KONUYU OKU
9. SIĞINMAYI GEREKTİREN İLAHİ TEHDİTLER
Sığınmayı Gerektiren İlahi Tehditler

SIĞINMAYI GEREKTİREN İLAHİ TEHDİTLER

 

1) Zümer 55 / 463 - Ansızın ve siz hiç farkında değil iken azap size gelmeden önce Rabbinizden size indirilenlerin en güzeline (Kur’an’ a) uyun.

 

2) İsra 86 / 289 - Yemin olsun ki eğer dilersek sana vahyettiğimiz Kur’an’ ı kalplerden ve yazılı satırlardan gideririz, sonra onu kalplere ve satırlara geri çevirecek bize karşı kendine bir vekil bulamazsın.

 

Allah;

      a) Kur’an’ ı bilip yaşamayanların,

      b) Üstelik çıkarlarına alet edenlerin,

      c) Günahlara dalanların,

      d) Azgınlaşanların,

      e) Günahı ile öğünenlerin kalbinden Kur’an’ ı sileceğine, İslam’ i yaşamdan ve şereften uzaklaştıracağına işaret etmektedir. Bu tür insanlar hafızda olsalar zamanla hafızlığı eriyor ve bir daha istese de tekrar ezber yapma gücüne ulaşamıyor.

      f) Bu acıklı duruma düşülmemesi için kalbi kirletmemeli ve ona layık bir kul olmaya çalışmalıdır.

 

3) Enam 46 / 132 - De ki: Ne dersiniz eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör, kalplerinizi de mühürlerse bunları size Allah’ tan başka hangi tanrı geri verebilir, bak delilleri nasıl açıklıyoruz, onlar hâlâ yüz çeviriyorlar.

 

Allah dilerse;

      a) Kulakları sağır,

      b) Gözleri kör,

      c) Kalpleri de mühürleyerek imandan mahrum edebilir.

      d) Bu duruma düşülmemesi için de çok dua edilmelidir.

 

4) Kasas 71 / 393 - De ki: Allah kıyamete kadar devamlı olarak geceyi üzerinize bıraksa Allah’ tan başka size bir aydınlık getirecek ilah kimdir? Ne dersiniz? Hâlâ dinleyip kabul etmeyecek misiniz? 72) De ki: Eğer Allah kıyamet (gününe) kadar devamlı olarak gündüz üzerinizde olsa Allah’ tan başka size içinde dinleneceğiniz bir geceyi getirecek ilah kimdir? Ne dersiniz? Hâlâ görmeyecek misiniz? 73) Onun rahmetindendir ki sizin için geceyi ve gündüzü yaratmış içinde istirahat edesiniz ve fazlından (rızkınızı) arayasınız diye. Olur ki (gece ve gündüzde bulunan Allah’ ın nimetlerine) şükredersiniz.

 

Allah dilerse;

      a) Kıyamete kadar devamlı geceyi veya gündüzü devam ettirebilir,

      b) Bunu da hiçbir kimse veya hiçbir güç de engelleyemez.

      c) Gündüzü çalışma, geceyi dinlenme kıldığı için Allah’ a şükretmelidir.

 

5) Mülk 28 / 563 - De ki: Bana söyleyin Allah beni ve beraberimdekileri helak etse yahut bize merhamet buyursa, kâfirleri acıklı azaptan kurtaracak kimdir?

 

Unutulmamalı ki;

      a) Helakı kimse engelleyemez,

      b) Tek çare olarak O’ nun azabından yine O’ na sığınılmalıdır.

 

6) Enfal 25 / 178 - Bir de öyle bir musibetten korkun ki, o yalnız içinizden zulmedenlere isabet etmez (bela umumileşir). Bilin ki Allah’ ın azabı çok şiddetlidir.

 

Çeşitli musibetlere düşülmemesi ve bu musibetlerin salgın bir hastalık gibi yayılmaması için;

      a) Kötülüğü engellemeye, iyiliği de yaymaya çalışmalı,

      b) İyiyi Allah için sevmeli, kötülükte yarışanlara da Allah için buğuz etmelidir.

7)  Tevbe 39 / 192 - Eğer (gerektiğinde savaşa) çıkmazsanız (Allah) sizi pek elem verici bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir ve siz (savaşa çıkmamakla) ona hiçbir zarar veremezsiniz, Allah her şeye kadirdir.

 

Allah;

      a) Yolunda gerektiği gibi mücadele etmeyenleri saf dışı edecektir,

      b) Bunların yerine ise hizmet yarışı yapacak başka bir kavim getirebilir.

      c) Saf dışı olmuş duruma düşülmemesi için İslam’ a çok çalışmalıdır.

 

Not: Çalışmayan personelin işinden atılması gibi müslüman olmanın gereğini yapmayanlar, üstelik İslam’ a leke getirenler işgalle, esaretle, katliamla, asimile edilerek vs. yaşadığı coğrafyadan her ne şekilde olursa olsun atılabileceklerine işaret vardır.

 

8) Enam 64 / 134 - De ki: Allah sizi tehlikelerden ve bütün kederlerden kurtarır, sonra yine siz ona eş koşarsınız. 65) De ki: Allah size üstünüzden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye yahut sizi birbirinize karıştırıp bazınıza diğerlerinin acısını tattırmaya da kadirdir, bak onlar anlasınlar diye ayetleri nasıl açıklıyoruz.

 

Allah insanı;

      a) Denizde boğduğu gibi yerin dibine de batırabilir,

      b) Yıldırımlarla, sellerle, depremlerle veya birbirlerini kırıp geçirtmekle azap edebilir.

      c) Bu duruma düşülmemesi için şirkten son derece kaçınıp Allah’ a sığınılmalıdır.

 

9) Mülk 16 / 562 - Göklerde olan meleklerin sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O vakit bir de bakarsınız arz çalkalanıp duruyor. 17) Yoksa (hüküm ve tasarrufu) göklere olan Allah’ ın üzerinize taş yağdıran bir rüzgâr göndermesinden emin mi oldunuz? O zaman anlarsınız korkutmam nasılmış?

 

Her fırsatta;

      a) Görevli meleklerin yerin dibine geçirmesinden,

      b) Mü’minler üzerlerine taş yağdıran bir rüzgâr gönderilmesinden emin olmak için her an Allah’ a sığınmalıdırlar.

 

10) Rad 13 / 249 - … Allah yıldırımlar göndererek onları dilediğine isabet ettirir. Allah’ ın yok etme ve intikam alma gücü pek şiddetlidir.

 

Bu nedenle şimşekli ve yıldırımlı zamanlarda peygamberimiz gibi “ Allah’ ım helak ettiğin kavimler gibi bizi de gazabınla öldürme “ diye secdeye kapanarak dua etmelidir.

 

11) Hud 82 / 230 - Azap emrimiz gelince oranın (Lut şehrinin) üstünü altına getirdik, üzerlerine pişirilmiş çamurdan oluşan ard arda gelen taşlar yağdırdık. Bu taşlar Rabbinin katında damgalanmıştır. Bunlar (inançlı veya inançsız olsun) zalimlerden hiç de uzak değildir.

 

Unutulmamalı ki;

      a) Lut kavminin üzerine yağan taşların her an bu ümmetin zalimlerine de yağabileceğinden Lut kavmine benzemekten kaçınmalı,

      b) Ve bu tür azap gelmesinden de Allah’ a sığınılmalıdır.

 

12) Vakıa 68 / 535 - Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? 69) Buluttan onu siz mi indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? 70) Dileseydik onu tuzlu (acı su) yapardık, şükretmeniz gerekmez mi?

 

Allah dilerse;

      a) İçtiğimiz suyu içilemeyecek derecede tuzlu veya acı yapabilir.

      b) Bu nedenle tatlı suyun azalmaması veya diğer durumlara dönüştürülmemesi için daima şükredilmelidir. 

 

13) Mülk 30 / 563 - De ki: Bana söyleyin eğer suyunuz yerin dibine batar giderse size bir akarsu kim getirir?  O halde ona nasıl ortak koşar ve hükümlerini dinlemezsiniz?

 

Allah dilerse suyu yerin derinliklerine doğru batırır ve kimse de onu geri getiremez.

 

14) Mülk 21 / 562 - Allah rızkınızı keserse kimdir sizlere rızık verecek? Hayır, onlar bir ürküntü ve azgınlık içinde inada devam ediyorlar.

 

Allah;

      a) Rızkı keserse kimse rızık veremez,

      b) Belirsizlerin ve şımarıkların durumuna düşülmemesi ve rızkın arttırılması için çok çok şükretmelidir.

 

15) İbrahim 7 / 255 - Ve düşünün ki Rabbiniz şunu bildirdi: Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım ve eğer nankörlük ederseniz haberiniz olsun, gerçekten azabım çok şiddetlidir.

 

Allah;

      a) Şükrettikçe nimeti arttır ve işleri kolaylaştırır,

      b) Nankörlük yapıldıkça, hayattan şikâyet edildikçe bunalımın dozu artmakta ve hayat zindana dönmektedir.

 

16) R. Salihin C 1- S 439- No 369 ( Buhari – Müslim ) Ebû Mûsâ El Eşâri (r.a)’ den Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Kişi (dünya ve ahirette) sevdiği ile beraberdir.

 

H. Ş. göre;

      a) Dünyada kimle berabersek ahirette de onunla beraber olacağız,

      b) Bu nedenle kimi dost seçtiğimizi iyi bilmeliyiz.

 

ALLAH’ IN TEHDİTLERİ VE HER AN VEREBİLECEĞİ CEZALAR NELERDİR? SORUSUNA

BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Azabın ansızın gelebileceği,

2) Kur’an’ ın her an kalplerden ve yazılı satırlardan giderilebileceği,

3) Her an kulakları sağır ve gözleri kör edebileceği ve kalpleri mühürleyebileceği,

4) Kıyamete kadar devamlı geceyi devam ettirebileceği,

5) Yine kıyamete kadar gündüzü tutabileceği,

6) Toplumu toptan helak edebileceği,

7) Olabilecek musibetin yalnız zalimleri değil herkesi kapsayabileceği,

8) Gerekli mücadele yapılmazsa başka bir kavmin getirilebileceği,

9) Allah’ a ortak koşuldukça hem gökten, hem yeraltından bir azap gelebileceği ve hem de kendi aralarında birbirlerine acı tattırabileceği,

10) Uyarılara aldırış edilmedikçe her an yerin dibine geçirilebilecekleri veya taş yağdıran bir rüzgâr gönderilebileceği,

11) Yıldırımla dilediğini öldürebileceği,

12) Lut kavmine yağdırılan taşların zalimlerden uzak olmadığı,

13) İçilen suyun her an tuzlu ve acı yapılabileceği,

14) Suyun her an yerin dibine çekilebileceği,

15) Azgınlık devam ettikçe rızkın her an azaltılabileceği veya kesilebileceği,

16) Nankörlük yapıldıkça azabın çok şiddetli olacağı.