KONUYU OKU
35. HZ. İSA GERÇEĞİ
Hz. İsa Gerçeği

Hz. İSA GERÇEĞİ

 

Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için Allah’ın El-Vahid, Es-Samed isimlerinden yararlanılmalıdır.

 

1) Al- i İmran 35 / 53 - İmranın karısı (Hanne) şöyle demişti: “ Rabbim, karnımdakini sırf sana ibadet ve hizmet edecek biri olarak adadım, bunu benden kabul buyur, şüphesiz her şeyi işiten ve bilen sensin “ 36) Onu doğrunca Allah onun ne doğurduğunu bildiği halde: “ Rabbim ben onu kız olarak doğurdum, oysa erkek kız gibi değildir, ona (Allah’ ın kulu manasına gelen) Meryem ismini verdim, onu ve soyunu, kovulmuş şeytanın şerrinden, senin korumana havale ediyorum “ 37) Bunun üzerine Rabbi Meryem’ i güzel bir kabul ile kabul buyurdu, onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi, ona bakma işini Zekeriya’ ya verdi, Zekeriya ne zaman onun yanına mihraba girse, orada bir rızık bulur; “ Ey Meryem bu sana nereden geliyor “ derdi, Meryem de: “ Bu Allah katındandır “ diye cevap verirdi, “ kuşkusuz Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır “ dedi.

 

2) Meryem 16 / 305 – Ey Muhammed! Kur’an’ da Meryem’ i de an. Hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. 17) Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Ona ruhumuzu (Cebrail’ i) gönderdik. Cebrail ona tam bir insan şeklinde göründü. 18) Meryem “ doğrusu ben senden Rahman’ a sığınırım. Eğer takvalı biri isen (beni bırak) “ dedi. 19) Cebrail: Ben sadece sana tertemiz bir çocuk bağışlamak üzere Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi. 20) Meryem “ bana hiçbir beşer dokunmadığı, iffetsizde olmadığım halde benim nasıl çocuğum olur? “ dedi. 21) Cebrail “ bu iş böyledir, Rabbim buyurdu ki: Bu bana pek kolaydır. Onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet yapalım diye (yaratacağız).”  Bu, önceden hükmü verilmiş bir iş idi.

 

3) Enbiya 91 / 329 - O namusunu bir kale gibi koruyan (Meryem’ i) de an, ona ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu âlemlere bir mucize yapmıştık.

 

Allah Meryem’ i ve oğlunu âlemlere bir mucize yapmıştır ve böyle anılmasını istemektedir.

 

4) Meryem 27 / 306 - Sonra onu yüklenerek kavmine getirdi, ona dediler ki: Ey Meryem, doğrusu sen acayip bir şey getirdin. 28) Ey Harun’ un soy itibarı ile neslinden gelen kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi, anan da iffetsiz bir kadın değildi. 29) Bunun üzerine Meryem çocuğa işaret etti, onlar: “ Biz beşikteki çocukla nasıl konuşuruz? “ dediler. 30) (İsa) dedi ki: “ Ben gerçekten Allah’ ın kuluyum bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı 31) Beni her nerede olsam mübarek kıldı ve hayatta bulunduğum müddet bana namazı ve zekâtı emretti. 32) Beni anneme ihsankar (saygılı) kıldı ve beni azgın bir zorba yapmadı. 33) Hem doğduğum gün, hem öleceğim gün, hem diri olarak kabirden kaldırılacağım gün selamet benim üzerimedir “ 34) İşte hakkında (Yahudi ve Hıristiyanların) ihtilaf edip durdukları Meryem oğlu İsa’ ya dair Allah’ ın sözü budur. 35) “ Allah’ ın çocuk edinmesi asla olmamıştır, o münezzehtir, o bir işi dileyince sadece ona ol der, o da oluverir. 36) Muhakkak ki Allah benim Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir, o halde ona ibadet edin, bu (anlattığım) biricik doğru yoldur. ” 37) Sonra fırkalar (Yahudi ve Hıristiyanlar) kendi aralarında ihtilafa düştüler, artık görülecek bir büyük günün azabı o küfredenlere olsun.  38) Onlar bize gelecekleri gün neler neler işitecekler ve neler görecekler fakat o zalimler, bu gün açık bir sapıklık içindedirler.

 

Bu bölümü bir kez daha incelersek;

Hz. Meryem İsa’ yı yüklenerek kavmine getirdi,

  a) Ona dediler ki Ey Meryem!

                  a) Doğrusu sen acayip bir şey getirdin,

                  b) Baban kötü bir adam değildi,

                  c) Annen de iffetsiz bir kadın değildi.

      b) Bunun üzerine Meryem çocuğa işaret etti,

      c) Onlar; biz beşikteki çocukla nasıl konuşuruz dediler.

      d) İsa (as) bebek olduğu halde bir mucize olarak dedi ki;

                  a) Ben gerçekten Allah’ ın kuluyum,

                  b) Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı,

                  c) Beni her nerede olsam mübarek kıldı, 

                  d) Hayatta bulunduğum müddet bana namazı ve zekâtı emretti,

                  e) Beni anneme ihsankar ve saygılı kıldı,

                  f) Beni azgın bir zorba yapmadı,

                  g) Ve

                             a) Hem doğduğum gün,

                             b) Hem öleceğim gün,

                             c) Hem diri olarak kabirden kaldırılacağım gün selamet benim üzerimedir,

      e) İşte hakkında Yahudi ve Hıristiyanların ihtilaf edip durdukları Meryem oğlu İsa’ ya dair Allah’ ın sözü budur.

      f) İsa (as) devamla;

                  a) Allah’ ın çocuk edinmesi asla olmamıştır, o münezzehtir,

                  b) O bir işi dileyince sadece ona ol der, o da oluverir,

                  c) Muhakkak ki Allah benim Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir,

                  d) O halde ona ibadet edin,

                  e) Bu anlattığım biricik doğru yoldur, dedi,

                  g) Buna rağmen Hıristiyanlar fırkalara ayrıldılar,

                  h) Asırlardır da oğul isnadı ile açık bir sapıklığı yaşayan bu Hıristiyanlar kıyamette de acı gerçekleri görecekler ve işitecekler ayrıca inkârlarının cezasını da çekeceklerdir. 

 

5) Maide 72 / 119 - Andolsun ki gerçekten Allah Meryem oğlu Mesih’ in ta kendisidir diyenler kâfir olmuştur. Oysa Mesih şöyle demiştir: Ey İsrail oğulları! Benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah’ a kulluk ediniz, bilinmeli ki, kim Allah’ a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram etmiştir ve varacağı yer cehennemdir, zalimlerin yardımcıları da yoktur 73) Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler de kâfir olmuştur. Oysa bir olan ilahtan başka ilah yoktur, bu dediklerinden vazgeçmezlerse, içlerinden inkâr edenlere mutlaka elem verici bir azap dokunacaktır. 74) Hâlâ tevbe edip ondan bağışlanmayı dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlayıcı çok merhamet edicidir. 75) Meryem oğlu Mesih bir Resul’ den başka bir şey değildir, ondan öncede Resul’ ler gelip geçti, anası çok tasdik edici bir kadındı, ikisi de yemek yerdi, bak onlara nasıl delilleri açıklıyoruz, sonra bak, nasıl (haktan) çevriliyorlar. 76) De ki: Allah’ ı bırakıp da size ne bir zarar ne de bir fayda verme imkânı olmayan şeylere mi tapıyorsunuz, oysa her şeyi hakkıyla işiten ve bilen Allah’ tır. 77) De ki: Ey kitap ehli! Dininizde haksız yere aşırı gitmeyin önceden sapmış, birçoklarını da saptırmış ve doğru yoldan şaşmış bir toplumun heveslerine uymayın.

 

Dikkat edersek Allah Meryem oğlu Mesih’ in ta kendisidir diyenlerle Allah üçün üçüncüsüdür diyenler de kâfir olmuştur;

      a) Bilinmeli ki kim Allah’ a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram etmiştir,

      b) Meryem oğlu Mesih bir Resul’ den başka bir şey değildir,

      c) Ondan önce de Resul’ ler gelip geçmişti,

      d) Anası çok tasdik edici bir kadındı,

      e) İkisi de yemek yerdi. Bu nedenle ilah olamazlar.

      f) Bu yanlışlıklara inanarak sapıtmış olan bu insanların heveslerine uymamalıdır.

 

6) Meryem 88 / 310 - Yahudilerle Hıristiyanlar; Rahman çocuk edindi dediler 89) Yemin olsun ki, siz çok çirkin bir şey söylediniz 90) Az kalsın söyledikleri sözden gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar parçalanıp yere düşecek. 91) O Rahman’ a çocuk iddia ettiler diye 92) Hâlbuki Rahman’ a çocuk edinmek yaraşmaz. 93) Göklerde ve yerde hiçbir kimse yoktur ki, Rahman’ a kul olarak gelici olmasın. 94) Yemin olsun ki Allah hepsini kuşatmış, sayılarını ve işlerini bilmiştir.

 

Bir kez daha dikkat edersek Yahudiler ve Hıristiyanların her şeyden münezzeh olan Allah’ a çocuk isnat etmekle şirk koşarak, aynı zamanda bu çirkin konuşmalarından dolayı nerdeyse;

      a) Gökler çatlayacak,

      b) Yer yarılacak,

      c) Dağlar parçalanıp yere düşecekti,

      d) Düşmemesi ise Allah’ ın kullarına bir lütfüdür.

      e) Ayrıca gökte ve yerde hiçbir kimse onun huzuruna bir ilah olarak değil ancak bir kul olarak gelecektir.

      f) Şirk koşuldukça Allah’ ın gazaplandığını fakat rahmetinin gazabından fazla olmasından ve peygamberimizi de rahmet olarak göndermesinden ötürü helak edivermiyor.

 

7) Saf 6 / 551 - Bir vakit Meryem’ in oğlu İsa şöyle demişti: Ey İsrailoğulları ben size (gönderilen) Allah’ ın peygamberiyim, önümde (benden önceki) Tevrat’ ın tasdikçisi ve benden sonra gelecek bir peygamberin müjdecisi olarak geldim ki, o peygamberin ismi «Ahmet = Muhammed» dir, sonra İsa onlara mucizelerle gelince; Bu apaçık bir sihirdir dediler. 7) İslam’ a çağrıldığı halde Allah’ a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

                                                                                                

Bir vakit Meryem’ in oğlu İsa şöyle demişti:

      a) Ey İsrail oğulları! Ben size gönderilen Allah’ ın peygamberiyim,

      b) Benden önceki Tevrat’ ın tasdikçisi,

      c) Benden sonra gelecek bir peygamberin (Muhammed as.’ ın) müjdecisi olarak geldim.

 

Not: Bu ayetten anlaşılacağı üzere Hz. İsa’ ya inandım diyen her Hıristiyan’ın onun vermiş olduğu bu müjdeye de inanması gerekmektedir. 

 

8) Maide 111 / 125 - Hani havarilere (Hz. İsa’ ya bağlı olanlara) bana ve peygamberime iman edin diye ilham etmiştim de onlar “ iman ettik, bizim hakiki müslümanlar olduğumuza şahit ol “ demişlerdi 112) Bir vakitte, havariler: “ Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi? ” demişlerdi. İsa da: Eğer mü’min iseniz, Allah’ a ve benim peygamberliğime inanmışsanız, Allah’ tan korkun demişti. 113) Havariler şöyle dediler: İstiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın ve senin bize doğru söylediğini bilelim, böylece mucizelerde şahitlik edenlerden olalım. 114) Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı: Ey Allah’ ım, Rabbimiz! Bize gökten bizim için, hem şu anda yaşayanlarımız, hem de daha sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olacak sofra indir, bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın 115) Allah buyurdu ki: Ben o sofrayı size elbette indiririm fakat ondan sonra içinizden kim nankörlük ederse artık onu âlemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azap ile azaplandırırım.

 

Bir vakit de havariler bir mucize beklentisi ile

      a) Ey Meryem oğlu İsa; Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi? demişlerdi,

      b) İsa (as) da:

                  a) Eğer mü’min iseniz,

                  b) Allah’ a ve benim peygamberliğime inanmışsanız,

                  c) Allah’ tan korkun demişti,

      c) Havariler şöyle dediler:

                  a) İstiyoruz ki ondan yiyelim,

                  b) Kalplerimiz yatışsın,

                  c) Senin bize doğru söylediğini bilelim,

                  d) Böylece mucizelerde şahitlik edenlerden olalım,

      d) Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı:

                  a) Ey Allah’ ım! Rabbimiz, bize gökten bizim için, hem şu anda yaşayanlarımız, hem de daha sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olacak sofra indir,

                  b) Bizi rızıklandır,

                  c) Sen rızık verenlerin en hayırlısısın,

                  e) Allah buyurdu ki:

 

                             a) Ben o sofrayı size elbette indiririm,

                             b) Fakat ondan sonra içinizden kim nankörlük ederse artık onu yarattığım âlemlerde hiç kimseye yapmayacağım bir azap ile azaplandırırım.

 

9) Maide 110 / 125 - O gün Allah şöyle buyuracak: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla, hani seni Cebrail ile desteklemiştim de hem beşikte hem de yetişkin iken insanlara konuşuyordun, hani sana yazı yazmayı, hikmeti, Tevrat’ ı ve İncil’ i öğretmiştim, hani benim iznimle çamurdan kuş biçimi yapıyordun sonra içine üflüyordun da benim iznimle kuş oluveriyordu ve anadan doğma kör ile alacalıyı da benim iznimle iyi ediyordun, hani ölüleri benim iznimle hayata çıkarıyordun, hani senden İsrailoğullarını defetmiştim (seni öldürememişlerdi), kendilerine açık mucizeler getirdiğin zamanda içlerinde küfre varanlar şöyle demişti: Bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir

 

O hesap günü Allah şöyle buyuracak: Ey Meryem oğlu İsa;

      a) Sana ve annene olan nimetimi hatırla,

      b) Hani seni Cebrail ile desteklemiştim de hem beşikte hem de yetişkin iken insanlara konuşuyordun,

      c) Hani sana yazı yazmayı, hikmeti, Tevrat’ ı ve İncil’ i öğretmiştim,

      d) Hani benim iznimle çamurdan kuş biçimi yapıyordun sonra içine üflüyordun da benim iznimle kuş oluveriyordu,

      e) Anadan doğma kör ile alacalıyı da benim iznimle iyi ediyordun,

      f) Hani ölüleri benim iznimle hayata çıkarıyordun,

      g) Hani senden İsrail oğullarını defetmiştim de seni öldürememişlerdi.

 

10) Maide 116 / 125 - Hatırla ki kıyamet gününde Allah şöyle buyuracak: Ey Meryem oğlu İsa! Allah’ ı bırakıp ta beni ve annemi iki ilah edinin diye insanlara sen mi söyledin? (İsa): Seni tenzih ederim hak olmayan sözü söylemek bana yakışmaz, eğer söyledimse muhakkak onu bilirsin, içimde olan her şeyi sen bilirsin, fakat ben senin zatında olanı bilmem, şüphesiz sen gaypları kemal üzere bilensin. 117) Sen bana ne emrettinse ben onlara ondan başkasını söylemedim, hem Rabbim ve Rabbimiz olan Allah’ a kulluk edin dedim ve aralarında bulunduğum müddet üzerlerine gözcü idim, ne zaman ki beni içlerinden aldın, üzerlerinde gözetleyici yalnız sen kaldın, zaten sen her şeye şahitsin. 118) Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır ve eğer kendilerini bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak galipsin ve hükmünde hikmet sahibisin. 119) Allah şöyle buyurur: Bugün doğru söyleyenlerin sadakatleri kendilerine fayda vereceği bir gündür, onlara ağaçları altından ırmaklar akan cennetler var, onlar orada devamlı olarak kalıcıdırlar, Allah kendilerinden razı olmuş onlarda Allah’ tan razı olmuşlardır, işte bu en büyük kurtuluştur.

 

Yine kıyamet gününde Allah şöyle buyuracak: Ey Meryem oğlu İsa Allah’ ı bırakıp da;

      a) Beni,

      b) Ve annemi iki ilah edinin diye insanlara sen mi söyledin?

 

İsa (as) da cevaben;

      a) Seni tenzih ederim, hak olmayan sözü söylemek bana yakışmaz, 

      b) Eğer söyledimse;

                  a) Muhakkak onu bilirsin,

                  b) İçimde olan her şeyi sen bilirsin,

                  c) Fakat ben senin zatında olanı bilmem,

                  d) Şüphesiz sen gaypleri kemal üzere bilensin,

c) Sen bana ne emrettinse ben kendi kendilerine ondan başkasını söylemedim,

d) Hem Rabbim ve Rabbimiz olan Allah’ a kulluk edin dedim,

e) Aralarında bulunduğum müddet üzerlerine gözcü idim,

f) Ne zaman ki beni içlerinden aldın,

g) Üzerlerinde gözetleyici yalnız sen kaldın, zaten sen her şeye şahitsin,

                  a) Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır,

                  b) Eğer kendilerini bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak galipsin ve hükmünde hikmet sahibisin.

 

Allah şöyle buyurur: Bu gün doğru söyleyenlerin sadakatleri kendilerine fayda vereceği bir gündür.

 

Not: Bu bağlamda Hıristiyan’ım diyenler veya başkaları bu sahneleri tekrar tekrar düşünüp bu ayetlere göre doğru kararı vermelidir. Yoksa son pişmanlık fayda vermeyecektir.

 

11) Nisa 156 / 102 - Bir de Yahudilerin İsa’ yı inkâr etmeleri ve Meryem’ e zina isnadı ile büyük bir iftira da bulunup aleyhine sözleri 157) Ve biz Allah’ ın peygamberi olan Meryem oğlu İsa’ yı öldürdük demeleri sebebiyle kendilerini lanetledik, rahmetimizden kovduk. Hâlbuki onlar İsa’ yı öldürmediler ve asmadılar fakat kendilerine bir benzetme yapıldı (onlardan biri İsa şeklinde gösterildi ve bu adam öldürüldü), esasen İsa’ nın katli hakkında kendileri de ihtilafa düşüp kesin bir şüphe içindedirler, onların bu öldürme hadisesine ait bilgileri yoktur, ancak kuru bir zan peşindedirler, onu gerçekten öldürmemişlerdir. 158) Doğrusu Allah onu yükseltip himayesine almıştır, Allah Azizdir, hükmünde hikmet sahibidir. 159) Yahudi ve Hıristiyanlardan hiç kimse yoktur ki ölümünden önce (can çekişirken) İsa’ ya iman etmiş olmasın (fakat hayattan ümit kesme anındaki Hz. İsa’ nın peygamberliğine doğru olarak iman etmeleri onlara bir fayda vermez), İsa ise kıyamet gününde küfürlerinden dolayı aleyhlerine şahit olacaktır.

 

İyi bilinmeli ki Yahudiler;

      a) İsa’ yı inkâr etmeleri,

      b) Meryem’ e zina isnadı ile büyük bir iftira da bulunmaları,

      c) Meryem oğlu İsa’ yı öldürdük demeleri sebebiyle lanetlenmişlerdir,

      d) Onlar;

                  a) İsa’ yı öldürmediler ve asmadılar,

                  b) Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı,

                  c) Onlardan biri İsa şeklinde gösterildi ve bu adam öldürüldü,

e) Esasen İsa’ nın katli hakkında;

                  a) Kendileri de ihtilafa düşüp kesin bir şüphe içindedirler,

                  b) Onların bu öldürme hadisesine ait bilgileri yoktur,

                  c) Ancak kuru bir zan peşindedirler ve onu gerçekten öldürmemişlerdir.

                  d) Doğrusu Allah onu yükseltip himayesine almıştır. Aksine çarmıha gerildiğini iddia eden Hıristiyanlar bu iddiaları ile aslında hem İsa’ yı inkâr etmekte hem de İsa’ nın arkasından gittiklerini zannederek bir çelişkiyi yaşamaktadırlar.

 

Ölüm meleğini görünce Yahudi ve Hıristiyanlardan her biri;

      a) Can çekişirken İsa’ ya iman ederler,

      b) Fakat hayattan ümit kesme ve ölüm anındaki iman etmeleri onlara bir fayda vermez.

 

İsa (as) ise kıyamet gününde sözde arkasından gelenlere küfürlerinden dolayı aleyhlerine şahit ve davacı olacaktır.

 

12) Zuhruf 61 / 493 - Kuşkusuz İsa kıyamet (in kopacağın) a dair bir bilgi (ve alamet) dir…

 

Hz. İsa’ nın İncil’ le beraber bir mucize olarak gönderilişi kıyametin gerçekten kopacağına dair bir delildir.

 

13) Al- i İmran 64 / 57 - De ki: Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda eşit olan (bizi bir çizgide tutan) bir söze gelin. Şöyle ki; Allah’ tan başkasına tapmayalım, ona hiçbir şeyi ortak tutmayalım ve Allah’ ı bırakıp birbirimizi ilah edinmeyelim eğer yüz çevirirlerse, o vakit siz de:      “ şahit olun ki biz müslümanlarız ” deyin. 

 

Bu ayet ehli kitabı birbirine değil yalnız Allah’ a tapmaları için birbirleri ile diyalog kurmaya çağırmaktadır. Kabul etmezlerse inananlara biz müslümanız demeleri emredilmektedir.

 

Not: Buna bir örnek verirsek Hz. Ömer’ in bir gün Tevrat’ tan bir bölüm okurken peygamberimizin okumasını bıraktırması ve şu an Musa gelseydi onun da bana uyması gerekirdi buyurmasından anlaşılıyor ki şu anda İsa da gelse onun da peygamberimize uyması gerekirdi. Bu nedenle kafa karıştırmaktan başka işe yaramayan tahrif edilmiş Tevrat ve İncil araştırılması yerine korunmuş ve kıyamete kadar korunacak olan Kur’an’ ın araştırılmasının gerekli olduğu anlaşılmaktadır.

 

Büyük şehirlerde farklı dinlere mensup insanlar zorunlu olarak ekonomik, kültürel, sosyal bir ortamda yaşıyorlar. Bu yaşam içinde olumlu intiba din mensupları arasında diyaloga götürürken, olumsuz intiba ise bunu engeller.

 

14) Maide 82 / 120 - ... Sevgi bakımından mü’minlere en yakın olanlarını da biz Hıristiyan’ız diyenleri bulacaksın. Bunun sebebi şu: Çünkü onların içinde bilgin keşişler ve dünyayı terk eden rahipler vardır, hakikaten onlar hakkı kabul hususunda büyüklenmez ve kibirlenmezler 83) Peygambere indirileni (Kur’an’ ı Hıristiyanların anlayışlıları) dinledikleri zaman hakkı anladıklarından ötürü gözlerinin yaşla dolup boşandığını görürsün, onlar şöyle derler: Ey Rabbimiz! İman ettik. Şimdi bizi şahadet getirenlerle beraber yaz 84) Bütün emelimiz Rabbimizin bizi salih kimseler arasına koyması iken niye biz Allah’ a ve bu bize gelen Peygamberle Kur’an’ a iman etmeyelim? 85) İşte böyle demelerine karşı Allah da kendilerine sevap olarak ağaçları altından ırmaklar akan cennetleri verdi ki içlerinde ebediyen kalıcı haldedirler. İşte iyilik yapanların mükâfatı budur.

 

Müslümanlar kültürlü Hıristiyanlarla diyalog yollarını aramalıdırlar, çünkü

      a) Sevgi bakımından mü’minlere en yakın olarak “Biz Hıristiyan’ız” diyenleri bulacaklar,

      b) Onların içinde bilgin keşişler ve dünyayı terk eden rahipler vardır,

      c) Hakikaten onlar hakkı kabul hususunda büyüklenmez ve kibirlenmezler,

      d) Kur’an’ ı dinledikleri zaman ilmin inanmayı gerektirdiğini görerek gerçekten hakkı anlamalarından ötürü gözleri yaşla dolup boşalır,

      e) Onlar bir de şöyle derler: Ey Rabbimiz!

                  a) İman ettik,

                 b) Şimdi bizi şahadet getirenlerle beraber yaz,

                  c) Bütün emelimiz Rabbimizin bizi salih kimseler arasına koymasıdır.

 

Not: Hıristiyanlar veya benzerleri bu ayetler ışığında Hz. İsa’ yı Kur’an’ a göre tanıdıklarında ve İslam’ dan uzak yaşayan insanların her türlü imkanlarına rağmen bunalımdan kurtulamayışlarını, buna karşı müslümanların ise tüm imkansızlıklara ve geri bırakılmalarına rağmen kanaatkar, cömert ve mutlu yaşadıklarını görürlerse Allah’ ın izniyle hidayete ermelerini umarız.

 

Hz. MERYEM OLAYINA NASIL BAKMALIYIZ? SORUSUNA

BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Hz. Meryem annesi tarafından Allah’ a adanmıştır,

2) Annesi ona Allah’ ın kulu manasına gelen Meryem ismini vermiş ve şeytanın şerrinden korunması için de Allah’ a dua ile havale etmiştir,

3) Allah da onu kabul etmiş ve Zekeriya (as) aracılığıyla güzel bir bitki gibi yetiştirmiştir,

4) Zekeriya (as) ne zaman onun yanına mihraba girse Meryem’ in yanında Allah’ ın mucize olarak gönderdiği bir rızkı bulurdu,

5) Meryem namusunu bir kale gibi korumuştur,

6) Allah hem Meryem’ i hem de İsa’ yı bir mucize yapmıştır.

 

Hz. İSA OLAYINA NASIL BAKMALIYIZ? SORUSUNA

BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Hz. Meryem’ in işareti ile Hz. İsa beşikte konuşarak dedi ki;

                  a) Ben gerçekten Allah’ ın kuluyum, bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı, beni her nerede olsam mübarek kıldı,

                  b) Hayatta bulunduğum müddetçe bana namazı ve zekâtı emretti,

                  c) Beni anneme ihsankar (saygılı) kıldı ve beni azgın bir zorba yapmadı,  

                  d) Hem doğduğum gün, hem öleceğim gün, hem de diri olarak kabirden kaldırılacağım gün selamet benim üzerimedir,

                  e) Allah’ ın çocuk edinmesi asla olmamıştır, o münezzehtir ve o bir işi dileyince sadece ona ol der, o da oluverir,

2) Allah Meryem oğlu Mesih’ in ta kendisidir diyenler kâfir olmuştur,

3) Kim Allah’ a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram etmiştir,

4) Allah üçün üçüncüsüdür diyenler de kâfir olmuştur,

5) Meryem oğlu Mesih bir Resulden başka bir şey değildir, ondan önce de Resuller gelip geçti, anası çok tasdik edici bir kadındı, ikisi de yemek yerdi,

6) Yahudilerle Hıristiyanlar; Rahman çocuk edindi dediler, yemin olsun ki O Rahman’ a çocuk iddia etmekle siz çok çirkin bir şey söylediniz, az kalsın söyledikleri sözden gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar parçalanıp yere düşecekti, hâlbuki Rahman’ a çocuk edinmek yaraşmaz, göklerde ve yerde hiçbir kimse yoktur ki, Rahman’ a kul olarak gelici olmasın.

7) Bir vakit Meryem’ in oğlu İsa şöyle demişti: Ey İsrail oğulları ben size (gönderilen) Allah’ ın peygamberiyim, önümde (benden önceki) Tevrat’ ın tasdikçisi ve benden sonra gelecek bir peygamberin müjdecisi olarak geldim ki, o peygamberin ismi «Ahmet = Muhammed» dir,

8) Ayrıca Allah kıyamet gününde İsa’ ya şöyle buyuracak: Ey Meryem oğlu İsa, Allah’ ı bırakıp ta beni ve annemi iki ilah edinin diye insanlara sen mi söyledin? (İsa): Seni tenzih ederim hak olmayan sözü söylemek bana yakışmaz, eğer söyledimse muhakkak onu bilirsin, içimde olan her şeyi sen bilirsin, fakat ben senin zatında olanı bilmem, şüphesiz sen gaypleri kemal üzere bilensin, sen bana ne emrettinse ben kendilerine ondan başkasını söylemedim, hem Rabbimi ve Rabbimiz olan Allah’ a kulluk edin dedim,

9) Nihayet onlar İsa’ yı öldürmediler ve asmadılar fakat kendilerine bir benzetme yapıldı (onlardan biri İsa şeklinde gösterildi ve bu adam öldürüldü), esasen İsa’ nın katli hakkında kendileri de ihtilafa düşüp kesin bir şüphe içindedirler, onların bu öldürme hadisesine ait bir bilgileri yoktur, ancak kuru bir zan peşindedirler, onu gerçekten öldürmemişlerdir. Doğrusu Allah onu yükseltip kendi himayesine almıştır,

10) Unutmamalı ki Yahudi ve Hıristiyanlardan hiç kimse yoktur ki ölümünden önce  (can çekişirken) İsa’ ya iman etmiş olmasın (fakat hayattan ümit kesme anındaki Hz. İsa’ nın peygamberliğine doğru olarak iman etmeleri onlara bir fayda vermez),

11) Hz. İsa kıyamet gününde küfürlerinden dolayı onların aleyhine şahitlik yapacaktır,

 

Sonuç olarak

Hz. İsa’ nın İncil’ le beraber bir mucize olarak gönderilişi kıyametin gerçekten kopacağına dair bir delildir. Buna rağmen bugün Meryem, İsa ve Pavluscu Hıristiyanları karşılaştırırsak tamamen ayrı ayrı vadilerde olduklarını görürüz. Şöyle ki;

Meryem; gerçekten Allah’ a adanmış, Allah’ ı tasdik etmiş ve ona sığınmış, kendini ibadete vermiş, çok takva yaşayarak namusunu, iffetini korumuş ve Kur’an da övülmüşken onu takip ettiğini söyleyen Hıristiyan kadınlarda ise Meryem’ in bu özelliklerini görememekteyiz.

      Hz. İsa; mucize kılınmış,  peygamberlik ve kitap verilmiş, namaz ve zekât emredilmiş, görevini tam olarak yerine getirmiş, annesine karşı azgınlık ve zorbalık yapmamış, peygamberimizin geleceğini müjdelemiş, ben Allah’ ın kuluyum, Allah’ ın çocuk edinmesi asla olmamıştır açıklamasında bulunmuştur.

      Ayrıca onlar İsa’ yı öldürmediler biz onu katımıza aldık buyrulmasına rağmen bugünkü Pavluscu Hıristiyanlar bunların hiçbirini kabullenmeyerek ve İsa’ nın ve Meryem’ in yaptığı ibadetleri yapmadıkları gibi sadece kuru bir zan ve Haçlılık peşinde gittikleri görülmektedir.

Hz. İsa fakirlik nedeniyle yeşillik ve meyve ile yetindiği halde onun takipçileri olduğunu söyleyenler ise debdebe ile içki, eğlence, rezalet içinde teslise yani şirke çağırmaktadırlar. Bu da onların İsa’ yı hakkı ile tanımadıklarını, takip etmediklerini ama geçim kaynağı yaptıklarını göstermektedir.