KONUYU OKU
DOSDOĞRU YOLUN İLKELERİ (FATİHA)
06- Nimetlenen İnsanlardan Peygamberlerin Özellikleri

 ALLAH’IN NİMETLENDİRDİĞİ KULLARINDAN OLAN

PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ

 

Araf 23- Âdem ile eşi dedi ki; Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan kesinlikle hüsrana uğrayanlardan oluruz.

 

Meryem 54- Bu Kitapta İsmail hakkında anlattıklarımızı da hatırla. O sözünün eri idi ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. 55- O yakınlarına namaz kılmayı ve zekât vermeyi emrederdi. O Rabbinin hoşnutluğunu kazanmış bir kişi idi. 56- Bu Kitapta İdris hakkında anlattıklarımızı da hatırla o son derece doğru sözlü ve dürüst bir peygamberdi. 57- Onu yüce bir konuma çıkarmıştık. 58- Bunlar nimete erdirdiği kimselerdir. Bunların kimi Âdem soyundan, kimi Nuh ile birlikte gemiye bindirdiklerimizin soyundan, kimi de İbrahim ile İsrail'in soyundan gelen peygamberler ile doğru yola ilettiğimiz seçkin müminlerdir. Bunlar rahmeti bol Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.

 

Sad 44- …Gerçekten O (Eyyüp) çok sabırlı bir kulumuzdu, daima Allah'a yönelirdi. 45- Ey Muhammed! Güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup'u da an.   46- Biz onları Ahiret yurdunu düşünen, gönülden bağlı kullar yaptık. 47- Onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı kimselerdir. 48- İsmail'i, Elyas'ı, Zülkif'i de an. Hepsi iyilerdendir.

 

Yusuf 86- Hz. Yakup, oğullarına dedi ki; “ Ben acımı ve ızdırabımı yalnız Allah'a şikâyet ediyorum ve ben Allah hakkında sizin bilmediklerinizi biliyorum. ”

 

Yusuf 33- Yusuf dedi ki: "Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni davet ettikleri şeyden daha sevimlidir. Eğer sen, bu kadınların tuzaklarını benden uzak tutmazsan, ben onların tuzağına düşerim ve cahillik edenlerden olurum".

 

Yusuf 91- Kardeşleri; “Vallahi, Allah seni bize üstün kıldı, biz hep suçlu idik” dediler...          92- Yusuf dedi ki: “ Bugün size kınama yok, Allah günahlarınızı bağışlar, O merhametlilerin en merhametlisidir. ”

 

Yusuf 101- “ Ey Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim sensin, benim canımı müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat! ”

 

Enbiya 85- İsmail'i, İdris'i ve Zülkif’i de hatırla. Bunların her üçü de sabırlı kimselerdi. 86- Her üçünü de rahmetimizin kapsamına aldık. Onlar gerçekten salih kullarımızdandı.  87- Zunnun'a ( Yunus‘ a ) gelince hani o öfke içinde yurdundan ayrılırken artık bizim kendisini sıkıntıya uğratmayacağımızı sanmıştı. Fakat sonra karanlıklar içinde “ Senden başka ilah yoktur, sen her türlü noksanlıktan münezzehsin, ben gerçekten bir zalim oldum ” diye bize seslendi. 88- Bunun üzerine duasını kabul ederek kendisini içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte müminleri böyle kurtarırız. 89- Zekeriya’yı da hatırla. Hani O Rabbine: “ Ya Rabbi, beni tek, evlatsız bırakma, gerçi en hayırlı mirasçı sensin, her şey sonunda sana kalacaktır ” diye seslendi. 90- Biz de duasını kabul ederek kendisine Yahya'yı armağan etmiş, eşini geçimli ve doğurgan yapmıştık. Bütün bu peygamberler iyi işler yapmaya koşarlar, umut ve korku içinde bize dua ederler, bize gönülden saygı beslerlerdi.

 

Al-i İmran 79- Hiçbir insana yakışmaz ki kendisine kitap, yetki ve peygamberlik verildikten sonra insanlara dönsün de “ Allah'ı bırakarak bana kul olunuz ” desin; tersine ona yakışan söz; “ Okuyup öğrendiğiniz bu kitap gereğince Allah 'a kul olmayı benimseyiniz ” demektir.

 

Al-i İmran 161- Hiçbir peygambere ganimet malını gizlemesi (devlet-millet malını aşırması) yaraşmaz. Kim böyle bir aşırma ve ihanette bulunursa kıyamet günü aşırdığını boynuna yüklenerek getirir. Sonra da herkese kazandığının karşılığı tastamam ödenir, onlar haksızlığa da uğramazlar.

 

Nahl 35 - … Peygamberlerin vazifesi, ancak açık-seçik bir tebliğden, ibarettir.

 

Araf 59- Nuh'u soydaşlarına peygamber olarak gönderdik. Onlara dedi ki: “ Ey soydaşlarım, Allah'a kulluk ediniz, O'ndan başka bir ilâhınız yoktur, sizin hesabınıza büyük günün azabından korkuyorum. ” 60- Soydaşlarının ileri gelenleri ona “ senin açık bir sapıklık içinde olduğunu görüyoruz ” dediler. 61- Nuh onlara dedi ki: “ Ey soydaşlarım, bende bir sapıklık yoktur. Tersine tüm varlıkların Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim. ” 62- Size Rabbimin mesajlarını iletiyorum, size öğüt veriyorum ve Allah' tan gelen vahiy sayesinde sizin bilmediğinizi biliyorum. 63- Kötülüklerden sakınasınız ve bu sayede merhamete eresiniz diye sizi uyarmak için içinizden biri aracılığı ile Rabbinizden size mesaj gelmiş olması tuhafınıza mı gitti?

 

İsra 3- Ey Nuh'la beraber gemiye taşıyarak kurtardığımız kimselerin soyundan olanlar! Doğrusu o çok şükredici bir kuldu.

 

Araf 67- Hud onlara dedi ki: Bende bir aptallık yoktur, tersine tüm varlıkların Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim. 68- Size Rabbimin mesajlarını iletiyorum, sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim.

 

Taha 25- Musa dedi ki: “ Ey Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver, 26- İşimi kolaylaştır, 27- Dilimden düğümü çöz 28- Ki, sözümü iyi anlasınlar. 29- Bir de bana ailemden bir vezir ver. 30- Kardeşim Harun'u (ver). 31- Onunla arkamı kuvvetlendir. 32- (Elçilik) işimde onu bana ortak et. 33- Ki seni çok tespih edelim. 34- Seni çok analım. 35- Şüphe yok ki sen bizi görüp duruyorsun. “ 36- Allah buyurdu: “ Ey Musa! Dilediğin (şeyler) sana verildi. "

 

Ahzab 39- O Peygamberler Allah'ın buyruklarını tebliğ ederler, Allah’ tan korkarlar ve O‘ndan başka kimseden korkmazlar. Allah hesap görücü olarak yeter.

 

Araf 90- Soydaşlarının ileri gelenleri “ Eğer Şuayb'a uyarsanız, kesinlikle hüsrana uğrar, mahvolursunuz “ dediler.  91- Bu arada ani bir yer sarsıntısına tutuldular da oldukları yerde yığılıp kalıverdiler. 92- Şuayb'ı yalanlayanlar, sanki yurtlarında hiç oturmamış gibi oldular. Şuayb'ı yalanlayanlar, asıl hüsrana uğrayanlar, asıl mahvolanlar oldular. 93- Bunun üzerine Şuayb onlara sırt çevirdi ve “ Ey soydaşlarım, size Rabbimin mesajlarını ilettim, öğüt verdim, şimdi kâfir bir topluma nasıl acıyabilirim? ” dedi.

 

Bakara 127- Hani İbrahim ile İsmail, Kâbe'nin duvarlarını yükseltirlerken söyle dua etmişlerdi: “ Ey Rabbimiz, yaptığımızı kabul et, hiç şüphesiz sen her şeyi işiten ve bilensin. 128- Ey Rabbimiz, ikimizi de sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yollarımızı göster, tevbemizi kabul buyur. Hiç şüphesiz sen tevbeleri kabul edensin ve çok merhametlisin. 129- Ey Rabbimiz, içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak, Kitab'ı ve hikmeti öğretecek, kendilerini kötülüklerden arıtacak bir peygamber gönder. Hiç şüphesiz sen azizsin ve hikmet sahibisin. ” 130- Benliğini aşağılığa mahkûm edenler dışında İbrahim'in dininden kim yüz çevirir. Andolsun ki, biz onu dünyada seçkinlerden kıldık. O Ahirette de salihler arasındadır. 131- Hani Rabbi ona; “ Teslim ol ” buyurunca o da; “ Ben âlemlerin Rabbine teslim oldum ” dedi.

 

Al-i İmran 67- İbrahim ne yahudi ve ne de hıristiyan idi. O dosdoğru bir müslümandı. Müşriklerden değildi.

 

Furkan 56- Ey Muhammed, biz seni sırf müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. 57- De ki: Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ancak, Rabbine bir yol edinmek isteyen kimseler (olmanızı istiyorum.)

 

Şura 52- İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir? İman nedir? bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola götürüyorsun.

 

Cuma 2- Ümmiler arasından kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen Allah'tır. Hâlbuki onlar daha önceleri apaçık bir sapıklık içindeydiler. 3- Bu peygamber yine onlardan olup henüz kendilerine yetişmemiş bulunan başka insanlara da gönderdik. O Azizdir, Hâkimdir. 4- Bu (Peygamberlik) Allah'ın dilediğine verdiği lütuftur. Allah büyük lütuf sahibidir.

 

Tevbe 128- Size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya düşmeniz ağırına gider, size son derece düşkün, müminlere karşı şefkatli ve merhametlidir.


PEYGAMBERLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR? SORUSUNA

AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1- Sürekli tevbe ederek Allah ile yakınlaşma içinde olmaları

2- Doğru ve dürüstlükle sözlerinin eri olmaları

3- Allah korkusundan ağlayarak secdeye kapanmaları

4- Sabırlı, azimli ve güvenilir olmaları

5- Dertlerini, acılarını ona buna değil Allah’a şikâyet etmeleri

6- Ahlaksız bir teklifi kabul etmektense zindanı tercih etmeleri

7- Kınayıcı değil uyarıcı ve affedici olmaları

8- Allah’ı eksikliklerden tenzih ederek çok dua etmeleri

9- Ahireti düşünerek hep iyiliklere koşmaları

10- Umut ve korku arasında yaşamaları

11- Allah’tan başka hiç kimseden kokmamaları

12- Allah’a gönülden bağlanıp saygı duymaları

13- Davalarına asla ihanet etmemeleri

14- Davalarında ilahlık taslamamaları ve yanına yardımcı istemeleri

15- Çok zeki, akıllı ve uyanık olmaları

16- Vahiyle bizim bilmediklerimizi bilmeleri

17- Tebliğ görevlerini tam yapmaları

18- Çok sadık ve şükredici olmaları

19- Sözlerinin etkili olması için dua etmeleri

20- Halkın hidayetini ve gelecek neslin imanlı olmasını istemeleri

21- Yaptıkları hayırlarla gururlanmayıp kabulü için niyazda bulunmaları

22- Allah’a içtenlikle ve kararlılıkla teslim olmaları

23- Hizmetlerine karşılık ücret almaktan kaçınmaları

24- Gösterişten, şirkten ve günahtan uzak durmaları

25- İnsanları vahiyle eğitip maddeten ve manen temizlenmelerine çalışmaları

26- İnananların üzerine titremeleri ve onlara çok düşkün olmaları

27- İnananların çilelerine üzülmeleri ve onlara hayır duasında bulunmaları

 

Not:

Her müslüman

bu örnek davranışları

tekrar tekrar inceleyerek

yaşamında

benimsemeli ve uygulamalıdır.