KONUYU OKU
37. CEHENNEME GÖTÜREN DAVRANIŞLAR VE CEHENNEMDEN BAZI SAHNELER
Cehenneme Götüren Davranışlar

CEHENNEME GÖTÜREN DAVRANIŞLAR VE CEHENNEMİN BAZI SAHNELERİ

 

A) CEHENNEME GÖTÜREN DAVRANIŞLAR

 

1) Maide 72 / 119 - Şüphesiz ki Allah; Meryem’ in oğlu Mesih’ tir diyenler küfretmiştir, hâlbuki Mesih (Hz. İsâ) şöyle demişti: Ey İsrail oğulları! Benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah’ a ibadet edin, kim Allah’ a ortak koşarsa ona Allah cennetini haram etmiştir ve barınacağı yer de cehennemdir, zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur...

 

İsa’yı ilahlaştırarak Allah’a ortak koşmak.

 

2) Maide 77 / 120 - De ki: Ey kitap ehli! Dininizde haksız yere haddi aşmayın, daha önce sapan, birçoklarını saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluma uymayın. 78) İsrail oğullarından kâfir olanlar Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdi, bunun sebebi söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. 79) Onlar işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı (ya beraber yapar ya da bana ne derdi), andolsun yaptıkları ne kötüdür.

 

Lanetlenme sebepleri;          

      a) Allah’ ın sınırlarını aşmak,

      b) Uyarıldıkları halde uyarıları dinlemeden sapıtanlara uymak,

      c) Ya beraber yaparak ya da bana ne diyerek birbirlerini kötülükten vazgeçirmemek.

 

3) Nisa 119 / 96 - ... Kim Allah’ ı bırakıp da şeytanı dost edinirse gerçekten bir ziyana düşmüştür.

 

Şeytan’ ı dost edinmek.

 

4) Furkan 67 / 364 - (O kullar) harcadıklarında ne israf eder ne de cimrilik ederler, ikisi arasında orta bir yol tutarlar. 68) Yine onlar ki, Allah ile beraber (tuttukları) başka bir tanrıya (aciz kullara) yalvarmazlar, Allah’ ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler, bunları yapanlar günahı (nın cezasını) bulurlar.

 

Aşağıdaki kusurları işleyenler tevbe etmeden ölürse azaba gireceklerdir;

      a) İsrafçı olmak,

      b) Cimri olmak,

      c) Allah’ tan başkasına eğilmek ve yalvarmak,

      d) Haksız yere cana kıymak,

      e) Zina etmek. 

 

5) Nisa14 / 78 - Kim de Allah’ a ve peygamberine isyan eder, Allah’ ın koyduğu sınırları aşar ve hükümlerini çiğnerse, onu da içinde ebedi olarak kalmak üzere ateşe koyar, onun için rüsva edici, aşağı düşürücü bir azap vardır.

Allah’ ın koyduğu hükümleri çiğnemek.

 

6) Al- i İmran 77 / 58 - Fakat Allah’ ın ahdini (kitaplardaki peygamberlere iman sözünü)  ve kendi yeminlerini birkaç paraya satan kimseler (var ya), işte onların ahirette hiçbir nasibi yoktur, Allah onlara kelamıyla hitap etmeyecek ve kıyamet günü onlara merhamet nazarıyla bakmayacak ve kendilerini temize çıkarmayacaktır, onlar için çok acıklı bir azap hazırlamıştır.

Dünyaya meylederek Allah’ a önceden verdiği sözü tutmamak.

 

7) Kehf 105 / 303 - İşte bunlar Rablerinin ayetlerine ve ona kavuşacaklarına inanmayan, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir, kıyamet günü onlar için ortaya hiçbir terazi koymayacağız 106) İşte durum budur, inkâr etmeleri, ayetlerimi ve elçilerimi alaya almaları sebebi ile onların cezası cehennemdir.

 

Mahşerde teraziye konulmaya engel tavırlar;

      a) Allah’ a kavuşacağına inanmamak,

      b) Ayetleri ve elçileri alaya almak.

 

8) Fussilet 26 / 478 - Bir de o kâfir olanlar; bu Kur’an’ ı dinlemeyin ve ona bozgunculuk edin olur ki üstün gelirsiniz dediler 27) İşte bunun içindir ki biz de o kâfirlere şiddetli bir azap tattıracağız ve kendilerini yaptıkları amellerin en kötüsü ile cezalandıracağız.

Bu Kur’an’ ı dinlemeyin ve ona bozgunculuk edin olur ki üstün gelirsiniz diye mücadele etmek.

 

9) Hac 51 / 337 - Ayetlerimiz (Kur’an’ ımız) hakkında fesat için konuşanlar ise işte onlar cehennemliktirler.

Kur’an hakkında fitne ve fesat çıkarmak için koşuşturmak.

 

10) Zümer 60 / 464 - Kıyamet gününde Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün, kibirlenenlerin kalacağı yer cehennem de değil midir?

Allah hakkında yalan, iftira ve suçlamalar da bulunmak.

 

11) Casiye 7 / 498 - Şiddetli bir azap olsun insafsız yalancıya, çok günah işleyene 8) Yüzüne karşı Allah’ ın ayetleri okunurken işitir de sonra kibrinden bunları hiç işitmemiş gibi (küfrü üzerinde) ısrar eder, işte onu acıklı bir azapla müjdele 9) Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onunla alay eder, onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

 

Şiddetli azap sebepleri;

      a) İnsafsızca yalan söylemek,

      b) Çok günah işlemek,

      c) Kur’an okunurken kibrinden dolayı hiç işitmemiş gibi davranmak,

      d) İnkârında ısrar etmek,

      e) Ayetlerden bir şey öğrendiği zaman onunla hemen alay etmek,

 

12) Bakara 206 / 31- Ona Allah’ tan kork dendiği zaman cahiliyet duygusu, izzeti onu günah işlemeye götürür, işte buna cehennem kâfidir ve o cehennem ne kötü bir yataktır.

Nasihate rağmen cahili bir gururla ve daha çok günah işlemek.

 

13) Müddesir 50- 51 / 576 - Sanki onlar aslandan ürküp kaçan yaban eşekleridir!

 Yaban eşeğinin aslandan ürküp kaçması gibi cehennem ehli de nasihatten, öğütten kaçarlar.

 

14) Sebe 38 / 431 - Ayetlerimizi reddetmek (hükümsüz kılmak) için yarışırcasına gayret sarf edenler ise onlar cehennem azabına hazırlanmışlardır.

Allah’ ın Kur’an’ ını reddetmek veya hükümsüz kılmak için yarışmak.

 

15) İsra 18 / 283 - Kim ameli ile dünya menfaatini isterse, dilediğimiz kimseye istediğimiz şeyi dünyada peşin veririz, sonra da onu cehenneme koyarız, kötülenmiş ve rahmetinden kovulmuş bir halde ona (cehenneme) ulaşır.

Yalnız dünya menfaatini tercih etmek.

 

16) Al- i İmran 10 / 50 - Şu (mal ve evlatları ile öğünen ve peygamberin mal ve evladı yok diye dil uzatan) kâfirler var ya, muhakkak ki onlardan ne malları ne de evlatları Allah’ tan gelecek hiçbir azabı geri çeviremez ve işte onlar cehennemde ateşin çırasıdırlar.

 

Azabı engellemeyen tavırlar;

      a) Mal ve evlatları ile öğünmek,

      b) Peygambere mal ve evladı yok diye alay ederek horlamak.

 

17) Muhammed 12 / 507 - ... Kâfir olanlar ise dünya da zevklenmeye bakarlar, hayvanlar gibi yerler içerler, hâlbuki ateş (ahirette)  onların yeridir.

Dünyadaki kulluk amacını unutarak Allah’ ı inkâr etmek, zevklenmek ve hayvanlar gibi yiyip içmeye dalmak.

 

18) Nur 19 / 350 - Çirkin şeylerin inananlar arasında yayılmasından hoşlanan kimseler için hem dünya da hem ahirette elem verici bir azap vardır, (kötülüğü yaymak isteyenleri) siz bilmediğiniz halde Allah bilir.

İnkâr etmek, argo konuşmak, iftira, şirk, müstehcenlik vs. gibi çirkin şeylerin inananlar arasında yayılmasından hoşlanmak. 

 

19) Enfal 36 / 180 - Şüphesiz ki inkâr edenler mallarını (insanları) Allah yolundan alıkoymak için harcıyorlar, daha da harcayacaklar ama sonunda bu onlara yürek acısı olacak ve en sonunda mağlup olacaklardır, kâfirlikte ısrar edenler ise cehennemde toplanacaklardır.

İnkâr etmek ve mallarını da insanları Allah yolundan alıkoymak için harcamak.

 

20) Tevbe 17 / 188 - Müşriklerin küfürlerine kendileri şahit olurlarken, Allah’ ın mescitlerini imar etmeye onların ehliyeti yoktur, onların hayır diye yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ebedi olarak ateşte kalıcıdırlar.

Müşrik olmalarına rağmen ideolojilerine ve çıkarlarına alet etmek, müslümanları bölmek için Allah’ ın mescitlerini imar etmek.

 

21) Bakara 275 / 46 - Faiz yiyenler kendine şeytan çarpmış olan nasıl kalkarsa mezarlarından öylece kalkarlar, bu halde olmaları alışveriş aynen faiz gibidir demeleri yüzündendir, hâlbuki Allah alışverişi helal, faizi (ribayı) haram kılmıştır, bundan böyle kim kendisine Rabbinden bir öğüt gelip faiz yemekten sakınırsa daha önce aldığı faiz ona bağışlanır, geri alınmaz ve bundan sonra onun işi (affedilişi) Allah’ a aittir, kimde haram olan bu faizi helal diye yemeye dönerse, işte onlar cehennemliktirler, orada ebedi olarak kalacaklardır.

Faizi alışveriş gibi helal görerek yemeye devam etmek.

 

22) Nisa 93 / 92 - Kim bir mü’mini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir, Allah ona gazap etmiş, lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

Bir mü’mini kasten öldürmek.

 

23) Mü’min 59 / 473 - Kıyamet mutlaka gelecektir, onda hiç şüphe yoktur, fakat insanların çoğu buna inanmazlar 60) Rabbiniz buyurdu ki: Bana dua edin size karşılığını vereyim, bana ibadet etmekten büyüklenip yüz çevirenler muhakkak ki küçülmüş kimseler olarak cehenneme gireceklerdir.

Büyüklenerek Allah’ a ibadet etmekten yüz çevirmek.

 

24) Mürselat 34 / 580 - O gün (hakikatleri) yalan sayanların vay haline 35) Bu (kâfirlerin) konuşamayacağı bir gündür 36) Onlara izin verilmez ki (sözde) mazeretlerini beyan etsinler.

Kıyamet gününün hakikatlerini yalan saymak.

 

25) Taha 124 / 319 - Kim beni anmaktan yüz çevirirse, şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. 125) O, Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin oysa ben hakikaten görür idim der. 126) Allah buyurur ki: İşte böyle, çünkü sana ayetlerimiz geldi ama sen onları unuttun, bugün aynı şekilde sen de unutuluyorsun.

Allah’ a ibadetten ve Kur’an’ dan yüz çevirmek veya görmezden gelmek.

 

26) Hicr 43 / 263 - Şüphesiz ki cehennem de o azgınların hepsinin vaat olunan yeridir.

İslam’ a tenezzül etmemek ve ibadetlere engel olmaya çalışmak.

 

27) Yasin 59 / 443 - (Mü’minler toplu olarak cennete götürülürken) Ey günahkârlar! Bugün mü’minlerden ayrılın (denir)

Çok günah işlemek.

 

28) Kehf 100 / 303 - Cehennemi de o kıyamet günü kâfirlere açık olarak göstermişizdir 101) Onlar o kâfirlerdir ki, gözleri beni hatırlatan ayetlerimden bir perde içinde idi ve kelamımı işitmeye de tahammül edemiyorlardı.

Allah’ ı hatırlatan delilleri görmeye ve ayetleri işitmeye tahammül etmemek.

 

29) Hud 98 / 232 - Firavun kıyamet gününde kavminin önüne geçecek ve onları ateşe götürecektir, o varılan yer ne kötü bir yerdir.

Allah’ tan uzaklaştırmada Firavun gibi öncülük yapmak.

 

30) Meryem 86 / 310 - Mücrimleri de susuz olarak cehenneme süreceğiz.

Şirk koşmak ve Allah’ a inanlara işkence vs. yapmak.

 

31) Kaf 24 / 518 - (Allah şöyle buyuruyor) atın atın cehenneme her inkârcı kâfiri 25) Hayra engel olanı, şüpheci zalimi.

Hayra engel olmak ve Allah’ tan şüphe etmek.

 

32) Hakka 24 / 566 - (O gün Allah şöyle buyurur) tutun onu, hemen (ellerini boynuna) bağlayın 31) Sonra onu cehenneme atın 32) Sonra boyu yetmiş arşın bir zincir içinde onu oraya sürün 33) Çünkü o yüce Allah’ a iman etmiyordu 34) Yoksulların yiyeceğine hiç bakmıyor, doyurmaya teşvik etmiyordu...

      Yoksullarla hiç ilgilenmemek, gücü yettiği halde doyurmamak ve doyurmaya teşvik etmemek.

 

33) Meryem 59 / 308 - Sonra bu peygamberlerle salih kimselerin arkalarından (kötü) bir nesil geldi ki namazı terk ettiler, şehvetlerine uydular, bunlar da cehennemdeki Gayya vadisini boylayacaklardır.

      Şehvetlerine uyup da ihlâslı insanların yolunu ve namazı terk ederek kötü bir nesil haline gelmek.

 

34) Müddesir 40 - 41 - 42  / 575 - Onlar cennetler içindedirler, günahkârlara: “Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir ?” diye uzaktan uzağa sorarlar... 43) Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik. 44) Yoksulu doyurmuyorduk. 45) Batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk. 46) Ceza gününü de yalan sayıyorduk. 47) Sonunda bize ölüm gelip çattı.

 

Cehenneme gitme sebepleri;

      a) Namaz kılmamak,

      b) Yoksulu doyurmamak,

      c) İbadeti, ölümü vs. hatırlatmayan coşkulu bir hayata dalmak,

      d) Ceza gününü reddetmek.

 

35) Hümeze 1- 2 / 601 - Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline, o ki mal toplamış ve onu sayıp durmaktadır 3) O malın kendisini ebedileştireceğini zanneder 4) Hayır, Andolsun ki o Hutame’ ye (yandıkça kalpleri tırmalayan ateşe) atılacaktır.

 

Kendilerine yazık etme sebepleri;

      a) Defalarca malının çokluğunu söyleyerek övünmek ve malının kendisini ebedileştireceğini zannetmek,

      b) Arkadan çekiştirmek,

      c) Alay ve eğlenceye almak.

 

      36) Mearic 10 / 567- Hiçbir yakın (akraba) bir yakınına halini sormaz 11) (O gün akraba ve dostlar) birbirine gösterilir (herkes kendi derdi ile meşgul olduğundan tanıyamazlar), mücrim (müşrik) o günün azabından kurtulmak için ister ki fidye (bedel) verse oğullarını 12) Karısını, kardeşini 13) Kendini barındıran aşiretini 14) Yeryüzünde bulunanların hepsini de sonra kendini kurtarsa 15) Hayır (Allah onu azaptan kurtarmaz) çünkü o cehennem alevli bir ateştir 16) Eli ayağı (bütün uzuvları) söküp çıkarandır 17) Çağırır o ateş, imandan yüz çevirip de hakka arka döneni 18) Bir de mal ve para biriktirip depoya, kasaya yığanı.

İmandan yüz çevirip malı depoya, parayı da kasaya yığarak zekâtını vermemek ve infak etmemek.

 

37) Hac 19 / 333 - Şu iki grup (mü’minler ile ehli kitap) Rableri hakkında çekişen iki hasımdır, şimdi inkâr edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir, onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir 20) Bununla karınlarının içindeki (organlar) ve derileri eritilecektir 21) Bir de onlar için demirden kamçılar vardır.

İnkârı yanında bir de sürekli İslam’ a düşmanlık yapmak ve İslam’ la savaşmak.

 

38) Fatır 36 / 437 - İnkâr edenlere cehennem ateşi vardır, öldürülmezler ki ölsünler, cehennem azabı da onlara biraz olsun hafifletilmez. İşte biz küfürde ileri giden her nankörü böyle cezalandırırız. 37) Onlar orada, Rabbimiz, bizi çıkar, önce yaptığımız yerine iyi işler yapalım diye feryat ederler, size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcılar gelmedi mi? Niçin inanmadınız? Şimdi tadın (azabı), zalimlerin yardımcısı yoktur.

Allah’ a, Peygamber’ e, Kur’an’ a ve ahirete iman için Allah’ ın verdiği düşünme zamanını iyi kullanmamak.

 

39) Mü’minun 103 / 347 - Kiminde tartıları hafif gelirse, işte kendilerini hüsrana düşürenler bunlardır, cehennemde de ebedi olarak kalacaklardır. 104) Ateş yüzlerine çarpar, o halde ki orada dişleri sırıtır durur. 105) (Allah kâfirlere şöyle buyuracak): Size (dünyada) ayetlerim (Kur’an) okunurken onları inkâr eden siz değil miydiniz? 106) Onlar (cehennemde oldukları halde) derler ki: Ey Rabbimiz! Bizi kötü talihimiz mağlup etti ve biz hak yoldan çıkan kâfir bir kavim idik. 107) Ey Rabbimiz! Bizi bu ateşten çıkar, yine küfre dönersek o takdirde muhakkak zalimleriz. 108) (Allah onlara şöyle) buyurur: Ses çıkarmayın, sinin orada, bana bir şey söylemeyin (ateşten çıkmayı benden istemeyin). 109) Çünkü mü’min kullarımdan bir topluluk vardı ki onlar: Ey Rabbimiz! İman ettik. Artık bizi bağışla ve bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın derlerken. 110) Siz onları alaya aldınız, nihayet bu hareketiniz bana ibadet etmeyi size unutturdu, onlara (istihza (alay) suretiyle) gülüyordunuz.

Kıyamet gününde tartısı hafif gelecek grupta olmak ve inananlarla alay etmek.

 

40) Ahzab 66 / 426 - Yüzleri ateşte (kızartılan et gibi) bir yönden diğer yöne çevrileceği gün, ah ne olurdu Allah’ a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik derler. 67) Ey Rabbimiz! Derler. Biz liderlerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar. 68) Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver, kendilerini büyük bir lanetle rahmetinden kov derler.

Allah’ ın ve Resul’ ünün yolunu değil de araştırmadan atalarının ve dedelerinin bâtıl yolunu gururla izlemek.

 

41) Tevbe 109 / 203 - O halde dinin binasını sağlam bir temel olan Allah korkusu ve rızası üzerine kurmuş olan mı hayırlıdır? Yoksa binasını çökecek bir yarın kenarına kurup da onunla beraber cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

Yıkılmaya meyilli bina gibi iman ve ibadetten uzaklaşmak için bahane aramak.

 

42) Nisa 10 / 77 - Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar, zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir.

Haksızlıkla yetimlerin mallarını yemek.

 

43) R. Salihin C 2 - S 93 - No 614 ( Buhâri - Müslim ) Hârise b. Vehb (r.a)’ dan Peygamber (sav)’ in şöyle dediğini işittim: Cehennem ehlini size haber vereyim mi ? (Onlar) katı yürekli, mal toplayıp hayırdan kaçıran, kibirli kimselerdir.

 

H. Ş. göre cehennem ehli;

      a) Katı yürekli,

      b) Mal toplayıp hayırdan kaçıran,

      c) Kibirli kimselerdir.