KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
87- ATEİZM (ALLAHI CC KUTSAL KİTABI PEYGAMBERİ VE AHİRETİ İNKAR EDEN İDEOLOJİ)

ATEİZM (ALLAHI CC KUTSAL KİTABI PEYGAMBERİ VE AHİRETİ İNKAR EDEN İDEOLOJİ)

 

Kainatta harici ve üstün bir gücü değil de tesadüfü ve tabiata kör bir akışı önceliyerek yaratıcıyı inkar ideolojisidir. Ateistler ortaya çıktıklarından beri Hıristiyanlığı insanı uyuşturan ve köleleştiren bir faktör olarak gördükleri için, dine ve dindara karşıdırlar. Rönesanstan beri maddeciliği ilahlaştırarak fen bilimlerini kendilerine rehber yaparken aynı zamanda bilimi kör etmeye ve bilimle uğraşanı da ateist etmeye çalışmışlardadır. Halbuki, gerçek bilim araştırmacı insanı inanmaya götürmesi gerekir. Batıda ateistlik: 18 yy beri bazı biyoloğlarda ve idealistlerde adeta moda olmuştur.Örneğin Hegel, Fuerbach, Daha sonraları ,O.Comte,K.Marks Nietzsche (Niçe), Jan pol Sartre  Heidegger, laplace, Lametri, Holbach ve benzerleri bu kategoride yer aldılar.

Ateistlerin 1.ci iddiaları yaratıcı hakkındaki kanıtları yetersiz olarak görürler. Halbuki her insanın (DNA)nın ve avuç içi ve parmak izinin farklı yaratılmış olması. Bilimsel araştırmalara göre: Ozan tabakasının 20 ile 40 kilometre arasında değişerek kutuplarda ince ekvetor bölgesinde kalın olması, hava kirlense bile okşijeni dengede tutarak güneş karşısında dünyanın tutuşmasını engelleyen bir perde görevi yapması istedikleri bilimsel bir delil olarak yetmesi gerekir. Yine:

Bakara 164- Muhakkak, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün arka arkaya gelişinde, insanlara yarar şeyleri denizde götürüp giden gemide, yeryüzü kuruduktan sonra Allah gökten yağmur indirerek arzı diriltmesinde, o arzda her türlü hayvanatı yaymasında, rüzgârları her taraftan estirmesinde, yer ile gök arasında Allah?ın emrine tâbi bulutta, akıl ve düşünce sahibi olan bir millet için Allah?ın  birliğine, kudret ve yüceliğine delâlet eden birçok alâmetler vardır. Buyrulması ve yine:

Ankebut 51- ?Sana indirdiğimiz bu Kur?an, o mucize isteyenlere karşı okunup dururken (hâlâ mucize olarak) kendilerine kâfi gelmedi mi? Şüphesiz ki Kur?an?da, iman edecek bir millet için büyük bir rahmet ve bir öğüt var.? Buyrulmuş olması hem tabiattaki yaratılış işleyiş ve kur?anda ki icaz her aklını iyi kullananlar için yeterli bir delildir. Fakat bu delillere rağmen hala kalbini gözünü ve kulağını tıkayıp bilimin çöplüğünden geçinmeye güneşe ve rüzgara karşı tükürmeye çalışanlara kar etmeye bilir.Zira:

İsra: 82- Biz Kur?an?dan öyle ayetler indirmekteyiz ki müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin de ancak sapıklığını artırır. ?Buyrulmuştur.

2.ci iddiaları Bu kadar haksızlık adaletsizlik ve kötülük var. Tanrı varsa neden bunları önlemiyor?. Halbu ki,Allah cc sadece kur?anı  korumayı kendi üzerine almıştır.Zira:

Hicr 9- Hiç şüphe yok ki Kur?an?ı biz indirdik ve muhakkak ki onu, tahrif ile tebdilden (değişikliğe uğramaktan) biz koruyacağız. Buyurarak, İyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama görevini alimlere ve teşkilat sahibi müminlere yüklemiştir. Zira:

Aliimran 104- İçinizden, insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar, kurtuluşa erenlerdir.?Buyrulmuştur.

3.cü iddiaları Kilise Havraya inananlarda bu kadar fanatizm katılık ve din savaşı çığırtkanlığı yapılmaktadır. Ateistler: Bu hırçın inançların ve huzursuzlukların ancak tüm dinleri militanca red ederek maddeciliği deneyciliği ve ateizmi yayarak önlenebileceğine inanmaktadırlar.İlkel çağlardan beri insanlar zorluk ve afetlere karşı sığınmak için tanrılar oluşturmuşlardır.Küçük çocuklar ve geri toplumlar için Hıristiyanlık  veya Yahudilik  gerekse de , Bilim ve uygarlığın geliştiği yerlerde dine ihtiyaç kalmaz.Bu  görüşler tahrif edilmiş dinler için geçerli olsa da İslam için olamaz.Çünkü: Ateizm üstün yaratılan insanı  yemek içmek barınmak ve çoğalmaktan başka derdi olmayan  bir sürü haline indirgemektedirler. Ateistlerin bu yaklaşımı bir başka akıl ve kalp hastalığıdır ki bu anlayıştaki insanların huzur bulmaları çok zordur. Bunlar çoğalırsa büyük şehirlerde büyük binalar akıl hastanesi olmak zorunda kalırsa şaşmalıdır.Çünkü bunların başını çeken Nietzsche (Niçe)de akıl hastanesinde ölmüştür.

Ateislerin iddia ettiği gibi Allahı cc insanlar ihdas etmemiştir o ezeli ve ebedidir. Her şeyi Allah yaratmıştır. Zira:

Hadid 1- Göklerde ve yerde ne varsa hep Allah?ı tespih etmektedir. O, Aziz?dir; her şeye galiptir, Hâkim?dir; işinde hikmet sahibidir.

2- Göklerin ve yerin mülkü O?nundur, diriltir ve öldürür. O, her şeye kadirdir.

3- O, (her şeyden önce mevcut olan) evveldir ve (her şey helâk olduktan sonra geriye kalacak) ahirdir. (Varlığı sayısız delillerle) zahirdir ve (akılların idrak edemeyeceği zatı ise) batındır. O, her şeyi bilendir.

               İslam tarihine dönüp bakarsak  asrı saadet öncesi yıllarda yol kesen insanları bile İslam eğiterek yol gösterici makamına çıkarmıştır. Değil bir insanı bir karıncayı bile çiğnemeyen örnek ve önder bir toplum haline getirmiştir. Günümüzde bile İslama düşman olan  işgal kuvvetleri:  Müslüman çocukların  genç erkek ve kızların  şeref ve namusunu rencide ederek öldürürken, İslam ise:Medine döneminde cihat başlayınca kadınlara çocuklara ihtiyarlara ve hayvanlara savaşta  bile zarar verilmesini yasaklamakla ne kadar yüce bir din olduğunu göstermiştir.

            Ateizm eski Yunandan ve Romadan beri çok nadir olarak görülmüşse de  zevk ve lezzeti tek hayır olarak savunan Hedonizm,ve daha sonraları 17 yüz yıldan itibaren  bazı Alman Fransız ve İngiliz  Amerikalı düşünür ve yazarların roman ve hikayelerinde ateizmi yansıtmaları, batıda geçmiş kültüre kilise ve dine baş kaldıran var oluşçu felsefe, tabiatın güçlüden  yana olduğunu savunan darwinist teori,   insanı cinsel varlık olarak gören Freudizm, ölünce ebediyen yok olmanın insanı beklediğini savunan Nihlizm, Metafiziği dışlayan Pozitivizm, Marks ve Engelsin fikirlerini kabul ettirmek için, Lenin, Stalin ve Mao?nun kurdurduğu ve ateizmi zorla kabul ettirmeye çalışan dernekler, Kadını dinden koparmaya çalışan özgür kadın hareketi ve orta doğuda sosyalist arap baascı siyaseti, çeşitli Siyonist derneklerin bir çok ülkede basın yayın ve ekonomideki etkinlikleri, ne yazık ki, ateizme katkı sağlamışlardır.Bu kadar saldırı ve soğuk savaşa rağmen, İslam coğrafyasında ruhbanlığın yayılmasıyla ilim ve cihat ruhunun zayıflaması, önce Endülüs ve sonraları Osmanlının yıkılması ateizmi besleyen inkarcı ve isyancı düşüncelerin, nankörlük ve cinsel sapıklığın  yayılması  için hazır bir ortam oluşturmuştur. Fakat Kur?an okundukça anlaşıldıkça ve yaşanarak gelecek nesillere aktarıldıkça Allahın cc izniyle bu bozguncu ideolojilerin fitnesi de zayıflayabilir. Ateizm ve ateizme cevap konusunda da yine  Kur?ana bakarsak: Vahiy döneminde de dehriler adıyla  ateistlerin olduğunu görmekteyiz. Zira:

Casiye 24- Hem (kıyameti inkâr eden Mekke kâfirleri) şöyle dediler: Hayat ancak bizim bu dünya hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız, bizi ancak dehir (zaman) helak eder. Hâlbuki onların buna dair, (kâinatın hareket ve hadiseleri hakkında) bir ilimleri de yoktur. Onlar sade zan peşinde koşarlar.

Tur 35- Yoksa kendileri Hâlık?sız mı yaratıldılar? Yoksa onlar (kendi nefislerini) yaratıcılar mıdırlar? 36- Yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar? Hayır, (onlar hakkı gerçek olarak) anlamazlar.

Lokman 10- Allah, gökleri, gördüğünüz şekilde direksiz yarattı. Arza da, sizi sarsmaması için (kazıklar halinde) büyük dağlar yerleştirdi. O arzda her bir canlıdan üretti. Hem biz, gökten bir yağmur indirdik de (onun sebebiyle), yeryüzünde her sınıftan güzel nebatlar bitirdik.  11- İşte bu gördükleriniz, Allah?ın yarattıklarıdır. Haydi, gösterin bana Allah?tan başkası ne yaratmış? Hayır, o zalimler (müşrikler) apaçık bir sapıklık içindeler.

Not:  Ateistler ise 3 cü iddialarında dinleri bozgunculukla suçlamaktaydırlar. Halbu ki, Bu İslam için söylenemez. Çünkü yüce Rabbimiz .

a) İslama  karşı savaş açmayanlarla  iyi geçinilmesini,

b) İslama inanmayanlarla bile yumuşak konuşulmasını,  

c) Kötülüğe iyilikle karşılık verilmesini emretmektedir. Zira:

Mümtehine 8- Allah, din hususunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere sadakat göstermenizden, onlara iyilik etmenizden, onlara adalet yapmanızdan sizi yasaklamaz çünkü Allah adalet yapanları sever.

İsra 53- Mümin kullarıma söyle ki (kâfirlere) en güzel olan kelimeyi (yumuşak ve tatlı sözlü) söylesinler çünkü Şeytan aralarına fesat sokar. Şüphe yok ki Şeytan, insan için açık bir düşmandır.

Fussilet 34- Hem iyilikle kötülük müsavi olmaz. Sen kötülüğü, en güzel olan iyi hareketle önle. O vakit bakarsın ki seninle arasında bir düşmanlık bulunan, yakın bir dost gibi olmuştur. 35- İyilikle, kötülüğü önleme hasletine ancak sabredenler kavuşturulur. Buna(cennette) büyük mükâfatı olan ancak kavuşturulur.