KONUYU OKU
16. ŞEYTANIN İNSAN KALBİNE SÜREKLİ VESVESE İLE SALDIRISI
Şeytanın İnsan Kalbine Sürekli Vesvese İle Saldırısı

ŞEYTANIN İNSAN KALBİNE SÜREKLİ VESVESE İLE SALDIRISI

 

1) Araf 11 / 150 - Gerçekten ilk defa sizi (ruhlarınızı) yarattık, sonra size şekil verdik ve sonra da meleklere Âdem’ e (hürmet için) secde edin dedik, hemen iblisten başka bütün melekler secde ettiler. O (İblis) secde edenlerden olmadı. 12) Allah buyurdu: Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir?  İblis: Ben ondan daha üstünüm, çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi. 13) Allah: Öyle ise in oradan, büyüklük taslamak senin haddin değildir, çık, çünkü sen aşağılıklardansın buyurdu. 14) İblis: Bana kıyamete kadar ömür ve mühlet ver, dedi. 15) Allah da: Sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. 16) İblis: Öyle ise beni azdırmana karşılık yemin ederim ki insanoğullarını saptırmak için muhakkak senin doğru yoluna oturacağım, vesvese verip, pusu kuracağım. 17) Sonra onlara önlerinden ve arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım, sen de çoğunu şükrediciler bulamayacaksın, dedi.    18) Allah Teala şöyle buyurdu: Ayıplanmış ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan, andolsun onlardan her kim sana uyarsa cehennemi hep sizden dolduracağım.

 

Allah ruhları yaratıp insana şekil verdikten sonra;

      a) Meleklere Âdem’ e hürmet için secdeyi emretti,

      b) Hepsi secde ettiler,

      c) Sadece şeytan “ ben ondan üstünüm “ iddiasında bulunarak secde etmemesi üzerine ilahi huzurdan kovuldu, Aynen insan da üstünlük taslarsa şeytan gibi aşağılanmışlardan olur.

      d) Ayrıca Şeytan da kıyamete kadar saptırmak için süre istedi,

      e) Bu süre de verildi,

      f) Şeytan insanları saptırmak ve kendisine cehennemde yoldaş etmek için;

                  a) Vesvese verip yoluna pusu kuracağını,

                  b) İnsanların önlerinden ve arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağını,

                  c) Allah’ ın yolundan uzaklaştırarak kullarının çoğunu şükredici olmaktan alıkoyacağını söyledi.

      g) Buna karşı Allah da sana uyanlarla cehennemi dolduracağım, diye vaatte bulundu.

 

Not: Şeytana bu sürenin verilmesi;

      a) Hem Allah’ ın büyüklüğüne,

      b) Hem özgürlüğe ve açık yürekliliğe verdiği öneme,

      c) Hem de bu şeytandan etkilenmeyecek kullar yetişeceğine işaret etmektedir.

 

2) Nisa 118 / 96 - Allah o şeytana lanet etti. Ve o da: "Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım 119) Onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, onlara emredeceğim de Allah'ın yaratışını değiştirecekler" dedi. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o, apaçık bir ziyana uğramış olur. 120) Şeytan onlara vaat eder, onları uzun emel ve kuruntulara düşürür, şeytanın kendilerine vaat ettikleri aldatmadan başka bir şey değildir.

 

Lanetlenen şeytan insanlardan saptırarak, oyalayarak pay alırken, diğer yönden Allah’ın emirlerine karşı ben de emredeceğim diyerek ilahlık iddiasında da bulunmaktadır. Bu aldığı paylardan bazıları ise şunlardır. Örneğin;

 

Şeytanın isteği doğrultusunda fıtrat değiştirme işleri ise

      a) Cahiliye döneminde beş yavru yapan devenin kulağı çizilir ve sütü putlara bırakılırdı.

      b) Bazı köle ve hayvanların iğdiş edilmesi,

      c) İslam fıtratı üzerine doğan çocuğu eğitme adına Yahudi, Hıristiyan, Materyalist, Budist veya belirsiz yaparak İslam’dan uzaklaştırmak,

      d) Bir insan kadınsa erkeğe, erkek ise kadına benzetme çabaları ayrıca dövme yaptırma ve keyfi olarak estetik operasyonları yaptırmak,

      e) Haramı helal, helâli de haram etme çabaları,

      f) İçki, fuhuş ve uyuşturucu ile çabuk çirkinleşme vs.

 

3) Fatır 5 / 434 - Ey insanlar! Allah’ ın vaadi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı (şeytan da) Allah hakkında sizi kandırmasın 6) Çünkü şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın, o kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır.

 

İnsanlara kitabında Allah;

      a) Dünya hayatı sizi aldatmasın,

      b) Düşmanınız olan şeytan sizi kandırmasın,

      c) O sizi ateşe çağırmaktadır uyarısında bulunuyor.

 

4) Haşr 16 / 546 - Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana “ inkâr et “ der, insan inkâr edince de: Ben senden uzağım, çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’ tan korkarım, der.

 

Şeytan hem düşman hem de ikiyüzlü davranarak hem inkâr ettirir hem de ben Allah’ tan korkarım demektedir. Bunun için onu ve fitlerini bilmeli ve ruhu teslim edinceye kadar teyakkuz halinde yaşamalıdır.

 

5) Araf 21 / 151 - Bir de onlara (Âdem ve Havva’ ya) muhakkak ki ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye yemin etti.

 

Dikkat edersek şeytan ve dostlarının en çok kullandığı metot; kandırmak istediği insanlara ben ancak sizin iyiliğinizi istiyorum gibi yaldızlı sözlerle yaklaşmasıdır.

 

6) Şuara 212 / 375 - Şeytanlar vahyi işitmekten men edilmişlerdir.

 

Vahyi işitmekten men edildikleri için iyiyi bilemezler ve böylece kimseye de iyilikte bulunamazlar. Bu bağlamda şeytanla dostluğu arttıranlarda nasihat dinlemiyor, dinleseler de hiç etkilenmiyorlar.

 

7) Maide 90 / 122 - Ey mü’minler! Şarap (içki içmek), kumar oynamak, ibadet için dikilen putlar, fal okları hep şeytanın işlerinden olan pisliklerdir, onun için bunlardan sakının ki kurtulasınız. 91) Muhakkak ki şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek,        sizi Allah’ ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister, artık siz bunlardan sakınmaz mısınız?

 

Şeytan içki, kumar, oluşturulan putlar ve fal okları ile;

      a) Düşmanlık ve kin yayar,

      b) İbadetten alıkoymaya çalışır. 

 

Not: Müslüman içenden çok içkiyi kötü görmeli ve içeni içki bataklığından kurtarmaya çalışmalıdır.

 

8) İsra 64 / 287 - İnsanlardan gücün yettiği kimseleri sesinle (fit vererek veya şehevi çalgılarla) kaydır ve fenalığa götüren süvarilerinle, piyadelerinle üzerlerine yaygara kopar, (haram kazanmakla) mallarına ve (haram yedirmek ve zina yaptırmakla) evlatlarına ortak ol, onlara (yalan yere) vaatlerde bulun fakat şeytan onlara yalnız bir aldanış vaat eder. 65) Doğrusu benim gerçek kullarım var ya senin (Ey iblis) onlar üzerine hiçbir hâkimiyetin yoktur, Rabbin ise vekil olarak yeter...

 

Şeytan ve taraftarları;

      a) Müstehcen musikiyle,

      b) Haram mal edinmekle,

      c) Fuhşu yaymakla insanları yoldan çıkarmakta ve onlarla ortaklıklar kurmaktadır,

      d) Allah’ a gerçekten kulluk yapmaya çalışanlara ise hiçbir etki yapamamaktadır.

 

Not: İnanmayan biri hiçbir şeyde besmele çekmediği için sürekli şeytanını ortak ederek güçlendirir ve huzur bulamaz, mü’min ise her şeyde besmele çekerse işlerine şeytanı ortak etmez ve onu sürekli zayıflatarak rahat yaşar.

 

9) Sebe 21 / 429 - Hâlbuki şeytanın insanlar üzerinde hiçbir kudreti yoktu fakat biz ahirete imanı olanla (onda) şüphe edeni ayırt etmek için (şeytana bu fırsatı verdik). Senin Rabbin her şeyi gözetleyendir.

 

Aslında şeytanın hiçbir kudreti yoktur. Allah inananla şüphe edeni ayırt etmek ve kullarını imtihan etmek için şeytana bu fırsatı vermiştir.

 

10) Şuara 221 / 375 - Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? 222) Onlar, her günahkâr yalancıya inerler.

 

Şeytan genellikle;

      a) İman etmeyenlere, 

      b) Günah işleyenlere,

      c) Yalancı olanlara yani samimi olmayanlara inmeyi tercih eder.

 

11) Araf 27 / 152 - Biz şeytanları iman etmeyeceklere dostlar yaptık.

 

12) Nisa 76 / 89 - İman edenler Allah yolunda savaşır, küfredenler de sapıtan şeytan yolunda cenkleşir. O halde siz şeytan dostları ile savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır.

 

İman edenler Allah yolunda mücadele ederken inkâr edenler de tabulaştırdıkları ideolojiler ve kahramanlar için savaşırlar.

 

Not: Allah yolunda mücadele etmeyen herkes bilerek veya bilmeyerek şeytana hizmet etmektedir.

 

13) Nas 5 / 606 - Öyle bir şeytan ki insanların kalplerine vesvese verir 6) (O şeytan) cinlerden de olur, insanlardan da.

 

Allah’ a ulaşmaktan alıkoymak için o şeytan;

      a) Her an her kalbe vesvese sinyalleri gönderir.

      b) Bir an gaflet edilse ya mide, ya şehvet, ya kıskançlık ya da aç gözlülük veya daha başka kötülükler ilham eder.

      c) İnsan Allah’ a sığınıp dua ederek rahmani bir havaya girerse şeytan kaçmaya, etkisi de yok olmaya başlar.

      d) Ancak tekrar gaflete düşerse yine vesvese gelir.

      e) Bu gelgitler ölünceye kadar sürekli devam eder.

      f) Bu şeytanlar cinlerden de insanlardan da olur.

 

Şeytanın vesveselerden en sık karşılaşılanları şunlardır:

a) Şeytan vesvesesinde;

                  1) Daha gençsin, dur bakalım,

                  2) Acele etme, doya doya uyu ve oyna,

                  3) İbadet ve hayırları ileride de yapabilirsin,

b) Sosyal hayatta;

                  1) Dine sarılırsan özgürlüğün engellenir,

                  2) Eğlen, yaşa, muradını al dünyadan, bir daha mı geleceksin? 

                  3) Vur patlasın çal oynasın,

                  4) Bu fırsat bir daha ele geçmez, yaşamaya bak,

                  5) Bırak örtünmeyi el ne der, örtünürsen iş de eş de bulamazsın,

                  6) Süslen kızım, çünkü güzelsin, sana sokaklarda herkes hayran kalıyor,

                  7) Ona buna eğileceğine kredi al hiç olmazsa kimseye eğilmezsin,

                  8) İnfakmış, sen kazan el yesin, seninle mi kazandı?

                  9) Hayırmış, al sana ceza, gel de miden ağrımasın,

                  10) Besle yetimi, oysun gözünü,

                  11) İyi olsaydı Allah fakir etmezdi,

c) Günlük yaşamda ve iş hayatında boş kuruntularla edepsiz hayaller kurdurur, ayrıca Âdem’ i önce cennetten eden ve ağlatan yasak meyve gibi bugünkü haram olan nesneler veya fiiller insanı da tevbe etmezse dünya ve ahiretini kaybettirici bir rol oynar,

d) Din hakkında;

                  1) Kur’an eskilerin masallarıdır,

                  2) Peygamber ise sihirbazdır,

                  3) Allah’ ı kim yarattı gibi vesveseler vermesidir.

 

Bütün bu vesveselere karşı tedbir için aşağıdaki ayete dikkatle bakmalıdır; 

 

14) Araf 200 / 175 - Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah’ a sığın çünkü o işitendir, bilendir. 201) Takvaya erenler var ya onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda (Allah’ ın emir, yasak ve azabını) hatırlayıp hemen gerçeği görürler.

 

Bu vesveseler karşısında mucizelerle peygamber ve Kur’an gönderen Allah’ a inanıyorum demeli ve Allah’ a sığınarak bu vesveselerden kurtulmalıdır. Bunun için Allah’ın El-Habir isminden faydalanmalıdır.

 

Bu nedenle şeytan her ne zaman kötülüğe çağırırsa veya kalbe vesvese verirse; 

      a) Bu şeytani vesveseyi bilenler hemen Allah’ ı ve azabını düşünür ve her şeyin sahibi olan Allah’ a sığınarak bu vesveseden kurtulmaya çalışır.

      b) Çünkü bu çağrıyı en iyi işiten ve bilen, kulunu koruyan ve şeytana ve kalplere hükmeden yalnız Allah’ tır.

 

15) Zuhruf 36 / 491 - Her kim Rahmanın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz, artık bu ona arkadaştır. 37) Muhakkak ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar, onlar da kendilerinin hidayete erdirildiklerini sanırlar. 38) Nihayet (Allah’ tan yüz çeviren kâfir şeytanla bir arada mahşerde) bize geldiği zaman (arkadaşı şeytana) şöyle der: Keşke benimle senin aranda doğu ile batı uzaklığı olaydı, sen ne kötü arkadaşmışsın. 39) (Allah Teala şöyle buyurur): Bu özlediğiniz şey (uzak kalmayı istemeniz) bugün size asla fayda vermez, çünkü zulüm yaptınız, hepiniz azapta ortaksınız.

 

Kim Kur’an’ dan ve ibadetten yüz çevirirse;

      a) Ona şeytan musallat olur fakat o insan kendisini hidayet üzere zanneder,

      b) Dostu olduğunu düşündüğü şeytanla mahşere varınca üzüntü ve pişmanlık içinde şeytana karşı “ keşke benimle senin aranda doğu ile batı uzaklığı olsaydı, ne kötü  arkadaşmışsın “ der,

      c) Ama o gün bu tür istek ve üzüntünün hiçbir faydası yoktur.

 

16) İbrahim 22 / 257 - (Hesapları görülüp) iş bitirilince şeytan diyecek ki şüphesiz Allah size gerçek olanı vaat etti, ben de size vaat ettim ama size yalancı çıktım, zaten benim size karşı bir gücüm yoktu, ben sadece sizi (inkâra) çağırdım siz de benim davetime hemen koştunuz. O halde beni yermeyin kendinizi yerin, ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz, kuşkusuz daha önce ben beni (Allah’ a) ortak koşmanızı reddettim. Şüphesiz zalimler için elem verici bir azap vardır.

 

Kıyamet gününde şeytan aldattığı insanlara;

      a) Benim gücüm yoktu,

      b) Siz Allah’ ın değil benim çağrıma uydunuz,

      c) Beni suçlamayın, siz görevinizi yapmadınız,

      d) Birbirimizi kurtaramayız,

      e) Zalimler içinde artık elem verici bir azap vardır der.

 

UYARI

 

1) Nahl 98 / 277 - Şimdi Kur’an okumak istediğin zaman o kovulmuş şeytandan Allah’ a sığın (Euzu billahimineş şeytanirracim de) 99) Doğrusu şu ki iman edipte Rablerine tevekkül edenler üzerine o şeytanın bir hâkimiyeti yoktur.

 

Kur’an’ dan feyiz ve bereket alabilmek için;

      a) Şeytandan Allah’ a sığınarak Kur’an’ ı araştırmalıdır.

      b) O’ na gerçekten tevekkül edenler inşallah şeytanın etkisinden kurtulabilirler.

 

2) T. Muhammediye S 337 ( Ebu Davud – Beyhaki ) İbni Mesud (r.a)’ den Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Gına (tahrik edici şarkı ve türkü) su baklayı yeşerttiği gibi nifak (ve kötülükleri) yeşertir.                         

 

H. Ş. göre en çok şeytanın etki alanına çeken tahrik edici musikilerden de uzak durmalıdır.

 

ŞEYTANIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? SORUSUNA

BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Üstünlük duygusu ile secde etmeyi, itaati reddetmesi,

2) Kulları saptırmak için ömür ve mühlet istemesi,

3) Doğru yol üzerine oturması ve vesvese vererek pusu kurması,

4) Her taraftan gelmesi,

5) Rahmetten kovulması,

6) İnsanlardan pay edinmeyi amaç yapması,

7) Mü’minlere düşman olması ve insanları ateşe çağırması,

8) İyiliğinizi istiyorum diyerek yaklaşması,

9) İçki ve kumarı kullanarak düşmanlık ve kin sokar,

10) Namazdan alıkoyar,

11) Sesi ile veya müstehcen musiki ile fit verir ve doğru yoldan kaydırır,

12) Taraftarları ile yaygara koparır,

13) Haram kazandırmakla mallarına ortak olur,

14) Haram yedirerek ve fuhşa iterek evlatlarına ortak olur,

15) Boş vaatlerle aldatır ama gerçek kulları asla aldatamaz,

16) Şeytanın hiçbir yaptırım gücü yoktur ama ahirete imanla ve şüphe edeni ayırt etmek için ise aldatma fırsatı verilmiştir,

17) Şeytan genellikle günahkâr ve yalancıya iner,

18) İman etmeyeceklerin dostudur,

19) Şeytan uzun emel ve kuruntulara düşürür ve aldatır,

20) Küfredenler şeytan yolunda savaşırlar,

21) İnsanların kalplerine sürekli vesvese verir,

22) Vesvese esnasında Allah’ a sığınana etki edemez,

23) Kim Kur’an’ a sırt dönerse ona musallat ve arkadaş olur ve yoldan çıkarır,

24) Şeytan mahşerde hesap bitince “ Allah gerçeği vaad etti, ben de vaad ettim ama yalan söyledim, bir gücüm yoktu, çağırdım sizde koştunuz, o halde beni değil kendinizi kötüleyin, ne ben sizi ne de siz beni kurtaramazsınız, beni Allah’ a ortak koşmanızı da reddetmiştim, artık zalimler için azap vardır “  diyecektir.