KONUYU OKU
35. HZ. İSA GERÇEĞİ
Oryantalizm

B) ORYANTALİZM

 

1) Oryantalizm görünüşte doğu bilimi ve İslam uygarlığı adı altında müslümanların din, dil, ekonomi, kültür, aile, adet ve düşüncelerini inceleyen bir düşünce akımıdır.

 

2) Ama aslında Psikolojik ve sosyal bir haçlı seferidir,

 

3) Etkin olarak ilk önce İngiltere ve Fransa’ da görülmüştür. Bazıları Endülüs’ le, bazıları Haçlı Seferleri ile başladığını iddia ederse de 18. yy. da yayınlanan Fransız Akademi Sözlüğü ile varlığı anlaşılmış, 1779’ da İngiltere’ de, 1799’ da Fransa da açıkça da görülmüştür.

 

4) 938 – 1003 yılları arasında yaşayan Fransız Jerbert Oraliac Endülüs’ e eğitim görmeye gitti ve dönüşünde II. Silvestre adı ile 999 da papa seçildi. 999 – 1003 yılları arasında papalık yaptı ve en büyük rolü oryantalizmin temelini atmak oldu.

 

5) 1312 de Viyana Kilise Konseyi ile ilahiyatçı oryantalizm resmiyet kazandı ve birkaç üniversitede Arap dili kürsüleri kuruldu ve bu dönemde 87 eser tercüme edildi ama yaklaşık 1000 yıldır çalışmaktadırlar. İçlerinde bazı insaflı oryantalistler olsa da en tehlikeli olanları şunlardır:

Goldziher ( 1850 – 1920 ); Macar Yahudi’si olup oryantalistlere liderlik yapmıştır.  Eseri; İslami Tefsir Ekolleri Tarihi,

S. M. Zweimer; Amerika da1908’ de El- Âlem El- İslam dergisini kurmuştur,

G. Von Grunebaum; Alman Yahudi’si olup Amerika’ daki Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 1954 de İslam Kültür Tarihi Araştırmaları’ nı yayınlamıştır,

A. J. Wensink; Aşırı bir İslam düşmanıdır. Eseri; 1932 de İslam İnancı,

A. J. Arberry; İngiliz’dir, aşırı bir bağnazdır: Eserleri; Bugünkü İslam, Tasavvuf Tarihine Giriş, Kur’an’ ı Kerim Tercümesi,

H.A.R. Gibbs; İngilizdir. Eserleri; İslam Yolu, İslam’ da Modern Temayüller, Peygamberin Yolu, İslam Toplumu ve Batı,

Alfred Goom; Aşırı bir İslam düşmanıdır. Eseri; İslam,

L. Messignoon; Fransız’dır. Eseri, İslam’ da şehit, Sufi Hallac. Oryantalistlere sunduğu raporda; “ Her şeylerini tahrip ettik artık hiçbir şeye inanmıyorlar, boşluğa düştüler artık müslümanlarda anarşi, cinayet, tecavüz ve intihar vardır “ diye sevincini ifade etmektedir.

H. Lammans ve Baron carra de Vaux; İkisi de İslam Ansiklopedisi yazarıdır,

Alman Gustave E. Von; Eserleri; Orta Çağ ve İslam, Çağdaş İslam’ ı Yorumlama, İslam Kültürü ve Tarih Araştırmaları, İslam Medeniyetinde Birlik ve Çeşitlilik,

Amerikalı Philip Hitti; Eserleri; Suriye Tarihi, Dürzî İnancının Kaynakları,

Alman Yahudisi J. Schact; Eseri; İslam Hukukuna Giriş vs.

İngiliz Sömürge Bakanı Omsby Go 1938 de İngiliz hükümetine verdiği raporda “ Savaşlar gösterdi ki İslam Birliği en büyük tehlikedir ama sevinelim ki Osmanlı Hilafeti gitti, temenni edelim ki dönüşü olmasın, bunun için İngiltere ve Fransa çok uyanık olmalıdır. “

 

6) Oryantalist derneklerin bazılarının isimleri;

1822 de Paris’ te Asya Derneği,

1823 de İngiltere ve İrlanda Asya Krallık Derneği,

1842 de Doğu Amerika Derneği,

1845 de Alman Şarkiyat Derneği kurulmuştur.

 

7) Oryantalist dergilerin bazılarının isimleri;

1911 de İngiltere de İslam Dünyası,

1912 de Petesburg da İslam Dünyası,

1809 da Viyana da Doğu Kaynakları,

1895 de Paris de İslam dergisi,

1910 da Almanya da İslam,

1930 da Moskova da İslam Dünyası dergileri yayınlanmaya başlanmıştır.

 

8) Oryantalistler Haçlı emperyalizminin bir keşif kolu olarak İslam’ a inanmadan İslam’ i araştırmalar ve doğu dilleri adı altında Arapça, Tefsir, Hadis, İslam tarihi, Tasavvuf ve Fıkıh dallarında uzmanlaşmışlardır.

 

9) Oryantalistler 14. yy’ ın başından 20. yy’ ın ortasına kadar 60.000 eser yazmışlardır. Çalışmalarında ilmi psikolojiden çok faydalanmışlardır.

 

10) Her tarafta çalışmışlar ama Amerika da daha çok merkez kurmuşlar, bir kısmı öğretim üyeliği görevi yapmıştır. Bu nedenle Amerika da 21. yy’ ın başında egemenlikleri artmış ve Amerika’ yı yeni oryantalizmin karargâhı haline getirmişlerdir. Bu oryantalistlerin çalışmalarını tüm Batı Ülkelerinin hükümetleri, ticari kurumları, kiliseleri, üniversiteleri desteklemiştir. İslam’ a karşı idealleri birleştiği için zamanla Siyonizm’ le iş birliği yaparak çalışmalarına güç katmışlardır.

 

11) Oryantalistler çalışmalarında;

a) Kur’an’ a şüphe sokmak,

b) Kur’an’ ı eleştirmek,

c) Hadislerin ilk 300 yılda uydurulduğunu söylemek,

d) Arap dilini ve fıkhı küçümsemek,

e) İslam’ ı Yahudi ve Hıristiyanlığa dayandırmak amacıyla binlerce gezginci ve araştırmacı görevlendirerek, sayısı belirsiz miktarda paralar harcayarak raporlar hazırlatmışlardır. Bu hazırlanan raporlar doğrultusunda hedefler tespit etmişlerdir.