KONUYU OKU
19. İBADETLER
Hac Ve Kurban

            D) HAC VE KURBAN

 

1) Al- i İmran 96 / 61 - Doğrusu insanlar için konulan ilk mabet şüphesiz ki Mekke’ de bulunan çok mübarek ve bütün âlemlere hidayet olan beyttir.

 

İlk mabet Mekke’de bulunan Beytullah’tır.

 

2) Al- i İmran 97 / 61 - ... Yoluna gücü yetenlerin o evi (Kâbe’ yi) haccetmeleri Allah’ ın insanlar üzerinde bir hakkıdır, kim inkâr ederse bilmelidir ki Allah bütün âlemlerden müstağnidir.

 

Gücü yeten her mü’minin Kâbe’ yi haccetmesi;

      a) Allah’ ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır,

      b) Kim bunu kabullenmezse bunun bir sevgi ifadesi ve de Allah’ ın her şeyden müstağni olduğunu bilememiş demektir.

 

3) Hac 27 / 334 - Bütün insanlara haccı ilan et, gerek yaya olarak gerek her uzak yoldan binek üzerinde senin huzuruna gelsinler. 28) Gelsinler de kendilerine ait (yararlara) şahit olsunlar ve Allah’ ın kendilerine rızık olarak verdiği dört ayaklı hayvanlar üzerinde belirli günlerde Allah’ ın adını ansınlar. İşte bu kurbanlıklardan yiyin ve sıkıntıya düşen yoksula yedirin.

 

Peygamberimiz Allah’ ın emri olarak haccı ilan etmiştir, hacca binek veya yaya gelenler oradaki maddi ve manevi feyiz ve bereketi ibretle baktıklarında göreceklerdir.

 

4) Hac 37 / 335 - Elbette kurbanların ne etleri, ne kanları Allah’ a erişmez, fakat sizden ona ancak takva ulaşır...

 

Hac da müslümanlar;

      a) Kurbanlarını keserken kötü arzularını da kesip atmalıdır,

      b) Kurbanın etinden hem kendilerine hem de muhtaçlara yedirmelidir,

      c) Kurbanların etlerinin ve kanlarının değil iyi niyet ve Allah’a olan sevgilerinin ve bu sevgi ile ikram edişlerinin sevabının ulaşacağını bilmelidirler. 

 

5) Tevbe 3 / 186 - En büyük hac günü, Allah ve Resulünden insanlara bir duyurudur (bildiridir) Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır...

 

En büyük haccın aslında Allah ve Resulünün şirkten uzak bulunduklarının tüm insanlara bir ilanı olduğu bilinmelidir.

 

HACCIN ARKA PLANI

 

1) Hac belli bir zamanda yani Zilhiccenin 9. günü Beytullah’ ı ve Arafat’ ı ziyarettir.

 

2) Hac;

      a) İslam kardeşliğinin,

      b) İlahi sevginin evrenselliğinin,

      c) İslam’ ın temsil edilişinin,

      d) Allah ve Resulünün şirkten uzak oluşunun ilandır.

 

3) Hac olayı ile insan olgunluğun zirvesine ulaşmalıdır. Zira;

      a) Takva dışında kimseye imtiyaz tanınmadığını,

      b) Fakir, hasta, özürlü de olsa sevginin ve aşkın buralara getirdiğini,

      c) Yılların eskitemeyeceği dostluklar oluşturduğunu,

      d) Makam, renk ve dil ayırımı yapmadan tek kalp olmayı,

      e) Öncelikle kul haklarını ödemeyi,

      f) Helal kazanca dikkat etmeyi,

      g) İmanın artmasını ve ruhun temizlenmesini,

      ı) Emin bölge olduğundan insana değer ve saygıyı, her halükarda tartışmamasının gerektiğini her ibretle bakan ayrı ayrı görecektir.

 

4) Hac’ daki eylemleri özetlersek hac büyük bir cihad yani insanı olgunlaştıran, pişiren bir ibadet olup asla bir turizm olayı değildir.

Ayrıca;

      a) İhram temiz fıtrata ve son olarak kefen giymeye dönüşü,

      b) Kâbe konumu ile Allah’ ın evini temsilen hükümranlığı,

      c) Sefa - Merve arasında koşmak (say) her türlü rahatlığı ve hazzı terk ederek Allah’ ın rahmet ve lütfünü istemeyi,

      d) Tavaf Hacer-ül Esved’ in etrafında dönüş itaat ve bağlılığı,

      e) Telbiye (selamlama) ve Hacer-ül Esved’ e elini koymak Allah’ a bağlılığı, akit ve yemini ve peygamberimizin kabileler arasında sağladığı barışı desteklemeyi ve sürdürmeyi,

      f) Arafat’ta duruş mahşerde yaptıklarının hesabını vermek üzere hazırlanıp beklemeyi sembolize etmektedir.

 

5) Hac çağrısına uyarak her türlü sıkıntılara (çile, ayrılık, masraf vs.) göğüs gererek gitmek de;

      a) İlahi aşkın bir ispatı,

      b) Kabul görme yakarışı,

      c) Arafatta duruş mahşer gününün adeta bir provasıdır.

 

6) Hac;

      a) Âlimlerin ibadet, danışma, karşılıklı bilgi alışverişi ile İslam aleminin ekonomik ve kültürel sorunlarına çözüm arama yeridir.

      b) Ayrıca varlıklı müslümanların bir yardımlaşma kongresidir.

      c) Bu bilinçle hac yapanların Allah’ ın kutsal kıldığı Beytullah’ ı ve Hz. Peygamberimizin kabrini ziyareti ile her ikisinin de misafiri olmakla bahtiyarlığı ve müslümanlar arasında da itibarı artmaktadır.

 

7) Şeytan taşlamak; neden secde etmedin sorusuna şeytan: Beni ateşten, âdemi ise topraktan yaratıldı, diye küçümsediği toprak ve toprak cinsi taşla hem şeytanı hem de insanda oluşan gururu ve kusurları taşlamaktır.

a) Şeytan taraftarı olarak ve dünyayı bozmaya çalışan çağdaş firavunlara, Karunlara ve Belamlara karşı bir tedbir ve tepki hareketidir.

      b) Hz. İbrahim, Hacer ve İsmail’ in aile boyu şeytanla mücadelesini devam ettirmek ve Kâbe’ yi yıkmaya çalışan Ebrehe ve takipçilerine karşı mücadeleyi sembolize etmektedir. Öyle ki her hacca ve umreye gelenler Ebabil kuşlarını, bu gelen insanların duaları da günümüzde ve gelecekte Ebrehe’ nin takipçilerine ve şeytanizme atılan taşları çağrıştırmaktadır.

      c) Şeytan taşlama bir diğer yönü ile kötü eğilimleri, şeytani kışkırtmaları defederek imanlı, akıllı ve uyanık bir kişiliği egemen kılmayı sembolize etmektedir.

 

8) Kurban keserken;

      a) Şirk, cimrilik ve tüm kötü alışkanlıkları kurbanla birlikte kurban keser gibi kesip atmalı,

      b) En çok sevdiğini Allah yolunda verebilme gücüne ulaşmalıdır.

 

9) Beytullah Allah’ ın evidir ki bu ev;

      a) Dosdoğru yolu göstericidir,

      b) Bereket getiricidir,

      c) Tecrübelerle yoğuran ve yetiştiren bir hayat okuludur.

 

10) İnananlar hacca gidemese bile kalpleri adeta hep orada atmalıdır.

 

11) Hacca gidileceğine hizmete harcansa gibi sözler bazen boş söz olmaktan öteye gitmemektedir.

Çünkü

      a) Varlıklı olanların bir kez hacca gitmesi farzdır ve bu Allah’ ın kulu üzerindeki bir hakkıdır,

      b) Ayrıca hacca gidenler haccın feyiz ve bereketi ile infak yapmaya daha yatkın olmaktadırlar.

 

12) Hac aynı zamanda insanlığın ata ve ana yurdunu bir Sılayı Rahim ziyaretidir;

      a) İnananların görüş alanını genişletir,

      b) Uluslararası tecrübe kazandırır,

      c) Güzel ahlaka, sabra ve çilelere rağmen hamd etmeye alıştırır,

      d) Yalnız ve yalnız Allah’ a kulluğa yöneltir,

      e) Böylece hac o insanın şahsiyet ve kalitesini yüceltir,

      f) Kefen görünümlü ihramla tüm hacıları adeta gönülde birleştirerek adeta tek bir kul haline getirir,

      g) Yağmurun ovaya, kan dolaşımının insana ve diğer canlılara güç vermesi gibi hac da müslümanlar arasında;

                  a) Kardeşliğe,

                  b) Ekonomik canlılığa,

                  c) Sosyal ve siyasal çalışmaya ve gelişmeye yön verir.

 

13) Zilzal 4 / 599 - O gün (arz iyi ve kötü üzerinde ne işlendiğinin) haberlerini anlatacaktır.

 

Yer kıyamet gününde her insan hakkında olumlu veya olumsuz haber verecektir. Bu bağlamda Mescid’ i Haram’ ın ve Hacer’ ül Esved’ in, Mescid’ i Nebevi’ nin her hacı veya ziyaretçi hakkında şahitlik yapacağı unutulmamalıdır.

 

Sonuç olarak bir zamanlar müşrikler tarafından Kabe putlarla doldurulmuş ve vahiy geldikten bir zaman sonra peygamberimizi de Mekke’ den çıkarmışlar ama gün gelmiş Mekke fethedilmiş, putlardan temizlenmiş ve Allah’ ta Tevbe 28 / 190’ le Müşriklerin artık Mescidi Haram’ a girmesini yasaklamıştır.