KONUYU OKU
1. PEYGAMBERLİK GERÇEĞİ
Peygamber Sevgisi

E) PEYGAMBER SEVGİSİ


1) Enam 90 / 137 - O peygamberler Allah’ ın hidayetine eriştirdiği kimselerdir. Sen onların gittiği yoldan yürü (onların tevhid yolunda bulun). De ki: Sizi bu tevhide (Kur’an’ a) çağırmama sizden bir ücret istemem, o Kur’an âlemler için (cin ve insanlar için) ancak bir öğüttür.

 

Dikkat edersek peygamberler;

      a) Allah’ ın seçtiği,

      b) Hidayete eriştirdiği,

      c) Hizmetlerinden ve öğütlerinden ücret beklemeyen yüce kişilerdir.

      d) Hizmet etmek isteyen herkes de ücret beklemeyen bir kişilik kazanmalı ve Allah’ ın rızasını tercih etmelidir.

 

2) Enbiya 107 / 330 - Ey Resulüm! Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

 

Peygamberimiz âlemlere ve tüm insanlara rahmet olarak gönderilmiştir. Bu nedenle en azından kusurların cezası ahirete bırakılmıştır.

 

3) Tevbe 128 / 206 - Andolsun içinizden bir peygamber geldi ki zahmet çekmeniz onu incitir ve üzer, size çok düşkündür, mü’minlere çok merhametlidir, onlara hayır diler.

 

Peygamber’ i ( sav ) bir kez daha izlersek;

      a) Müslümanların zahmet çekmesi ile incinmekte ve üzülmektedir,

      b) Mü’minlere çok düşkün, çok merhametli ve onlara hayır dilemektedir,

      c) Böyle bir peygamberi sevmemek mümkün değildir.

 

4) Ahzab 21 / 419 - Gerçekten Allah’ ı (ve) ahiret gününü arzulayanlar ve Allah’ ı çok zikredenler için size Allah’ ın Resulünde takip edeceğiniz pek güzel bir örnek vardır.

 

Allah’ ı ve ahireti arzulayanlar ve boşa yorulmak istemeyenler mutlaka peygamberimizi araştırıp örnek almalıdır.

 

5) Al- i İmran 31 / 53 - Resulüm de ki: Eğer Allah’ ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

 

Emir vermek Allah’ a, uygulamasını göstermekte peygambere ait olmasından Allah’ ın sevgisini ve bağışlamasını isteyenler veya umanlar mutlaka peygambere uymalıdırlar.

 

6) Maide 55 / 116 - Sizin veliniz ve yardımcınız ancak Allah ile onun peygamberidir. Bir de iman edenlerdir ki onlar Allah’ ın emirlerine boyun eğerek namaza devam ederler ve zekâtı verirler.

 

Bu durumda müslümanların velisi, sahip çıkanı;

      a) Allah,

      b) Onun peygamberi,

      c) Bir de Allah’ a boyun eğerek namazı ve zekatı yerine getiren mü’minlerdir.

 

7) Ahzab 6 / 417 - Peygamber mü’minlere kendi canlarından daha yakındır...

 

Bu ayeti düşünerek, peygamberi hakkı ile tanıyarak her müslüman bu yakınlığı kazanmaya çalışmalıdır.

 

Not: Hz. Ömer’ in “ Ya Resulullah! Seni nefsimden, anamdan, babamdan daha çok seviyorum. “ dediği gibi tüm müslümanlarda Hz. Peygamberimizi canlarından çok sevmeli ve gerçekten severlerse aralarındaki ırkı ve mezhebi sürtüşmeler, ayrılık ve iç savaş gibi acı olayların çıkmayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Allah “ Enam 159 / 149 - Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. “ buyurmaktadır.

 

8) Yusuf 103 / 246 - Sen ne kadar şiddetle arzulasan da yine insanların çoğu iman edici değillerdir 104) Buna karşı (yaptığın tebliğ ve imana davetten dolayı) onlardan bir mükâfatta istemiyorsun.

 

Tebliğ ederken ücret, minnet değil peygamberler gibi sadece Allah’ ın hidayeti ve rızası beklenmelidir.

 

9) Ahzab 56 / 425 - Gerçekten Allah ve melekleri peygambere salât ederler (şeref ve şanını yüceltirler). Ey iman edenler! Siz de ona salât edin (Allahümme salli ala Muhammedin deyin), gönülden teslim olun.

 

Allah kendi gönderdiği için;

      a) Bir yandan peygamberinden razı olmuş, kendi ismi ile birlikte zikretmiş, acımış, ona rahmet ve yardım etmiş,

      b) Diğer yandan vahiy göndererek hem peygamberini hem de inananları eğitmiş ve inananları Kur’an’ la eğitmeye devam ediyor,

      c) Melekler de onun davası için hem dua hem de Allah’ ın izni ile yardım ettiler ve ediyorlar,

      d) Müslümanlar da salât etme adına onun getirdiklerine inanıp örnek alırken yine;

a) Onu saygıyla dinlemeli,

                  b) Ona daima önem vermeli,

                  c) İçtenlikle ona sevgi ve selamlarını sunarken güvenirlik kazanmalı ve ahlakıyla ahlaklanmalı,

                  d) Ölüm pahasına da olsa onun davasına leke getirmeden ve çevresine tam bir güvence vererek tüm yönleri ile peygamberimizin mücadelesini devam ettirmelidir.

 

10) Enfal 32 / 179 - Bir vakitte: “ Ya Allah, eğer bu, senin tarafından gelmiş bir hak kitap ise, hiç durma üzerimize gökten taşlar yağdır veya bize daha acıklı bir azap ver. “ demişlerdi. 33) Hâlbuki Ey Muhammed, sen onların içlerinde iken Allah onlara azap edecek değildir. İstiğfar ettikleri (bağışlanma istedikleri) sürece de Allah onlara azap edecek değildir.

 

Dikkat edilirse;

      a) İnanmayıp taşkınlık yapan müşrikler: Eğer bu Kur’an hak ise haydi başımıza taş yağsın veya başka azap gelsin talebinde bulundular.

      b) Allah ise peygamberini ne kadar çok seviyor ki “ Sen aralarında oldukça azap etmem “ buyuruyor.

      c) Keşke bu noktayı anlayıp o insanlar da sevselerdi kendileri de sevilirdi.

      d) Allah peygamberini bu kadar çok sevdiğine göre inananlar da ne kadar çok sevmeleri gerektiğini düşünmeli ve coşku ve sevgi ile sünnetini yaşatmalıdır.

 

11) T. Muhammediye S - 28 ( Tirmizi ) Ebu Hureyre (r.a)’ den Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Yüz çevirenlerden başka ümmetimin hepsi cennete girecektir, (dinleyenler tarafından efendimize) şöyle denildi: Ya Resulullah! Cennete girmekten kim yüz çevirir? Efendimiz: “Bana itaat eden cennete girer, bana âsi olan ise cennete girmekten yüz çevirmiştir. “

  

H. Ş. göre iyi bilmeliyiz ki;

      a) Peygambere itaat eden, onu seven ve ilkelerini yaşatan cennete,

      b) Onunla veya ilkeleri ile savaşan ve hala düşman olanlar tevbe etmezse azaba gidecektir.

 

12) R. Salihin C 3- S 35- No 1398 ( Müslim ) Abdullah b. Amr b. As (r.a)’ dan Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Kim bana bir kere salavat getirirse Allah kendisine on misli mağfiret eder (bağışlar).   

 

H.Ş göre: Hem anmalı hem anlatmalı hem de örnek alarak yaşanmalı ki bu mukafata ulaşalım.

 

NİÇİN PEYGAMBERİMİZİ SEVMELİYİZ? SORUSUNA

BU AYETLER VE HADİSLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Kendisi hidayete eriştirilmiş olup insanlardan ücret istemeden fedakârlıkla dünya ve ahiret saadetini göstermesi,

2) Âlemlere rahmet olarak gelişi ve güzel ahlakı tamamlaması,

3) Ümmetine çok düşkün olması, bizlerin zahmet çekmesi ile çok incinmesi, bizleri çok sevmesi ve bizlere dua etmesi,

4) İnsanların iman etmeleri ile ateşten kurtulmalarını çok arzulaması,

5) Her yönü ile bize örnek olması vs. nedenlerden ötürü sevmeliyiz.

 

Onu sevmenin ispatı da tüm yönleri ile örnek alıp peygambere salât ve selam göndererek;

Ona itaat etmek, sünnetine sarılmak ve davasını sürdürmektir.

Kişi sevdiği ile beraber olacağı için onu gerçekten sevebilen onunla beraber haşrolacağını ümitle bekleyebilmelidir.