KONUYU OKU
23. TAKVA BİLİNCİ
Takva Bilinci

TAKVA BİLİNCİ

 

1) Al- i İmran 133 / 66 - Rabbinizin mağfiretine ve eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun, o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır.

 

            2) Bakara 2 / 1 - O kitap (Kur’an); onda asla şüphe yoktur, o (muttakiler) sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. 3) Onlar gaybe inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz mal ve rızıktan Allah yolunda harcarlar.

 

            Mü’minler, tüm yaratıklardaki ilahi sanata bakarak;

      a) Bir yandan Kur’an’ ı inceleyerek,

      b) Diğer yandan peygamberimizi ve mucizelerini düşünerek;

                  a) Gaybe ( Allah’ a, ahirete, cin ve meleklere vs. ) inanırlar,

                  b) Namazı kılarlar,

                  c) Allah’ ın verdiği evladı, malı, canı, ilmi, zamanı vs. Allah yolunda hizmete sunarak cennete koşuşurlar.

 

3) Bakara 177 / 26 - (Ey ehli kitap!) Yüzlerinizi (ibadet maksadıyla) doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik (için yeterli) değildir. Fakat iyilik o kimsenin (iyiliği) dir ki (onlar) Allah’ a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman ederler, ona (o elindeki) mala olan sevgisine rağmen (Allah sevgisinden ötürü) malı akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve kölelere verir, namazı hakkı ile eda eder ve zekâtı verir ve (onlar) söz verdikleri zaman sözlerini yerine getirenler ve sıkıntı (fakirlik), hastalık ve savaşın şiddetli anında sabredenlerdir. İşte onlar doğru olan kimselerdir ve yine onlar gerçekten takva sahibi olanlardır.

 

Takva olan insanlar Allah’ a olan sevgilerini her şeyin üzerinde tutar ve bu sevgi ile sahip olduğu imkânları muhtaçlara sunar, verdiği sözleri yerine getirir, barışta ve savaştaki tüm sıkıntılara da sabreder.

 

4) Al- i İmran 15 / 51 - De ki: Size bunlardan (nefsin arzularına hoş gelen geçici dünya menfaatlerinden ) daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahipleri için, Rableri katında, zemininden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve bir de Allah’ ın hoşnutluğu vardır. Allah kulları çok iyi görür. 16) Bu takva sahipleri; Ey Rabbimiz! Biz inandık, sen bizim günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru, diyenler 17) Sabredenler, doğru olanlar, huzurda boyun büküp duranlar, hayır için mal harcayanlar ve seher vakitlerinde Allah’ tan bağışlanmalarını dileyenlerdir.

 

5) Tevbe 119 / 205 - Ey mü’minler! Allah’ tan korkun (fenalıklardan sakının), imanda ve sözünde doğru olanlarla beraber olun.

 

Mü’minler;

      a) Takva olmak için günahlardan sakınmalı,

      b) Takvayı sürdürebilmek için de imanda ve sözünde doğru olanlarla, söz ve hareketi ile çelişmeyenlerle beraber olmalıdırlar.

 

6) Hucurat 13 / 516 - Ey insanlar! Gerçek şu ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık, sizi birbirinizle tanışasınız diye büyük büyük toplumlara ve küçük küçük kabilelere ayırdık, bilin ki Allah katında en değerliniz ona karşı gelmekten en çok sakınanızdır, Allah her şeyi hakkıyla bilen ve her şeyden haberi olandır.

 

Allah;

      a) Tanınmaları için insanları küçük büyük toplumlar halinde yaratmıştır,

      b) Üstün olma şerefini de takvalılara yani haramlardan, şüpheliden ve şirkten kaçınanlara vermiştir.

 

7) Muhammed 17 / 507 - (İman etmekle) hidayeti kabul edenlere gelince (onlar seni her dinledikçe ) Allah onların hidayetini artırmakta ve kendilerine takvalarını ilham etmektedir

 

8) Araf 200 / 175 - Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah’ a sığın çünkü o işitendir, bilendir 201) Takvaya erenler var ya onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda (Allah’ ın emir ve yasaklarını, azabını) hatırlayıp hemen gerçeği görürler.

 

9) Araf 26 / 152 - Ey Âdemoğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık, takva elbisesi; işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ ın ayetlerindendir, belki düşünüp öğüt alırlar (diye onları indirdi).

 

Allah insanlar için;

      a) Hem üzerlerini örtecek, hem de güzel gösterecek maddi ve manevi elbiseler yaratmıştır,

      b) Takva elbisesi ise;

                  a) Haram maldan ve günah hareketlerden,

                  b) Şirkten ve herhangi bir şeyi Allah’ a ortak edecek kadar kutsamaktan,

                  c) Şüpheli şeylerden yani yiyeceği, kullanacağı veya hayrına vereceği şeylerin hırsızlık veya haram karışımı olmamasına dikkat ettiren koruyucu manevi bir elbisedir.

 

10) Al- i İmran 134 / 66 - (O takva sahipleri ki) bollukta ve darlıkta harcayıp yedirenler, öfkelerini yutanlar, insanların kusurlarını bağışlayanlardır,

 

11) Maide 8 / 120 - Ey mü’minler! Allah için hakkı ayakta tutan hâkimler ve adaletle şahitlik eden kimseler olun, bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe götürmesin, adalet yapın ki o takvaya en çok yakın olandır, Allah’ tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

 

12) Kaf 31 / 518 - Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmış bulunacak 32) İşte bu sizin (dünyada) vaat olunduğunuz şey, her tevbe eden, Allah’ ın emrini gözeten için 33) Gayb de; Rahman’ a iç saygısı duyan ve halis bir kalp ile gelen kimseler için.

 

13) Kasas 83 / 394 - İşte ahiret yurdu; biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz, en güzel akıbet takva sahiplerinindir.

 

14) Zuhruf 67 / 493 - ( Küfürde birleşip sevişen ) dostlar o gün birbirlerine düşmandırlar, takva sahipleri ise müstesnadır.

 

15) Tevbe 44 / 193 - Allah’ a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla, canlarıyla savaşmaktan (geri kalmak için) senden izin istemezler, Allah takva sahiplerini pekiyi bilendir 45) Ancak Allah’ a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kuşkuları içinde bocalayanlar senden izin isterler.

 

Takva Allah için yapılan bir işte bahane üretmeden ve kaytarmadan en zor şartlarda bile sorumluluğunu yerine getirmektir.

 

16) Araf 96 / 162 - O (peygamberlerin gönderildiği) ülkelerin halkı, insanlar (günahtan) sakınsalardı elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapılarını açardık fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları (azapla) yakalayıverdik.

 

Allah peygamberler gönderdiği ve helak ettiği ümmetlerden haber verirken;

      a) Eğer onlar her türlü haramdan, şüpheliden ve şirkten sakınsalardı yani takva olsalardı, yerden ve gökten bereketler yağdırırdık,

      b) Fakat onlar gelen peygamberleri yalanladılar, biz de onları helak ettik buyuruyor.

 

17) Nahl 128 / 280 - Gerçekten Allah takva sahipleri ile ve ihsanda bulunan insanlarla beraberdir.

 

Takvanın ruhbanlıkla ilişkisinin olmadığını anlamak için aşağıdaki ayete dikkatle bakmalıdır.

 

1) Hadid 27 / 540 - ... Bir de (malı ve evliliği hor görerek, çileyi kutsayarak, insanların fitnesinden kaçıp, sırf ibadete koyulmak olan) Ruhbaniyet ki bunu onlar icat ettiler. Biz onu üzerlerine farz kılmamıştık, ancak Allah rızasını aramak için (bu icadı) yaptılar sonra da ona gereği gibi riayet etmediler (Ruhbaniyete; teslisi, ittihadı ve küfrü ilâve ile onu zayi ettiler), biz de içlerinden iman etmiş olanlara mükâfatlarını verdik, çokları ise yoldan çıkmış fasıklardır (kâfirlerdir).

 

Allah kendisinin rızasını kazanmak maksadıyla dünyadan el etek çekip insanların fitnesinden kaçarak sırf ibadete koyulmak olan Ruhbanlığı ise emretmemiştir. Bu nedenle ruhbanlık ve ruhbanlığa benzemeye çalışmak takva değildir.

 

2) Maide 2 / 105 - … İyilik ve takva üzere yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın, Allah’ tan korkun çünkü Allah’ ın azabı çok şiddetlidir.

 

Müslümanlar iyilikte, haramdan, şüpheliden ve şirkten kaçınmada yardımlaşacaklar. Fakat günah işlemekte ve birbirine düşmanlık konusunda kesinlikle yardımlaşmayacaklar.

 

TAKVALI OLMAK İÇİN NELER YAPMALIDIR? SORUSUNA

BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Gaybe inanmak,

2) Namaz kılmak ve zekât vermek,

3) Mala düşkünlüğüne rağmen Allah sevgisinden ötürü infak etmek,

4) Fenalıklardan sakınmak,

5) İmanda, duada, sıkıntıda, hastalıkta ve savaşta sabretmek,

6) İmanda ve sözünde durmak ve doğru olanlarla beraber olmak,

7) Allah’ tan en çok korkmak ve korkanlar içinde bulunmak,

8) Takvanın ilham edildiği kimseler arasına girmek,

9) Hiçbir hataya müsaade etmeyen, ayetlerle süslü takva elbisesini giymek,

10) Bollukta da darlıkta da içten sıkıntı duymadan ikram etmek, öfke yutmak ve kusur bağışlamak,

11) Hiçbir kin ve öfkenin adaletsizliğe götüremediği bir kişi olmak,

12) Günahlarına tevbe eden, Allah’ a içten saygı duyan, pürüzsüz bir kalp sahibi olmak,

13) Gururlanmamak ve bozgunculuk yapmamak,

14) Ahirette birbirlerine davacı ve düşman olmayacakları şekilde yaşamak,

15) Hiçbir konuda görevden kaçmamak ve kaytarmamak,

16) Seherlerde günahlarının bağışlanması için Allah’ tan mağfiret istemek,

17) Dünyada iken bereket kapılarını açtırmak ve gazaba uğramamak,

18) Günahlardan sakınmak ve iyilik yapanlardan olmak fakat kötülükten yana olmamak.

 

Sonuç olarak takva bilinci için Allah’ın El-Hasib ve El-Adl isimlerinden faydalanarak;

1) Allah’ a kendini çok yakın hissetmek ve Allah sevgisinde zirveye ulaşmak,

2) Allah için gizli ve açık düşmanla mücadeleyi sürdürmek,

3) Kalbe hiçbir şüphe ve kötülüğü ibadete de ciddiyetsizliği yaklaştırmamak,

4) Hiçbir hatada ısrar etmemek, buna karşı infakı sürdürmek,

5) Günahına üzülüp hayırlarına sevinmek,

6) Kimseyi kusurları ile değerlendirmemek fakat Allah için sevip Allah için buğzetmek,

7) Bir köşeye çekilip içe kapanarak insanlardan kaçıp kopmamak,

8) Dikenlerden sakınır gibi her türlü haramdan, şüpheliden ve şirkten sakınmak,

9) Şeytana, nefse ve düşmanlara karşı uyanık olmak,

10) Hayır yarışında daima önde bulunmak vs gibi hayatın her alanında bir aktifliktir.

11) Ayrıca Allah ın sevmemesinden korkmak ve kesinlikle dünyevileşmemektir.