve Hıristiyanların inkâr etmelerinin gereği olarak müminleri sevmemeleri,

6.     Her iyi olayları veya gelişmeleri aleyhlerine olarak değerlendirmeleri,

7.     Müslümanlara fenalık etmekten geri kalmamaları,

8.     Müslümanların sıkıntıya düşmelerini istemeleri,

9.     Kinlerinden parmaklarının uçlarını ısırmaları,

10.  Müslümanlara bir iyilik gelse üzülmeleri, fenalık geldiği zamanda sevinmeleri,

11.  Yeryüzünü fesada verip düzeltmeyişleri,

12.  Müslümanların ekonomik kaynaklarını ve nesillerini bozmaya çalışmaları,

13.  Hâlbuki Hz. Peygamberimizin güzellikle tebliğ yapması ve zorbalık yapmaması bildirilmişken,

14.  Gerçek Müslümanların cana kıymayacağı Kuran’da belirtilmişken,

15.  Buna rağmen inanmayanların akıllarını iyi kullanamadıklarından dolayı Allah’tan çok Müslümanlardan endişe duymaları,

16.  Yaban merkebinin aslandan kaçtığı gibi bunların da Kuran’dan kaçması,

17.  Kendilerine güvenseler, Müslümanları döndürünceye kadar savaş yapma arzuları,

18.  Güçleri yetse müminlere ellerini dillerini kötülükle uzatma ve gece baskınları yapma, geniş çevresi olmasa önderleri ve âlimleri öldürme arzuları,

19.  Buna rağmen Allah (cc) kullarına en tatlı sözü söylememizi, kötülüğe iyilikle karşılık vermemizi emretmektedir.

20.  Sonuç olarak İslam’ın aleyhinde fitne üreten kalmayıncaya kadar mücadele etmemiz: Fakat vazgeçerlerse düşmanlık yapmamamız emredilmektedir.

21.  İslam fobide üst ve yaşlı kesimin etkili olduğu anlaşılmaktadır.

 

EŞELTİRMEK İÇİN DEĞİL OBJEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRMEK İÇİN

TARİHE BAKTIĞIMIZDA AŞAĞIDAKİ MANZARALARI GÖRÜYORUZ

 

1.     Habil’i öldüren Kabil,

2.     Küçük erkek çocukları ve İman eden sihirbazları öldüren Firavun,

3.     Keyfine göre insan öldüren Nemrut,

4.     Peygamberleri öldüren Yahudiler,

5.     Kız çocukları diri diri toprağa gömen Mekke müşrikleri,

6.     Afrika’yı sefil bırakan Batı Medeniyeti,

7.     Yetmiş milyon Kızıl Dereliyi öldüren ayrıca Afganistan’da ve Irak’ta soykırım yapan Amerikan Zihniyeti,

8.     Rusya’da 1917 yılı sonrası Elli beş milyon insanı katleden ve Çin’de nice müslümanları tuvalet çukurlarında vahşi farelere yem eden Komünizm,

9.     Osmanlı Döneminde Müslümanları kazıklara oturtarak öldürten ve 1990 sonrası binlerce müslüman boşnağı toplu mezarlara dolduran Sırp Zulmü,

10.  Müslümanları demir tabutlarda pişiren ve hayvanlara yem yapan İspanyollar,

11.  Bir buçuk milyon Cezayirliyi öldüren Fransızlar,

12.  Libya’da binlerce kadının namusunu kirletip Muhammed gelip kurtarsın diye bağıran İtalyanlar,

13.  Osmanlı yıkılırken binlerce müslümanı katleden Ermeniler,

14.  Filistin’de 1948 den beri çocuk ve kadın dinlemeden katleden sağ kalanları da aç, susuz, ışıksız ve ilaçsız bırakan Yahudilerdir,

15.  Bu kadar işkenceyi, zulmü yapan dikkat edersek hep gayri Müslimlerdir. Çünkü bizde yürek fetih onlarda ise işgal vardır.

16.  Dikkat edersek korkulacak şey İslam değil Emperyalist küfür ve onun şartlanmış fedaileridir.

17.  Kuran’a ve sünnete şüphe sokmaya çalışan Oryantalizm olup Müslümanları içten içe imha etme, eritme ve sömürgeleştirme planı yine Haçlıya ve Siyonizm’e aittir.