KONUYU OKU
7. MELEKLERİN DURUMU
Meleklerin Durumu

MELEKLERİN DURUMU

 

1) Enbiya 26 / 323 - Doğrusu melekler (Allah’ ın) ikram olunmuş kullarıdır.

 

2) Saffat 164 / 451 -  Cebrail şöyle dedi: Biz melekler topluluğundan herkes için belli bir makam vardır (orada Rabbine ibadet eder). 165) Gerçekten biz onun emri karşısında saf bağlayanlarız.

 

Her birinin belli bir makamı olup Allah’ ın emri karşısında saf bağlarlar.

 

3) Araf 206 / 175 - Gerçekten Rabbinin katında olanlar (rahmetine yakın melekler)   Allah’ a kulluk etmekten asla kibirlenmezler, onu tenzih eder, yüceltirler ve yalnız ona ibadet için secde ederler.

 

Melekler;

      a) Allah’ a kulluk etmekten asla kibirlenmezler,

      b) Onu her türlü eksikliklerden tenzih ve secde ederek yüceltirler.

 

4) Enbiya 19 / 322 - Göklerde ve yerde olan bütün varlıklar Allah’ ındır, onun katındakiler (melekler) kendisine ibadet etmekten ne çekinirler ne de yorulurlar. 20) Gece-gündüz hep Allah’ ı tespih ederler, usanmazlar.

     

Melekler;

      a) Allah’ a ibadet etmekten ne çekinirler ne de yorulurlar,

      b) Gece gündüz hep Allah’ ı tespih ederler,

      c) Ve usanmazlar.

 

5) İsra 78 / 289 - ... Bir de sabah namazı kıl, çünkü sabah namazında gece ve gündüz melekleri hazır bulunur.

 

Her sabah namazında gece ve gündüz melekleri hazır bulunmasından ötürü sabah namazını cemaatle kılmaya daha çok itina göstermelidir.

 

6) Enbiya 27 / 323 - Melekler Allah’ ın sözünün önüne geçmezler, hep onun emriyle hareket ederler. 28) Allah onların yaptıklarını ve yapacaklarını bilir ve onlar onun rıza verdiği kimselerden başkasına şefaat edemezler, hepsi onun korkusundan titrerler.

 

Melekler;

      a) Allah’ ın sözünün önüne geçmezler, 

      b) Hep onun emriyle hareket ederler,

      c) Allah onların yaptıklarını ve yapacaklarını bilir,

      d) Onlar onun izin verdiği kimselerden başkasına şefaat edemezler,

      e) Hepsi de Allah’ ın korkusundan titrer.

 

7) Bakara 30 / 5 - Hatırla ki, Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi, onlar; bizler hamdınla seni tespih ve seni takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife (temsilci) kılıyorsun? Dediler. Allah da onlara: “Sizin bilmeyeceğinizi herhalde ben bilirim.” dedi. 31) Allah, Âdem’ e bütün isimleri öğretti, sonra onları önce meleklere arz edip: “Eğer siz sözünüzde sadık iseniz şunların isimlerini bana bildirin.” dedi. 32) Melekler: “Ya Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur, şüphesiz âlim ve hâkim olan ancak sensin.” dediler. 33) (Bunun üzerine Allah cc) Ey Âdem! Eşyanın isimlerini meleklere anlat, dedi. Âdem onların isimlerini onlara anlatınca, ben size muhakkak semavat ve arz da görülmeyenleri (onlardaki sırları) bilirim. Bundan da öte gizli ve açık yapmakta olduklarınızı da bilirim dememiş miydim? Dedi. 34) Hani biz meleklere (ve cinlere): Âdem’ e secde edin, demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O, yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu.

 

Allah meleklere yeryüzünde bir insan yaratacağını bildirince melekler;

      a) Bizler hamdınla seni tespih ve seni takdis edip dururken

      b) Yeryüzünde fesat çıkaracak,

      c) Orada kan dökecek insanı mı yaratacaksın? Dediler,

      d) Allah’ ta onlara sizin bilmeyeceğinizi herhalde ben bilirim dedi.

 

Allah;

a) Âdem’ e bütün isimleri öğretti,

b) Sonra onları önce meleklere arz edip eğer siz sözünüzde sadık iseniz şunların isimlerini bana bildirin dedi.

c) Melekler;

                  a) Ya Rab, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz,

                  b) Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur dediler,

     d) Bunun üzerine Allah (cc):  “Ey Âdem eşyanın isimlerini meleklere anlat.” dedi.

     e) Âdem onların isimlerini onlara anlatınca,

     f) Allah;

                  a) Ben size muhakkak semavat ve arz da görülmeyenleri bilirim,

                  b) Bundan da öte gizli ve açık yapmakta olduklarınızı da bilirim dememiş miydim? buyurdu.

            g) Bunun üzerine meleklere Âdem’ e secde edin dendi ve İblis hariç hepsi secde ettiler.

 

Not: Meleklerin insana karşı ilk intibaları fesat çıkaracak, kan dökecek yargısıdır. Fakat insandaki ilmi görünce intibaları değişti ve Allah’ ın emri ile de secdeye kapanmışlardır.

 

8) Saffat 8 / 445 - O şeytanlar melekler topluluğunun kelamını dinleyemezler, her taraftan kovulup atılırlar.

 

9) Mü’min 7 / 466 - Arşı yüklenen melekler ve onun etrafındakiler Rablerini hamd ile tespih ederler, ona iman ederler ve iman eden kimseler için de şöyle mağfiret dilerler: “Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Bunun için tevbe edenleri ve senin yoluna koyulanları bağışla, onları cehennem azabından koru.” 8) Ey Rabbimiz! Onları ve atalarından, zevcelerinden, nesillerinden salih olanları kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen azizsin (her şeye galipsin), hâkimsin (hükmünde hikmet sahibisin). 9) Bir de onları fenalıklardan (ateş azabından) koru, sen kimi fenalıklardan korursan muhakkak onu kıyamet günü bağışlamışsındır, işte bu en büyük kurtuluştur.

 

Arşı yüklenen melekler ve onun etrafındakiler;

a) Rablerini hamd ile tespih ederler,

      b) Allah’ a iman ederler

      c) Ve mü’minler için şu duada bulunurlar;

                  a) İman ve tevbe edenleri ve senin yoluna koyulanları bağışla,

                  b) Onları cehennem azabından koru,

c) Onları ve atalarından, zevcelerinden, nesillerinden salih olanları kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine koy diye dua ederler.

 

Not: Meleklerine bile bizler için dua ettiren Allah’ a ne kadar hamd etsek azdır.

 

10) Ahzab 43 / 422 - Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için sizin üzerinize melekleri ile rahmet eden odur. O, mü’minlere çok merhametlidir.

 

Meleklerin mü’minlere;

      a) İmanlı ve huzurlu yaşamaları için dua etmeleri ve yardımcı olmaları,

      b)Takva yaşamalarına katkıda bulunmaları,

      c) İyilik telkini etmeleri vs. Allah’ ın izni ile bir rahmet olayıdır.

 

11) Fatır 1 / 433 - Gökleri ve yeri yaratıp, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan (peygamberlere gönderen) Allah’ a hamd olsun. Allah yarattığı şeylerde dilediği kadar      (vasıflar) ziyade eder. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir.

 

Melekleri;

      a) İkişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapar ve peygamberlerine gönderir,

      b) Çünkü Allah her şeye kadirdir.

 

12) Hac 75 / 340 - Allah hem meleklerden hem de insanlardan elçiler (peygamberler) seçer. Gerçekten Allah her şeyi işitir; semi’’dir, her şeyi görür; basirdir.

 

Allah;

      a) Meleklerden habercileri,

      b) İnsanlardan da peygamberlerini seçmiştir.

 

13) Şuara 193 / 374 - Onu (Kur’an’ ı) Cebrail (Ruhul emin) indirdi.

 

14) Naziat 5 / 582 - (Yemin olsun) bir de (kullara ait tabiatla ilgili işleri) tedbir edenlere, işi düzenleyenlere andolsun ki kıyamet var ve orada hesaba çekileceksiniz.

 

Allah;

      a) Meleklerin önemini belirtmek için yemin etmekte,

      b) Kıyametin ve hesabın olduğunu haber vermektedir.

 

15) Mearic 1 – 2 – 3 / 567 - Birisi yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından inkârcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi. 4) Melekler ve ruh (Cebrail) oraya miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar.

 

Melekler ve Cebrail oraya miktarı dünya senesi ile elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar.

 

16) Secde 5 / 414 - Gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir (vahiy, kaza, kader ve diğer dünya işleri). Sonra bütün bu işler sizin saya geldiklerinize göre bin yıl tutan bir günde onun katına çıkar.

 

Gökten yere kadar;

      a) Her işi düzenleyip yönetir,

      b) Vahiy, kaza, kader ve diğer dünya işlerini vs. için sizin saya geldiklerinize göre bin yıl tutan bir günde onun katına çıkar.

 

Not: Bu yılların ifadesi kinayedir, sürenin uzunluğunu belirtmek için kullanılmıştır, Mearic 4. ayet azap için, Secde 5. ayet ise diğer işler içindir.

 

17) İnfitar 10 / 586 - Hâlbuki üzerinizde gözetleyici melekler var. 11) (Amellerinizi yazan ve Allah katında) kerim olan kâtip melekler var. 12) Her ne yaparsanız bilirler.

 

Her bir insan üzerinde;

      a) Gözetleyici melekler vardır,

      b) Her ne yaparlarsa yapsınlar bilmektedirler. 

 

Not: İnsan hiçbir şekilde yalnız olduğunu düşünmemelidir. Çünkü her söz ve hareketini kaydeden meleklerle beraber olduğunu unutmamalıdır. Bu bilinçle yaşayan insanın söz ve davranışlarında daha tertipli ve düzenli yaşayacağını ümit ediyoruz.

 

18) Enam 61 / 134 - Kulların üstüne galip odur ve o üzerinize ölüm geldiği vakit gönderdiğimiz melekler (elçilerimiz) onun ruhunu alırlar ve onlar görevlerinde noksanlık etmezler.

 

İnsanlara ölüm geldiği vakit;

      a) Gönderilen melekler ruhu hemen alırlar,

      b) Ve görevlerinde asla noksanlık etmezler.

 

19) Enfal 50 / 182 - Melekler o kâfirlerin yüzlerine ve arkalarına vura vura ve “ Tadın cehennemin azabını! “ diyerek canlarını alırken bir görmeliydin.

 

20) Nahl 32 / 269 - Takva sahipleri o kimselerdir ki melekler canlarını hoş ve rahat oldukları halde alırlar. Selam size yapmış olduğunuz güzel işlerin mükâfatı olarak girin cennete derler.

 

İnsanlar kâfirlerin ve mü’minlerin ruhunun alış şeklinin farklı olmasını düşünerek yaşama şeklini ona göre seçmelidir.

 

21) Hakka 13 - 14 - 15 / 566 - Artık (İsrafil tarafından) sura bir defa üflendiği, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman, işte o gün olacak olur    (kıyamet kopar).

 

22) Kaf 21 / 518 - (O gün) herkes yanında bir sürücü ve bir de şahitle gelir.

 

O gün herkes yanında bir sürücü ve bir de şahit olan melekle gelir. Bu olayı yaşıyor gibi düşünmeli ve ona göre hareket etmelidir.

 

23) Tahrim 6 / 559 -  ... (O ateşin) üzerinde öyle melekler vardır ki; çok sert, çok kuvvetlidirler, Allah kendilerine ne emretti ise ona isyan etmezler ve kayıtsız ve şartsız emredildikleri şeyi yaparlar.

 

O ateşin üzerinde öyle melekler vardır ki;

      a) Çok sert, çok kuvvetlidirler,

      b) Allah kendilerine ne emretmiş ise ona isyan etmezler,

      c) Ve emredildikleri şeyi yaparlar.

 

24) Ahzab 56 / 425 - Gerçekten Allah ve melekleri peygambere salât ederler (şeref ve şanını yüceltirler ). Ey iman edenler! Siz de ona salât edin (Allahümme salli ala Muhammedin deyin), gönülden teslim olun.

 

Peygambere;

      a) Allah melekler içinde anarak selamet, rahmet, arındırma ve yardımı ile

      b) Melekler Allah’ tan yardım ve affını dileme, dua ve selam ulaştırmakla,

      c) Mü’minler de örnek alarak ona iman, son derece edep ve itaatle, davasına leke getirmeyeceğine güvence vererek ve sünnetine uyarak ölüm pahasına da olsa mücadelesini sürdürmekle salât ederler.

 

MELEKLER HAKKINDA NASIL BİR KARARA VARMALIYIZ? SORUSUNA

BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) İkram olunmuş kullardır,

2) Her meleğin belirli bir makamı vardır,

3) İbadetten yorulmazlar, kulluktan usanmazlar ve kibirlenmezler,

4) Hepsi de Allah korkusundan titrer,

5) Allah’ ı eksikliklerden tenzih ederler ve sürekli Allah’ ı hamd ile tespih ederek yüceltirler,

6) Meleklerin konuşmalarını şeytanlar dinleyemezler,

7) Mü’minler için dua ederler, Allah’ tan bağışlanmalarını isterler,

8) Kimisinin iki, kimisinin üç, kimisinin dört kanadı vardır,

9) Kimisi çok iri gövdeli, güçlü ve sert tabiatlıdır ve ne emredilirse onu yapar,

10) Her bir melek sürekli ibadetleri yanında yine bir başka görevle görevlendirilmiştir, örneğin elçilik, kâtiplik, şahitlik, tabiat işleri, can alma vs.