KONUYU OKU
18. İHLÂS VE ŞİRK
Şirk Ve Müşriklerin Özellikleri
Şirkin Arka Planı Ve Çeşitleri

ŞİRKİN ARKA PLANI VE ÇEŞİTLERİ

 

Sosyolojik bir analiz olarak şirk olayına bakacak olursak şirk: Allah’a ortaklar edinmektir. Ya da Allah ve Resulüne karşı savaşan başka ilahlar, vekiller ve şefaatçiler oluşturmaktır.  Bu bağlamda;

 

1) Hayatın hiçbir meselesinde Allah’ ın buyruğuna dayanmayan ve benimsenmeyen ama kutsanmış her davranış ve söz bir şirk halidir.

2) Put yalnız taştan ve ağaçtan olmaz. Allah’ a karşı muadil olarak oluşturulan ve bayraklaştırılan her şey ilkel veya modern armalar birer puttur.

3) Allah’ ı ikinci plana itip etnik, toprak, ekonomik ve ideolojik çıkarı birinci plana alarak yaşam tarzını imanla şirki ayırt edemeyecek kadar cahil olan halkın iradesine ya da baskı ve menfaat gruplarının isteği doğrultusunda kutsayarak düzenlemek bir şirk halidir ki bu durum sanayi toplumunun bunalım kaynağıdır.

4) Kendi kafamıza göre müslümanım demek yetmez Allah’ ın istediği doğrultuda müslüman olmak gerekmektedir yoksa çok gizli ve sessiz bir şirkin esiri olabiliriz. Bu nedenle şirk olayına çok hassas bir gözle bakmak gerekmektedir.

      5) Dünkü şirk unsurları Lat, Menat, Uzza, Hubel vs. iken bugünkü şirk unsurları ise güç, şiddet, şehvet, para, şöhret, yatlar, katlar, kariyer, makam, ırk vs. dir ki Allah’ a giden yolda birer engel teşkil ederler ve insanları bunalıma iterler.

 

ŞİRK ÇEŞİTLERİ

 

A) BÜYÜK ŞİRK

 

Allah’ ı bazen inkâr ederek bazen de inkâr etmeden başka ilahlar da edinmedir. Örneğin;

 

1) İki veya daha fazla ilah kabul etmek, örneğin iyilik ve kötülük, daha başka yer, gök, aşk, müzik vb. tanrıları gibi.

 

2) Tahrif edilmiş ilahi dinlerdeki;

a) Üçlü Hıristiyan itikadı (Allah - Meryem - İsa),

b) Yahudilerdeki Hz. Üzeyir’ i Allah’ ın çocuğu olarak görmek,

c) Haham ve papazların vahyin zıddına olan helal ve haram kılan emir ve yasaklarını kutsamak.

 

3) Allah inancı yanında bir de yaklaştırıcı putlar edinmek, örneğin;

a) Bu putlara bizi Allah’ a daha da yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz yaklaşımı,

b) Peygamberi ilahlaştırmak, örneğin Hintli Barilavistlerin peygamberimize Allah’ ın sıfatlarını yüklemeleri gibi,

c) Kutsallık atfedilen bazı insanlara hayatında veya ölümünden sonra olağanüstü güçler yakıştırmak gibi. Örneğin onun duası ile yaşayacaklarına, bedduası ile öleceklerine, ölümde ve sıratta yardımcı olacağına inanılması vs.

      d) Dünkü şirk unsurları Lat, Menat, Uzza, Hubel vs. iken bugün bazı ehli kitap mensupları (Protestanlar, Avenjelistler) ve gaflete dalanlar zenginliği, gücü, şiddeti, şehveti, şöhreti, yatları, katları, kariyeri, makamı, ırkı vs. Allah’ a yaklaştırıcı bir faktör olarak görmektedirler.

 

4) Atalarına tapma;

a) Atalarının yolunu ve atalarının ruhlarını kutsal görmek,

b) Bu yolu onur ve gurur meselesi yaparak Allah’ tan başkasına tapma, örneğin ben bu yoldan ayrılırsam onların kemikleri sızlar, onlar mezardan kalkıp gelse ne der diye hakkı kabul etmemek.

5) Tabiat olaylarına tapmak, örneğin yıldırımdan ve selden korkuyor ve ilahlaştırıyor, onlardan korunmak için de kurbanlar kesmektedir, hâlbuki yıldırım ve selden değil onu yaratan ve gönderen Allah’ tan korkmak gerekmektedir.

 

B) KÜÇÜK ŞİRK

 

1) Allah’ a inandıklarını iddia etmelerine rağmen;

      a) İbadetlere gösteriş (riya) karıştırma, örneğin halk ne der diye ibadetleri yanında halktan korkmak ve onlara şirin görünmek veya övgülerini kazanmak için ameller yapmak,

      b) Allah’ ın isteklerine göre değil de kulların isteklerine ve tepkilerine göre kendini ayarlamak.

 

2) Sebebi putlaştırma (sebebi özneleştirme), örneğin her şey Allah’ ın isteğine göre olmasına rağmen bunları filan filan verdi, filan olmasaydı filanı öldürecekti gibi olaylara bakış.

 

Not:

      a) Burada filan kimse veya nesne sebep olmasına rağmen sebebi Allah ile özdeşleştiriyor. Örneğin süt midemin bozulmasına sebep oldu demesi gerekirken “ süt midemi bozdu “ diyerek yaratanla yaratılanı birbirine karıştırarak küçük bir şirke düşmüştür.

      b) Büyük ve küçük şirkler insanlarda daima bunalıma neden olmaktadır.

      c) Büyük şirk af olmazken küçük şirk ise Allah’ a kalmıştır.