KONUYU OKU
22. ZİKİR VE SÜREKLİ HATIRLAMA
Zikir Ve Sürekli Hatırlama

ZİKİR VE SÜREKLİ HATIRLAMA

 

           1) Ahzab 41 / 422 - Ey iman edenler! Allah’ ı çokça zikrediniz.

 

           Allah’ ı birçok boyutlarda anarak, ilmi veya hayırlı işlerle uğraşarak gıybet veya boş sözlere zaman bırakmamalıdır.

 

2) Ankebut 45 / 400 - ... Allah’ ı zikretmek (namaz) ise muhakkak en büyük (ibadet) tir, Allah yapmakta olduklarınızı bilmektedir.

 

Namazın imandan sonra en büyük zikir olduğu unutulmamalıdır.    

 

3) Bakara 152 / 22 - Öyle ise (yalnızca) beni anın, ben de sizi anayım ve (yalnızca) bana şükredin ve (sakın) nankörlük etmeyin.

 

Kim Allah’ ı anarsa Allah da onu meleklerinin yanında anar. Bu nedenle biz de Allah’ ı çok anarak hem yüceltmeli hem de yücelmeliyiz.

 

İnsanlar;

      a) Allah’ ı tanıdıkça sever,

      b) Sevdikçe de anar.

      c) Çünkü insanın doğası sevdiğini anmadan edemez.

      d) Bu nedenle Allah’ ı hakkıyla tanımaya çalışmalıdırlar. 

 

4) Ahzab 21 / 419 - … Allah’ ı çok zikredenler için size Allah’ ın Resulünde Allah’ ın hoşnutluğunu sağlayan, takip edeceğiniz pek güzel bir örnek vardır.

Peygamberimizin günlük yaptığı ibadetler yanında örnek alınması ve yapılması gereken ve kendisinin de yaptığı ve tavsiye ettiği zikirlerden hadis kaynaklarına göre bazıları şunlardır (Kaynak: İslam Tarihi M. Asım KÖKSAL C 11, Sayfa 380);

 

Esmâ-ül Hüsna (günde bir kere)

Lâ İlâhe İllâllah (sayısız olarak )

Allah’ u Ekber (sayısız olarak, buna ilaveten namazlardan sonra 33 kere)

Elhamdülillâh (sayısız olarak, buna ilaveten namazlardan sonra 33 kere)

Sübhânallâh (sayısız olarak, buna ilaveten namazlardan sonra 33 kere)

Sübhânallâhi ve bihamdihî (günde 100 kere)

Lâ ilâhe illâllâhü vahdehû lâ şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’ in kadîr (günde 100 kere)

Allâhümmağfirlî vetüb aleyye inneke entetevvâbürrahîm (günde 100 kere)

Allâhümme ente Rabbi lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vagdike mestatagtü eûzü bike min şerri mâsanagtü ebûu leke bi nigmetike aleyye ve ebûu bi zenbi fagfirlî feinnehû lâ yağfirüzünûbe illâ ente (günde 1 kere). (Sahihi Buhari 12 C- S 332)

 

Not: Allah elçisinin kendini çok zikretmesine karşılık kendinin de onu salât ederek rahmetiyle, lütfüyle andığını aşağıdaki ayetle görmekteyiz.

 

5) Ahzab 56 / 425 - Hiç şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salât etmektedirler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin (çok değer ve önem verin ve mücadelesini sürdürün).

 

Allah kendi gönderdiği için;

      a) Bir yandan peygamberini kendi ismi ile birlikte zikretmiş ve ona rahmet ve yardım etmiş,

      b) Diğer yandan vahiy göndererek hem peygamberini hem de inananları eğitmiş ve inananları eğitmeye devam ediyor,

      c) Melekler de onun davası için hem dua hem de Allah’ ın izni ile yardım ediyor,

      d) Müslümanlar da salât etme adına onun getirdiklerine inanırken ve örnek alırken;

                  a) Onu iyi dinlemeli,

                  b) Ona önem vermeli,

                  c) İçtenlikle ona sevgi ve selamlarını sunmalı,

                  d) Ölüm pahasına da olsa onun davasına leke getirmeden ve tam bir güvence vererek tüm yönleri ile onun mücadelesini devam ettirmelidir.

 

6) İsra 44 / 285 - Yedi gök, yer ve bunların içindekiler onu tespih etmektedirler. Onu övgü ile tespih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak siz onların tespihlerini kavrayamıyorsunuz. Şüphesiz o halim olandır, bağışlayandır.

 

Biz dillerini anlamasak da yerde ve göklerde bulunan her şey kendi lisanları ile Allah’ ı yücelterek zikretmektedir. Bu da gösteriyor ki varlıklar bize canlı veya cansız görünse de bir başka hareketlilik ve şuura sahip olduklarını göstermektedir.

 

Not: Bir insan inanmasa, istemese bile bedeni her nefes alıp verişinde hu (O, yani Allah) ismi ile zikre devam etmektedir.

 

7) Rad 13 / 249 - Gök gürültüsü onu (sesli olarak) hamd ile melekler de ona olan korkularından tespih ederler...

 

Gök gürleyerek, melekler de onun azametinden korkarak tespih etmektedirler.

 

8) Araf 205 / 175 - Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle kendi kendine ürperti ile yalvara yalvara ve için için zikret, gaflete kapılanlardan olma 206) Hiç şüphesiz Rabbin katında olanlar ona ibadet etmekten büyüklenmezler, onu tespih ederler ve yalnız ona secde ederler.

 

İnananlar;

      a) Büyüklenmeden, gaflete kapılmadan ona secde etmeli,

      b) Sabah akşam hafif bir ses ve ürpertiyle yalvara yalvara, için için zikretmelidirler.

      c) Kesinlikle bağırarak, çağırarak, üst baş dağıtarak, şiş saplayarak veya oynayarak yapılan zikirler bu ayete ters düşmektedir.

 

Not: Bu ayet secde ayeti olduğu için okuyunca Allah için secde etmelidir.

 

9) Rad 28 / 251 - Bunlar; iman edenler ve kalpleri Allah’ ın zikri ile mutmain olanlardır, haberiniz olsun kalpler yalnızca Allah’ ın zikri ile mutmain olurlar.

 

Kalpler ancak;

      a) Allah’ ın emirlerini yapmak, yasaklarından (içki, kumar, fuhuş vs.) kaçmak ve ismini içtenlikle anmakla huzur bulur.

      b) Bunun aksi bir şekilde yaşayanların bedenen haz aldıkları zannedilse de kalben huzur bulamamaktadırlar. Çünkü günahkâr bir hayat hem çok masraflı hem de çok yorucudur.

 

10) Ahzab 35 / 421 - ... Allah’ ı çokça zikreden erkekler, (Allah’ ı çokça) zikreden kadınlar,  (işte) bunlar için Allah bir bağışlama ve büyük bir ecir hazırlamıştır.

 

11) Al- i İmran 191 / 74 - Onlar ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah’ ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler (ve derler ki) Rabbimiz; sen bunları boşuna yaratmadın, sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru.

 

Mü’minler;

      a) Halk içinde olsalar da ruhen Allah ile olmalı,

      b) Ayaktayken, otururken, yatarken bile Allah’ ı hiç unutmamalı, bazen bu hallerde peygamberimiz gibi gözyaşı dökmeli,

      c) Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürken bunları sebepsiz yere yaratmadın diyerek ve ürpererek Allah’ ı anmalı,

      d) Azabından koruması için de Allah’ a dua etmelidir.

 

12) Müzemmil 6 / 573 - Doğrusu gece kalkışı (gece ibadeti insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki (neşe) bakımından daha tesirli, okumak bakımından daha elverişlidir. 7) Çünkü gündüz senin için uzun uğraşılar vardır. 8) Hem Rabbinin ismini an ve her şeyden kesilerek      O’ na ihlâs ile ibadet et.

 

Yeni bir süreç için:

Ahlaki güzelliği ve manevi huzuru artırmak, streslere girmemek varsa stresleri yenmek için ve sükûnet olmasından ötürü geceleri yeni bir sürece koyulmak için;

      a) Secdeye kapanmalı,

      b) Etkisi daha kalıcı olması için ibretle Kur’an okumalı,

      c) Zikretmeli,

      d) Dua etmeli,

      e) Her şeyden uzaklaşarak Allah’a içtenlikle ibadet etmelidir.

 

13) Zariyat 18 / 520 - Seher vakitlerinde de onlar istiğfar ederlerdi.

 

Seher vakitlerinde de hep Allah’ ı anarak ondan affımızı istemeliyiz. Çünkü bu bir diriliği oluşturmaktadır.

 

14) Enfal 45 / 181 - Ey mü’minler! Bir düşman topluluğu ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah’ ı çok anın ki kurtulabilesiniz.

 

      Düşmanla karşılaştığımızda Allah’ ı anmamız istenmektedir. Oysa savaşta olsak da olmasak da her an nefis ve şeytanla savaş halindeyiz. Bunu unutmayarak Allah ile bağımızı ve dostluğumuzu hiçbir zaman kesmemeliyiz.

 

      Not: Tarih boyunca Allah adına savaşanlara bakarsak hep Allah sedaları ile zafer buldukları görülecektir.

 

15) Kehf 23 / 295 - Hiçbir şey için ben bunu yarın yapacağım deme. 24) Ancak bunun Allah’ ın dilemesine bağlanması hariç, unuttuğun zaman Rabbini an ve de ki: Umarım, Rabbim beni bundan daha yakın bir hayra erdirir.

 

İnşallah demeden;

      a) Direkt olarak şunu veya bunu yapacağım dememeli,

      b) Eğer gaflete düşerek bir an unutursak bile derhal kendimize gelerek Allah’ ı hatırımızdan çıkarmamalı,

      c) Ondan daima ne olursa olsun hayırlı olanı istemeliyiz.

 

16) Taha 124 / 319 - Kim de benim zikrimden yüz çevirirse artık onun için sıkıntılı bir hayat vardır...

 

Kim Kur’an’ dan yüz çevirir ve yedek ilahlar oluşturursa:

      a) Onun için ölçüsüz ve sıkıntılı bir hayat vardır,

      b) Hem de cehaletin verdiği doyumsuzluklardan ve sıkıntılardan asla kurtulamaz.

 

      17) Zuhruf 36 / 491 - Kim Rahman’ ın zikrine karşı göz yumarsa, ona bir şeytan musallat ederiz de bu şeytan onun ayrılmaz bir arkadaşı olur. 37) Bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar, oysa onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.

Kim Allah’ ın;

      a) Kur’an’ ını okumayarak, araştırmayarak görmezlikten gelirse Allah ona bir şeytanı musallat eder,

      b) Şeytan da onu saptırır,

      c) Ama ne acı ki hâlâ onlar kendilerini hidayette sanırlar. 

 

ALLAH’ I NİÇİN ZİKRETMELİYİZ? SORUSUNA BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Allah’ ın kendisinin çok zikredilmesini istediği için,

2) Allah’ ı anmak (namaz) en büyük ibadet olduğu için,

3) “Siz beni anarsanız ben de sizi anarım “ buyurduğu için,

4) Allah ve meleklerin peygamberimizi sevgi ile andığı için,

5) Yer, gök ve arasındakilerin zikir korosuna katılmak için,

6) Gökler gürleyerek hamd ile melekler de korkarak zikrettiği için,

7) Kalplerin ancak zikirle tatmin olup huzur bulacağı için,

8) Zikredenlere bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlandığı için,

9) Gece zikri ve ibadeti kalıcı bir etki bıraktığı ve manevi bir feyiz ve mutluluk verdiği için,

10) Seher vaktinde de güne diri başlamak ve kusurlara karşı tedbirli olmak için,

11) Bir mücadele veya savaş esnasında sıkıntılardan kurtularak manevi yardıma ulaşmak için,

12) Sıkıntılı ve stresli bir hayata düşmemek için,

13) Şeytanın bize musallat olup bizi saptırmaması için zikretmeliyiz.

           

ALLAH’ I NASIL ZİKRETMELİYİZ?

 

Allah’ı El-Habir, Es-Semi güzel isimlerinden haberdar olarak;

 

1) Peygamberimizi örnek alarak,

2) Hafif bir sesle, ürpererek, yalvara yalvara, için için, gaflete kapılmadan ve büyüklenmeden dua ederek, Kur’an okuyarak, namaz kılarak insanlara Allah’ı hatırlatarak,

3) Bazen ayakta iken, bazen otururken, bazen yatarken gözü yaşlı olarak Allah’ı hatırlamalı,

4) Bazen gökleri ve yeri boşa yaratmadığını düşünerek ve azaptan korumasını isteyerek anmalı,

5) Allah izin verirse demeden şunu veya bunu yapacağım hatasına düşmeden,

6) Gaflet veya bir dalgınlığa düşmüşsek hemen ardından yine Allah’ ı anarak zikretmeli.

 

Bu konuda Yunus Emre’nin şu ifadelerini de yad etmeliyiz;

Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevla’m seni,

Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevla’m seni,

Sular dibinde mâhi ile sahralarda âhu ile

Abdal olup yâ hu ile çağırayım Mevlam seni.

 

Diyerek koro halinde ruh, beden ve tüm tabiattaki varlıklarla birlikte bu zikri yaşamalıyız.

 

İmanla ilgili her sohbet bir zikir olduğuna göre sohbeti nasıl yapmalıyız? Sorusuna;

1) Hamd, salâvat ve Kur’an ile girişten sonra belirlenmiş bir sohbete başlamalı,

2) Gösterişten ve menfaatten uzak olunmalı,

3) Sohbet esnasında feyiz ve bereketin inmesi için; yemeden, içmeden, her türlü telefon konuşmalarından, ilgiyi dağıtacak şekilde çocuklarla meşgul olmaktan, sohbeti kesintiye uğratabilecek tüm işlerden kaçınmalı, Allah’tan şifa ve rahmet dilemeli,

4) Sohbet sonunda konu özetlenmeli ve varsa öneriler yapılmalı,

5) Sıcak bir kaynaşma ortamında; varsa sorular cevaplanmalı ve gelecek dersin ne olduğu karara bağlanarak sohbete Asır suresini de okuyarak son vermeli,

6) Hayır duaları arasında vedalaşarak ayrılmalıdır.

 

Unutmayalım ki

Kur’ an okumak ve açıklamak,

Allah’ı ve Resulünü anmak ve unutmamak

ve tebliğ ile ilgili her türlü sohbet ve davranış

birer zikirdir.