KONUYU OKU
2. VAHİY OLAYI VE KUR’AN
Kur’an-ı Kerim’deki 114 Sure Ve Anlamları

KUR’AN- I KERİM’ DEKİ 114 SURE VE ANLAMLARI

 

1- FATİHA: Açan                                                        61- SAF: Saf tutup Allah yolunda savaşan

2- BAKARA: Sığır, İnek                                                 62- CUM’ A: Toplantı günü

3- AL- İ İMRAN: İmran ailesinden bahseder                     63- MÜNÂFİKUN: Dıştan inanmış, içten inanmayan

4- NİSA: Kadınlar                                                        64-TEĞÂBÛN: Kâr veya zarar ettiğini anlama günü

5- MÂİDE: Gökten inen donanmış sofra                          65- TALÂK: Boşanmak

6- EN’ ÂM: Büyük baş hayvanlar                                    66- TAHRÎM: Haram etmek

7- A’ RAF: Cennet ile cehennem arası sur                      67- MÜLK: Hükümran olan Allah

8- ENFÂL: Ganimet                                                     68- KALEM: Nun, okka, kalem

9- TEVBE: Pişmanlık                                                    69- HAKKA: Hak, hakikat, kıyamet

10- YUNUS: Hz. Yunus                                                 70- MEÂRİC: Yükselme dereceleri

 

11- HÛD: Hidayete eren                                              71- NUH: Nz. Nuh’ u anlatır

12- YUSUF: Hz. Yusuf                                                  72- CİN: Dumansız ateşten yaratılan varlıklar

13- RA’ D: Gök gürültüsü                                             73- MÜZEMMİL: Örtünüp bürünen

14- İBRAHİM: Delille konuşan ve iyiliğe eren                    74- MÜDDESİR: Örtüsüne sarılıp bürünen

15- HİCR: Taş ehli                                                       75- KIYAMET: Kıyamet günü

16- NAHL: Bal arısı                                                      76- İNSAN: Noksan, hatalı

17- İSRÂ: Gece yolculuğu                                             77- MÜRSELÂT: Gönderilenler

18- KEHF: Mağara arkadaşları                                        78- NEBE: Kıyametin haberi

19- MERYEM: Allah’ a dosdoğru kulluk yapan                  79- NAZİÂT: Söküp çıkaran

20- TAHA: Mukatta harf - İşaret - Ya Muhammed             80- ABESE: Yüzünü ekşitti, buruşturdu

 

21- ENBİYA: Peygamberler                                            81- TEKVÎR: Güneşin dürülmesi

22- HAC: Haccı anlatır                                                  82- İNFİTÂR: Yarılmak

23- Mܒ MİNUN: İnananlar                                             83- MÜTAFFİFÎN: Ölçü, tartı

24- NUR: Yer ve gökleri aydınlatan                                 84- İNŞİKAK: İkiye yarılmak

25- FURKAN: Hakkı batıldan ayıran                                 85- BÜRÛC: Burçlar

26- ŞUARA: Şairler                                                       86- TARIK: Gece çok ışık saçan yıldız

27- NEML: Karınca                                                       87- A’ LÂ: Yüce

28- KASAS: Kıssalar, olaylar                                           88- GÂŞİYE: Dehşetiyle her yeri saran kıyamet

29- ANKEBUT: Örümcek                                               89- FECR: Şafak, tan yerinin ağarması

30- RUM: Romalı, Bizanslılar                                          90- BELED: Belde, şehir

 

31- LOKMAN: Hz. Lokman                                             91- ŞEMS: Güneş

32- SECDE: Secde edenler                                            92- LEYL: Gece

33- AHZÂB: Hizip, grup                                                 93- DUHÂ: Kuşluk vakti

34- SEBE: Bir kavmin adı                                               94- İNŞİRAH: Genişlemek, açılmak, sevinmek

35- FÂTIR: Fıtrat, yaratan                                             95- TİN: Dağ veya incir

36- YASİN: Mukatta harf - Ya Muhammed - Ey insan          96- ALÂK: Aşılanmış yumurta

37- SÂFFÂT: Saf tutan melekler                                     97- KADİR: Değerli, kıymetli

38- SÂD: Sad harfi                                                       98- BEYYİNE: Açık delil

39- ZÜMER: Zümre, topluluk                                         99- ZELZELE: Deprem, sarsıntı

40- MܒMİN: İnanan                                                     100- ÂDİYÂT: Koşan atlar

 

41- FUSSİLET: Olayları açıklayan                                    101- KAARİ’ A: Kapı çalan, kıyamet

42- ŞURA: Danışma heyeti                                             102- TEKÂSÜR: Çoklukla övünmek

43- ZUHRUF: Ziynet, altın                                             103- ASR: Yüz yıl, ikindi vakti

44- DUHÂN: Kıyamet dumanı                                          104- HÜMEZE: Alay etmek,

45- CÂSİYE: Diz üstü çöken                                           105- FİL: Hayvanın adı

46- AHKAF: Kum tepeleri                                              106- KUREYŞ: Kavmin adı

47- MUHAMMED: Yerde ve gökte övülen                        107- M’ UN: En küçük hayır

48- FETİH: Başarı, zafer                                                108- KEVSER: Çok nimet, cennette bir ırmak, havuz

49- HUCURÂT: Hücreler, odalar                                    109- KÂFİRÛN: Kâfirler, inkâr edenler

50- KAF: Kaf harfi                                                       110- NASR: Yardım

 

51- ZÂRİYÂT: Rüzgârlar                                                111- TEBBET: Kurusun

52- TUR: Dağın adı                                                       112- İHLÂS: Samimi olmak, dine içten bağlanmak ve

53- NECM: Parlak yıldız                                                 esaslarını sırf Allah için uygulamak

54- KAMER: Ay, ayın ikiye bölünme olayı                         113- FELÂK: Sabah, yarmak

55- RAHMAN: Dünya da bütün mahlûkata acıyan              114- NAS: İnsanlar

56- VAKIA: Vukuat, olay, kıyamet olayı                                    

57- HADÎD: Demir, güç                                                              

58- MÜCÂDİLE: Mücadele eden kadın

59- HAŞR: Sürülüp, çıkarılmak

60- MÜMTEHİNE: İmtihana tutulan kadın