KONUYU OKU
1. PEYGAMBERLİK GERÇEĞİ
Peygamberlikle İlgili Olarak Düşünen İnsanların Dikkatine

B) PEYGAMBERLİKLE İLGİLİ OLARAK DÜŞÜNEN İNSANLARIN DİKKATİNE

 

1) Nisa 174 / 104 - Ey insanlar, size Rabbinizden mucizelerle peygamber geldi ve apaçık bir nur (Kur’an) indirdik.

 

2) Hakka 43 / 567 - O Kur’an âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir 44) Eğer (peygamber) bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı 45) Elbette onu kıskıvrak yakalardık 46) Sonra onun can damarından koparırdık (onu yaşatmazdık) 47) Hiçbiriniz (de) buna mani olamazdınız.

 

Dikkat edersek eğer peygamber bazı sözler uydurup Allah’ a isnat etseydi başına gelecek azabı kimse engelleyemezdi. Bu uyarı da yine onun bir elçi olduğunu ispata yeterlidir.

 

3) Cuma 2 / 552 - Ümmilere; içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur, kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler.

 

Dikkat edilirse yolunu seçemeyen çöldeki ezilmiş ve diğer insanlar Hz. Peygamberimizin öncülüğünde;

      a) Kur’an’ la şirkten temizlenerek,

      b) Kur’an’ dan hız alarak insanlığa yol gösterici olmuşlardır.

 

4) Tevbe 128 / 206 - Andolsun size içinizden (öyle) bir peygamber geldi ki zahmet çekmeniz onu incitir ve üzer, size çok düşkündür, mü’minlere çok merhametlidir, onlara hayır diler.

 

Bu ayette belirtildiği üzere peygamber’ in ( sav ) iç dünyasını incelersek;

      a) Müslümanların zahmet çekmesi ile incinmekte ve üzülmektedir,

      b) Mü’minlere çok düşkün, çok merhametli ve onlara hayır dilemektedir,

      c) Öyle ise hizmet etmek isteyen her önder, her alim, her müslüman da bu özellikleri üzerinde toplamaya çalışmalıdır.

 

5) Ahzab 21 / 419 - Gerçekten Allah’ ı (ve) ahiret gününü arzulayanlar ve Allah’ ı çok zikredenler için size Allah’ ın Resulünde takip edeceğiniz pek güzel bir örnek vardır.

 

Gerçek kurtuluşu isteyenler nüfusun çoğunluğu teşkil eden Budistleri, etki bakımından Hıristiyan, Yahudi ve Yahudileşenlerin yolunu değil tüm çilelere rağmen hiç sarsılmadan görevini eksiksiz olarak yapan Hz. Peygamberimizi örnek ve ölçü almalıdır.

 

6) Nur 54 / 356 - De ki: ” Allah’ a itaat edin, peygambere itaat edin, eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki peygamberin sorumluluğu, kendisine yüklenen (tebliğ görevini yapmak), sizin sorumluluğunuz da size yüklenen (görevleri yerine getirmenizdir), eğer itaat ederseniz doğru yolu bulmuş olursunuz, peygambere düşen açık seçik duyurmaktır.”

 

7) Ahzab 45 / 423 - Ey peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik 46- Allah’ ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak (gönderdik).

 

Burada peygamberin;

      a) Cennetle müjdeleyici, cehennemle korkutucu olarak geldiği,

      b) Ayrıca nur ( Kur’an ışıklarını ) saçan bir kandil olduğu hatırlatılmaktadır.

 

8) Duhan  6 / 495 - Peygamberi kitapla gönderişimiz de bir rahmettir, nimettir...

 

9) Bakara 285 / 48 - Peygamber (sav) ve mü’minler Rabbinden kendisine indirilen Kur’an’ a iman ettiler...

 

Bu ayette peygamberin de mü’minler gibi;

      a) Hem kendi peygamberliğine,

      b) Hem de indirilen Kur’an’ a iman etmiş olduğunu görmekteyiz.

 

10) Kehf 110 / 303 - De ki:” Ben ancak sizin gibi bir insanım, yalnız ilahınız bir tek ilahtır diye bana vahyolunuyor, onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse iyi iş yapsın ve Rabbine yaptığı ibadeti hiç kimseyi ortak etmesin.”

 

Dikkat edersek peygamberin;

a) Bir insan olduğu,

      b) Kur’an’ ın ona vahyedildiği,

      c) Ancak Allah’ a ulaşmak için tüm inananlardan şirksiz olarak ibadet etmeleri istenmektedir.

 

Not: Bütün bu delillerden sonra,

 

Bu ayetleri tekrar tekrar okuyan insanın kalbinde bir güzellik oluşmuşsa aşağıdaki ayetteki müjdeye nail olabilmiştir.

 

1) Enam 125 / 143 - Allah kime hidayet etmeyi dilerse, İslam’ a onun göğsünü açar, gönlüne genişlik verir...

 

Bu ayete göre kendimizi objektif olarak gözlemeliyiz. Örneğin Kur’an okurken, dinlerken veya diğer ibadetleri yaparken kalbimize huşu ve huzur doluyorsa hamd etmeli, yok eğer sıkıntı geliyorsa rahmetiyle genişlik vermesi için de Allah’ a dua etmeliyiz.

 

2) Furkan 30 / 361 - Peygamber (sav) de (o gün şöyle) demekte: Ey Rabbim, kavmim bu Kur’an’ ı büsbütün terk ettiler (ondan yüz çevirdiler).

 

İnananlar sabırla;

      a) Peygamberimizi içtenlikle sevmeli, yaşamını model almalı,

      b) Kur’an’ ın emirlerine uymalı yasaklarından kaçmalı,

      c) Hem de âlimlerine sahip çıkmalıdırlar,

d) Yoksa kendine düşmanlık yapan kavminden davacı olduğu gibi inananlar da davasına tam sahip çıkmazsa yukarıdaki ayette belirtildiği gibi Peygamberimiz mahşerde davacı olacaktır. Bu acıklı duruma düşmeyecek bir şekilde yaşamalıdır.

 

A) Hz. MUHAMMED (SAV)’ İN PEYGAMBERLİĞİNE NEDEN İNANMALIYIZ? SORUSUNA BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Önceki peygamberlere vahyolduğu gibi peygamberimize de vahyoluşu ve Hz. İsa’ nın Peygamberimizin geleceğini müjdelemesi,

2) Kıyamette bize bir müjdeci, uyarıcı gelmedi demeyesiniz diye peygamberimizin gönderilmesi,

3) Peygamberimizin ummadığı halde Kur’an’ ın kendisine vahyolunması,

4) Peygamberimizin okur-yazar olmaması, eğer okur-yazar olsaydı şüphe edilebileceği,

5) Peygamberimizin Kur’an’ ın vahyinden önce kitap ve imanın ne olduğunu bilmeyişi,

6) Peygamberimizin vahiy tamamlanmadan kelimeleri kaçırmamak için tekrar tekrar okuyup yorulması ardından ayetle bu tavrının durdurulması,

7) Peygamberimize “ Sana Kur’an’ ı okutacağız da hiç unutmayacaksın “ buyrulması,

8) Peygamberimize bu Kur’an’ ı değiştir veya başka Kur’an getir tekliflerine karşı kendiliğinden değiştirmesinin mümkün olmaması,

9) Müşriklerin peygamberimizden yalan yere Allah’ a karşı söz isnadı istemeleri ve buna karşı Allah sebatkâr kılmasaydı ve peygamberde meyledebilecek olsaydı ardından azap tadacak ve yardımcı bulamayacak olması,

10) Peygamberimize daha iyi tebliğ etmesi için “ Biz senden rızık istemiyoruz “ diye buyrulması,

11) Peygamberimize “Sana ne vahyolunuyorsa ona uy “ buyrulması ve tüm bu ayetler ışığında düşünen insan için inanmanın gerekli olduğu görülecektir.

 

B) PEYGAMBERLİKLE İLGİLİ OLARAK DÜŞÜNEN İNSANLARIN DİKKATİNE

 

1) Peygamberimiz eğer söz uyduracak olsaydı hiç kimsenin mani olamayacağı şekilde kıskıvrak yakalanacağının ve can damarlarının koparılacağının bildirilmesi,

2) Peygamberimizin aralarında okuma-yazma bilmeden 40 yıl kalması ve değiştir isteklerine karşı değiştirme yetkisinin olmaması,

3) Peygamberimize “ Ben de sizin gibi bir insanım ama ilahınız bir tek ilahtır kim ona ulaşmak istiyorsa riyasız amel işlesin diye bana vahyolunuyor. “ diye bildirilmesi inanmak isteyenler için yeterlidir.